Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPROTOK??? nr XXIV/2008 z obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 26 sierpnia 2008 roku.

Numer dokumentu: 24
Rok: 2008

PROTOKÓŁ nr XXIV/2008

z obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 26 sierpnia 2008 roku w sali narad Urzędu Miasta Leszna, ulica Karasia nr 15, w godzinach od 1200 do 1750.

p. Piotr Olejniczak – przewodniczący Rady Miejskiej Leszna przewodniczy obradom XXIV Sesji Rady Miejskiej Leszna w dniu jak wyżej.
- Witam radnych Rady Miejskiej Leszna,
- Witam Pana Prezydenta Miasta Leszna i jego współpracowników,
- Witam przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Leszna,
- Witam posła RP Pana Wiesława Szczepańskiego,
- Witam zaproszonych gości przybyłych na obrady dzisiejszej sesji,
- Witam przedstawicieli prasy lokalnej, radia i telewizji kablowej oraz
mieszkańców miasta przybyłych na dzisiejsze obrady,
- Witam mieszkańców miasta Leszna zgromadzonych przed telewizorami.

Stwierdzam, że na 23 radnych, w Sesji na chwilę obecną uczestniczy 21 radnych, nieobecnych jest 2 radnych.
W związku z tym podejmowane podczas dzisiejszej sesji uchwały będą prawomocne.

Informuję Państwa Radnych, że nie wniesiono uwag do protokółu XXIII Sesji naszej Rady.

Państwo Radni otrzymaliście porządek obrad dzisiejszej sesji – jest na piśmie i stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokółu.

Przed dzisiejszą sesją otrzymaliście Państwo Radni projekt uchwały na druku nr 288 w sprawie rozpatrzenia skargi „Lespin” sp. z o.o., oraz drugą wersję projektu uchwały na druku nr 278 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie podwyższonego zobowiązania kredytowego udzielonego Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Przystępujemy, zatem do realizacji porządku obrad.
Bardzo proszę pan radny Szczot.
p. radny Szczot – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie Prezydencie! Szanowni mieszkańcy! Po raz drugi Pan Przewodniczący nie zechciał zapytać się czy ktoś wnosi uwagi do porządku obrad i jakby nie było okazji żeby wnieść jakieś zmiany. W związku z tym moje zgłoszenie.
Proszę Państwa w dniu 11 sierpnia zwróciliśmy się do Pana Przewodniczącego Piotra Olejniczaka o poszerzenie o ujęcie w porządku obrad dodatkowego punktu. W związku z tym nasz klub i także i Państwa kluby otrzymaliście informacje oczekiwania czy wniosek środowisk policyjnych dotyczące zbycia ich mieszkań. W związku z tym zgłosiliśmy taki wniosek i Pan Przewodniczący nie był łaskaw ująć go w porządku obrad i teraz wnoszę i proszę Wysoką Radę o poparcie wniosku o poszerzenie porządku obrad o następujący punkt; Informacja Prezydenta o możliwości zrealizowania przez Miasto oczekiwań środowiska policyjnego podpisanych pod apelem do władz miasta w sprawie sprzedaży mieszkań, które zajmują na warunkach podobnych do tych, które są określone w ustawie o zasadach zbywania mieszkań będących własnością Skarbu Państwa, Dziennik Ustaw itd.
Ponieważ ci Państwo są z nami tutaj wnoszę do Wysokiej Rady o poszerzenie tego porządku obrad w punkcie 3 tuż po Informacji Prezydenta Miasta Leszna o takim brzemieniu, jakim przed chwilą podałem. Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Jeśli mogę wytłumaczyć to przed chwileczką rozmawiałem z przedstawicielem właśnie tych mieszkańców i prosił o udzielenie mu głosu. Oczywiście po ustosunkowaniu się Pana Prezydenta w tej sprawie. Uważam, że sprawa z przedstawicielem tego środowiska została na załatwiona i zostanie im udzielony głos. Nie widzę takiej potrzeby i zresztą w informacji swojej, jeśli byłby Pan tak uprzejmy i wytrzymałby chwileczkę to by się dowiedział, dlaczego nie został ujęty ten projekt uchwały w porządku obrad. Bardzo proszę Pan radny Szczot.
p. radny Szczot – Panie Przewodniczący! Ja złożyłem wniosek formalny. Proszę o przegłosowanie tego wniosku.
p. przewodniczący Olejniczak – bardzo proszę o przegłosowanie wniosku formalnego Pana radnego Szczota. Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad informacji Prezydenta, która będzie i tak bo jest informacja Prezydenta w porządku?
Brak nagrania – radny Szczot nie mówił do mikrofonu.
p. przewodniczący Olejniczak – myślę, że Pan dobrze usłyszał co mówiłem. Mieszkańcy będą mieli okazję wypowiedzenia się i zabrania głosu, o który Pan zabiega. Jeśli Pan tak uważa, że złożył Pan wniosek formalny to bardzo proszę. Kto jest za wprowadzeniem nowego punktu obrad pod obrady?
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Za jest 8 osób, przeciw 11, wstrzymał się 1 radny i nie głosował 1. Wniosek w takim razie odrzucony.

