Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPraca - Sekretarz Miasta Leszna. Wa??ne do 21.11.2008 r.

Numer dokumentu: 27/2008
Rok: 2008

PREZYDENT MIASTA LESZNA
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

SEKRETARZ MIASTA LESZNA

Kandydatem może być osoba, która spełnia następujące wymagania:
1. niezbędne:
a) jest obywatelem polskim,
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c) nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie,
d) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
e) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
f) posiada wykształcenie wyższe,
g) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy zawodowej.
2. pożądane:
a) wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne,
b) wiedza w zakresie funkcjonowania administracji publicznej i procedury administracyjnej,
c) doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania zespołem i koordynacji działań,
d) umiejętność skutecznej komunikacji w zespole,
e) znajomość zachodniego języka obcego,
f) samodzielność i kreatywność,
g) wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty:
a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
b) list motywacyjny wraz z uzasadnieniem,
c) życiorys /CV/ z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
d) dokument poświadczający wykształcenie,
e) kserokopie świadectw pracy i dokumentów poświadczających wymagany staż pracy,
f) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
g) oświadczenie kandydata dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Zadania Sekretarza Miasta Leszna określa § 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Leszna z dnia 14 stycznia 2008 r. (dostępny na stronie www.bip.leszno.pl).

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, oświadczenie kandydata dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna www.bip.leszno.pl (dział Dokumenty i informacje – Nabór do pracy – Jednostki organizacyjne w załącznikach do niniejszego ogłoszenia) lub w Urzędzie Miasta Leszna, ul. K. Karasia 15 w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej, II piętro, pok. 36.

Wymagane dokumenty należy składać w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Leszna, ul. Karasia 15 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Sekretarza w terminie do dnia 21 listopada 2008 r. do godz. 15.30.
Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hollu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Autor informacji: Agnieszka Kania
Informację wprowadził: 28
Opublikowany dnia: 2008-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-11-07
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.