Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plI przetarg ustny ograniczony na sprzeda?? na w??asno??? nieruchomo??ci po??o??onej w Lesznie przy ulicy Modrzewiowej przeznaczonej na popraw? warunk??w zagospodarowania nieruchomo??ci przyleg??ych.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

PREZYDENT MIASTA LESZNA
ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości położonej
w Lesznie przy ulicy Modrzewiowej przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Miasta Leszna, oznaczona według ewidencji gruntów numerem 119/16 na ark. m. 137 o pow. 79m², dla której w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr PO1L/00023018/6.
Cena wywoławcza netto: 8.277,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 22%. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Na przedmiotową nieruchomość brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomość stanowi przedmiot dzierżawy zgodnie z umową z dnia 23 lipca 2007 roku. Nabywca nieruchomości wstąpi w stosunek dzierżawy w miejsce zbywcy, stosownie
do art. 678 ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny.
Nieruchomość przeznaczona jest do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych stanowiących działki nr: 1041 o pow. 0.05.77 ha, nr 119/5 o pow. 0.06.45 ha oraz nr 119/3 i 1164 o łącznej pow. 0.04.49 ha na ark. m. 137.
W przetargu mogą brać udział osoby, które zgłoszą uczestnictwo w przetargu poprzez:
1. złożenie dowodów potwierdzających, iż są właścicielami nieruchomości przyległych (akt notarialny, odpis księgi wieczystej) do dnia 9 grudnia 2008 roku,
w Urzędzie Miasta Leszna - Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Al. Jana Pawła II 21 (pok. 106 – 110),
2. wpłacenie wadium w wysokości 1.650,00 zł na konto Urzędu Miasta Leszna
nr 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 Bank PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 9 grudnia 2008 roku.
Komisja przetargowa sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu wywieszając listę osób zakwalifikowanych w siedzibie Urzędu Miasta Leszna w dniu 12 grudnia 2008 roku.
Przetarg odbędzie się dnia 16 grudnia 2008 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Leszna – Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Al. Jana Pawła II 21 (I piętro, pok. 106).
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu zwiększona o podatek VAT w wysokości 22% podlega zapłacie przed zawarciem aktu notarialnego, nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta Leszna – Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Al. Jana Pawła II 21 (pokój 106 – 110), tel 065 529-82-11 lub 065 529-82-13.


Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2008-11-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-11-14
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.