Przystępujemy, zatem do realizacji porządku obrad. Bardzo proszę i za chwilę jeszcze przegłosujemy cały porządek obrad.
p. radny Szczucki – dziękuję, że zostałem zauważony wreszcie. Po pierwsze Panie Przewodniczący wniosek porządek obrad powinien być przegłosowany. Także już za chwilę mieliśmy procedować, obradować. Ja natomiast zgłosiłem się gdyż mam propozycję i chcę zgłosić zmianę w porządku. Zmiany a nie nowe punkty, ale zmiany. Otóż na wczorajszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej zostałem zobowiązany do zgłoszenia tego wniosku o zmianę kolejności. Sprawa polega na związku logicznym projektu uchwały o zmianach w budżecie miasta, który jest zawsze takim sążnistym dokumentem i tym razem też, w którym dokonuje się zasadniczych zmian a równocześnie dotyczy finansów budżetu a równocześnie mamy w porządku obrad sześć dosłownie projektów uchwał istotnych i ważnych. Każda z nich dotycząca zmiany finansów i to w poważnym stopniu w naszym budżecie. Czyli krótko mówiąc uważamy, że logiczne jest przedyskutowanie i przyjęcie w pierwszej kolejności projektów uchwał zmieniających wielkość naszego budżetu, które w konsekwencji znajdują się w projekcie uchwały pod nazwą zmiana budżetu miasta Leszna. Gdyż w przeciwnym razie podejmując uchwałę w sprawie zmian budżetu miasta Leszna właściwie rozstrzygnięte są już wszystkie pozostałe zmiany wynikające z tamtych sześciu uchwał. Po analizie uznaliśmy, że są to projekty uchwał na DRUKU, nr 272, 277, 276, 279, 285 i 286. To są projekty sześciu uchwał i wszystkie dotyczące zazwyczaj zaciągnięcia zobowiązań finansowych i mające jak powiedziałem odzwierciedlenie ostatecznie w projekcie uchwały zmieniającej budżet miasta Leszna na rok 2008. Konkludując proszę o to, aby w punkcie 4 przed podpunktem a – zmiany w budżecie Miasta Leszna ująć w tej kolejności te sześć uchwał nr 272, 277, 276, 279, 285 i 286 i następnie projekt uchwały zmiany w budżecie Miasta Leszna na Druku nr 280. Wnoszę o dokonanie takiej zmiany kolejności debatowania. Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Rozumiem, że jest to wniosek formalny o zmianę porządku obrad w tej kolejności, jaką Pan radny podał.
Bardzo proszę w takim razie przystępujemy do głosowania. Kto jest za takim porządkiem obrad jak przedstawił pan rany Edward Szczucki, proszę o zagłosowanie? Kto jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw?

Za proponowaną zmianą porządku obrad głosowało 10 radnych, przeciw 9, wstrzymało się 2 radnych.
Dziękuję bardzo. Wniosek został w takim razie odrzucony. Przepraszam przyjęty.
Bardzo proszę pan przewodniczący Wojciech Rajewski.
Mówiła pani radca Torz – brak nagrania.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo pani mecenas. Bardzo proszę pan Wojciech Rajewski.
p. radny Rajewski – co prawda pani mecenas mnie wyręczyła ale ja jeszcze raz chciałem podkreślić, że zgodnie z Regulaminem Rady dla zmiany porządku obrad wymagana jest bezwzględna większość głosów. Przykro mi bardzo, ale taki fakt nie miał w tej chwili miejsca. Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. W takim razie jak pierwotnie stwierdziłem wniosek został odrzucony. Pan radny Mikołajczyk bardzo proszę.
p. radny Mikołajczyk – Panie Przewodniczący! Państwo Radni! Projektu tej propozycji zmiany kolejności omawiania projektów uchwał o zmianach budżetowych nie powinniśmy nawet głosować. Pan Przewodniczący powinien to sam dokonać tej zmiany. Tak to wynika z logiki po prostu. Nie można omawiać innych spraw, które poprzednio w budżecie zostały zatwierdzone. Ja ponownie proszę, aby Pan Przewodniczący sam dokonał zmian.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Przegłosowaliśmy w tej chwili, ale jeśli chodzi o głos w dyskusji i może o taką merytoryczną odpowiedź bardzo bym prosił pana skarbnika, z którym uzgadniałem między innymi również tą kolejność porządku obrad. Bardzo proszę.
p. Wojtkowiak skarbnik Miasta – Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni! Ja chciałem powiedzieć w ten sposób; zresztą sygnalizowałem to na Komisji Rewizyjnej, że wg wtedy jeszcze mojego zdania, ale również po konsultacjach z kolegami finansowcami jak i również z radcą prawnym uważamy, że porządek obrad został ustalony właściwie. Oczywiście jest prawdą, że te uchwały dotykają problemu budżetowego, ale w latach następnych. Proszę też zważyć, że w wielu przypadkach, jeżeli nie podejmiemy uchwał o zmianach w budżecie, które albo wprowadzają nowe zadania, nowe kwoty to podjęcie najpierw uchwały o zobowiązaniach finansowych jest niewłaściwe. Dlatego, że już jak gdyby żeśmy przesądzili o tej sprawie.
Dlatego uważamy i taka zawsze była praktyka, że ten porządek obrad ustalony w ten sposób no nie narusza tutaj niczego. Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. A więc przystępujemy do realizacji porządku obrad. Przepraszam bardzo, proszę pan radny Edward Szczucki.
p. radny Szczucki – oczywiście pewnie nie rozstrzygniemy tego problemu. Ja mam w związku z tym pytanie. Wczoraj na Komisji Rewizyjnej swoje racje dosyć jasno wyłożyliśmy, ale mam takie pytanie. Jeśli my przyjmiemy w tej kolejności uchwałę o zmianach w budżecie a następnie gdybyśmy nie przyjęli którejś z uchwał w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych to, jaka będzie zgodność tej uchwały z uchwałą o zmianach w budżecie? Żadna, dlatego że projekt uchwały zmiany w budżecie jest głosowany en blok, gdzie zawiera kilkadziesiąt różnych zmian i można przecież i to jest oczywiste być na przykład za jedną, drugą czy trzecią, piątą sprawą i nie za powiedzmy dziesięcioma innymi sprawami. W ten sposób, co proponowaliśmy sprawa stawała się jasna. Rozstrzygnięto sześć podstawowych uchwał, które mają największy wpływ na zwiększenie w budżecie i potem ewentualnie można w dyskusji zatrzymać się nad jednym drukiem. Zadaję pytanie, jak to będzie się miało do przestrzegania prawa, jeżeli zmiany w budżecie uchwalimy na tak a projekty uchwał wymienione przeze mnie sześć uchwał nie zostaną przyjęte to, co będzie wtedy z uchwałą o zmianach w budżecie?
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana skarbnika o odpowiedź.
p. Wojtkowiak skarbnik – ja mogę powiedzieć, że można tutaj zastosować sytuację odwrotną, że jeżeli najpierw zaciągnięcie zobowiązań finansowych a potem nie podejmiemy uchwały o zmianach w budżecie to sytuacja będzie podobna. Nie mniej jednak, jeżeli Państwo nie podejmą uchwały o zobowiązaniach no to po prostu realizować zdania nie będzie można. Bo ona jest konsekwencją rozszerzenia wielkości finansowych przypadających na lata następne a nie na rok 2008 a na 2009 i kolejne i nie pozwoli nam na zrealizowanie zadań. Po prostu środki zapisane i tam w dwóch przypadkach taka sytuacja jest nie będą mogły być uruchomione i będziemy rozstrzygali o tym w następnej uchwale o zmianach w budżecie. Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. W związku z tym, że były dwa wnioski jeszcze raz pozwolę sobie o przegłosowanie porządku obrad, który jest na piśmie podany. Bardzo proszę o przegłosowanie, kto jest za porządkiem obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Za porządkiem obrad głosowało 12 radnych, przeciw 9 radnych.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna.
3. Informacja Prezydenta Miasta Leszna.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2008 – DRUK nr 280
b) zaciągnięcia zobowiązania finansowego – DRUK nr 272
c) zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia
wekslowego – DRUK nr 277
d) w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych – DRUK nr 276
e) wyrażenia zgody na zabezpieczenie podwyższonego zobowiązania
kredytowego udzielonego Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Sp. z o.o
w Lesznie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej poprzez ustanowienie sądowego zastawu rejestrowego na
stanowiących własność Miasta Leszna udziałach w Spółce – DRUK nr 278
f) zmiany uchwały Nr XXXVII/450/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia
2006r. w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności, będących
w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do
podpisania Umowy o dofinansowanie Projektu Nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn.
„Gospodarka Odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie” – DRUK nr 279
g) w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1 i Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do podpisania
umowy o dofinansowanie projektu – DRUK Nr 283
h) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości
stanowiących lokale mieszkalne - DRUK nr 281
i) zmiany Uchwały Nr XXIII/252/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca
2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży
nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne – DRUK nr 282
j) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie „Gronowa” w Lesznie – DRUK nr 274
k) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie ul. Kiepury w Lesznie –
DRUK nr 273
l) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie „Leszczynka” w Lesznie – DRUK nr 275
ł) ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Leszna – DRUK nr 284
m) zaciągnięcia zobowiązań finansowych – DRUK nr 285
n) zaciągnięcia zobowiązań finansowych – DRUK nr 286
o) drogi ekspresowej S-5 Poznań - Wrocław – DRUK nr 287
p) sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XXIII/251/2008 Rady Miejskiej
Leszna z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniającej uchwałę Nr XL/484/2006 Rady
Miejskiej Leszna w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym w rejestr zabytków – DRUK Nr 289
r) rozpatrzenia skargi „Lespin” Spółka z o.o. – DRUK Nr 288

5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie.


p. przewodniczący Olejniczak - dziękuję bardzo. Przystępujemy do procedowania.Pkt 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna.

p. przewodniczący Olejniczak – Szanowni Państwo Radni! Spotykamy się ponownie po 2 miesiącach przerwy, po wakacjach przystępujemy do kolejnych obrad Sesji Rady Miejskiej. Ze zdarzeń, które miały miejsce w okresie międzysesyjnym pragnę zasygnalizować uroczyste obchody Świąt: Policji i Wojska Polskiego oraz uczczenie dnia 1 sierpnia kolejnej rocznicy Powstania Warszawskiego. W tych dwóch miesiącach miały miejsce w Lesznie zdarzenia o wymiarze międzynarodowym w sporcie żużlowym, mikrolotnictwie i koszykówce. Mianowicie – 12 lipca na stadionie imienia Alfreda Smoczyka odbyły się zawody żużlowe Półfinału Drużynowego Pucharu Świata. Od 16 do 24 sierpnia rozgrywane były na leszczyńskim lotnisku X Mikrolotowe Mistrzostwa Europy. Natomiast w minioną sobotę w hali „Trapez” w ramach eliminacji Mistrzostw Europy Kobiet 2009 zmierzyły się reprezentacje koszykarskie Polski i Finlandii.
W okresie międzysesyjnym w związku ze skargą Spółki „Lespin”, która wpłynęła do Biura Rady Miejskiej 14 lipca dwukrotnie 29 lipca i 7 sierpnia spotykała się Komisja Praworządności i Porządku Publicznego celem rozpatrzenia skargi i wypracowania projektu stanowiska Rady Miejskiej w tej sprawie.
Również komisja Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej spotkała się na posiedzeniu połączonym z wyjazdem do Trzebani, gdzie dokonano wizytacji rekultywacji dotychczasowego wysypiska śmieci.
Teraz poinformuję o korespondencji, która wpłynęła do Rady i na moje ręce.
Pani Danuta Pipiergał zwróciła się do Prezydenta informując, że nie będzie mogła przystąpić do remontu dachu swojej zabytkowej kamienicy przy ul. Wolności 4 pomimo przyznania jej środków finansowych wartości 50% wszystkich robót, ze względu na brak środków finansowych po stronie właścicielki. Pani Pipiergał apeluje do Prezydenta jak i do naszej Rady, aby ratować jej zabytkowy dom dla przyszłych pokoleń.
Regionalne Izba Obrachunkowa w Poznaniu poinformowała pismem 16 lipca, że w uchwale nr XXIII/242/2008 r. z 26 czerwca w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego wystąpiła oczywista omyłka w § 1 ust. 2 uchwały – różnica stwierdzona dotyczy 1 grosza.
RIO stwierdziło również w uchwale nr XXIII/251/2008 r. z 26 czerwca zmieniającej uchwałę nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wystąpiła pomyłka odnośnie zmienianej uchwały podano „z dnia 6 października 2006r.” zamiast „z dnia 5 października 2006r.” Natomiast 7 sierpnia Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu przesłała uchwałę swojego kolegium z dnia 30 lipca br., którą umarza wszczęte 21 lipca postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIII/244/2008 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych, ponieważ RIO nie znalazło podstaw do stwierdzenia nieważności uchwały.
Związek Zawodowy Pracowników Niepedagogicznych „Porozumienie” zawiadomił mnie, że Naczelnik Wydziału Edukacji dopuścił się manipulacji wprowadzając w błąd naszą Radę w kontekście uchwały nr XXII/236/2008 w sprawie odmowy dokonania zmiany uchwały nr XIX/213/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników
nie będących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Urząd Miasta Leszna oraz zatrudnionych w Zakładzie Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna.
Zgodnie z procedurą sprawę przekazałem Prezydentowi Leszna. W dniu 11 sierpnia otrzymałem odpowiedź Pana Prezydenta, w której informuje, że zarzuty Związku „ Porozumienie” „nie znajdują uzasadnienia”.
Przedmiotową uchwałę opiniował Radca Prawny Urzędu Miasta, a organ nadzoru, czyli Wojewoda Wielkopolski nie wystosował wystąpienia nadzorczego ani tej uchwały nie zaskarżył do Sądu Administracyjnego.
Pan Prezydent uprzejmie przypomniał, że skarga Związku Zawodowego „Porozumienie” na uchwałę XIX/213/2008 jest przedmiotem postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu.
W dniu 11 sierpnia wpłynął wniosek podpisany przez policjantów i emerytów o przygotowanie i podjęcie przez Radę Miasta i Pana Prezydenta odrębnej uchwały przyznającej osobom uprawnionym możliwości zakupu zajmowanych mieszkań na zasadach preferencyjnych wg cen obowiązujących z 2000 roku. W dalszej części pisma jest zawarta sugestia, aby bonifikata dla rencistów i emerytów policyjnych wynosiła 95%. Tego samego dnia wpłynął wniosek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości o ujęciu w porządku obrad punktu „informacji prezydenta o możliwości zrealizowania przez miasto oczekiwań środowiska policyjnego podpisanych pod Apelem do władz miasta w sprawie sprzedaży mieszkań, które zajmują, na warunkach podobnych do tych, które są określone w Ustawie o zasadach zbywania mieszkań będących własnością skarbu państwa (Dz. U z dnia 23.01.2000 r.)” W każdym porządku obrad przewidziany jest punkt; informacja Prezydenta i jestem przekonany, że Pan Prezydent wypowie się na temat sprzedaży mieszkań środowisku policyjnemu.
Nie było żadnych przesłanek formalnych, aby tego rodzaju punkt umieścić w porządku obrad naszej sesji.
Na moje ręce wczoraj wpłynął list pana profesora doktora habilitowanego Wiesława Osińskiego, który zakończył pełnienie funkcji rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i z tej okazji podziękował za współpracę, życzliwość i zaangażowanie w rozwój uczelni. Również wczoraj Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie podziękowała za udzieloną pomoc i wsparcie finansowe, które pozwoliło dokonać zakupu nowoczesnego ambulansu ratunkowego wraz z wyposażeniem, system monitorowania płodu dla Oddziału Położniczo – Ginekologicznego oraz kolonoskopu dla Pracowni Endoskopowej, do końca sierpnia zostanie dostarczony respirator dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Dziękując Pan Dyrektor Tomasz Stroiński zapewnia, że zakup tych urządzeń przyczyni się do poprawy jakości świadczeń zdrowotnych świadczonych przez Szpital na rzecz mieszkańców Leszna i okolic.
Wszystkie dokumenty i pisma, o których mówiłem w swojej informacji znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Czy są jakieś zapytania do przedstawionej informacji?
Dziękuję serdecznie za uwagę.

Pkt 3. Informacja Prezydenta Miasta Leszna.

p. przewodniczący Olejniczak - bardzo proszę o informację Pana Prezydenta Miasta Leszna.
p. prezydent Malepszy – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! W okresie sprawozdawczy podpisałem 88 zarządzeń a w tym dwie dotyczące zmian w budżecie na rok 2008, jedną w sprawie finansowania zadań zleconych gminie, dwa w sprawie zmian w sprawie finansowania zadań powierzonych powiatowi i jedno w sprawie zadań zleconych, powierzonych gminie. Trzy w sprawie zmian w planie wydatkowania środków Funduszu Pracy. Jedno w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych przy ul. Grottgera, a to związane jest z utwardzaniem drogi, czyli grunt pod drogę. Siedem w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych przy ulicach: Rejtana, 17 Stycznia, Lipowej, Estkowskiego, Korfantego, Kasprowicza, Żurawinowej, Borowej i Choinkowej.
Dwa w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ulicach Łowieckiej, Krasickiego, Skarbowej. Jedno w sprawie oddania w użyczenie budynku przy ul. Starozamkowej, o czym w sprawozdaniu dalej szerzej. Sześć w sprawie umorzenia należności za lokale mieszkalne, czyli zaległości czynszowych i trzydzieści trzy w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Również podpisałem zarządzenie i umorzyłem mocą zarządzenia opłatę roczną Aeroklubowi Polskiemu z tytułu użytkowania wieczystego za okres 2005 – 2008.
Kilka kwestii i problemów, które wydają się z punktu widzenia samorządu miasta Leszna powinny być przedstawione publicznie na sesji.
Myślę, że najważniejszym dla nas wydarzeniem w takim wymiarze strategicznym było spotkanie w sprawie przebiegu drogi krajowej nr 5, nowego przebiegu budowy tej drogi. Tutaj na tej sali spotkali się samorządowcy Lipna, Świeciechowy. Nie była reprezentowana Rydzyna, powiat ziemski leszczyński i oczywiście Miasto Leszno. Brali w tym spotkaniu udział panowie; przewodniczący Piotr Olejniczak i Wojciech Rajewski. Było również to spotkanie z udziałem zainteresowanych stron, czyli Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych z Poznania i naszego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, które to Przedsiębiorstwo jest stroną na tym etapie postępowania. Myślę, że szerzej na ten temat nie potrzeba powiedzieć, natomiast warto podkreślić, że uzgodniliśmy jednomyślnie, że preferowana koncepcja to jest za po zachodniej stronie Miasta Leszna. Oczywiście, że na tym etapie projektowania nie mówimy jeszcze ile metrów od Lotniska, ile metrów od Stacji Uzdatniania Wody na Strzyżewicach. Natomiast uzgodniliśmy ten preferowany przebieg, czyli po stronie zachodniej. Trzy węzły; węzeł Święciechowa na wysokości Maryszewic z możliwością połączenia z ulicą Wilkowicką, węzeł Leszno, czyli skrzyżowanie dróg krajowych nr 5 i nr 12 tutaj w formie pół koniczyny jak to określa się standard takiego skrzyżowania. Również węzeł Zaborowo - przy czym tutaj uległa nieco zmianie geometria przebiegu od węzła Leszno do węzła Zaborowo ta droga a to w związku z inwentaryzacją walorów środowiskowych a przede wszystkim flory, fauny przez projektantów operatu środowiskowego. To dla miasta jest o tyle korzystny ten nowy przebieg, że będzie właściwie po skraju czy właściwie na granicy Miasta Leszna przebiegać nowa droga krajowa.
Również pan dyrektor Bereżecki poinformował, że do końca tego roku będzie gotowy projekt techniczny wraz z pozwoleniem na budowę. Oczywiście trwały prace nad operatami związanymi z ochroną środowiska i we wrześniu będą spotkania z właścicielami nieruchomości, przez które droga krajowa nr 5 będzie przebiegała. Przy czym właściwie miasto Leszno w małym stopniu to będzie dotyczyło, bo będzie to dotyczyło tylko tych, którzy mają nieruchomości na tzw. łąkach Zaborowskich.
Również Pan dyrektor poinformował, że w tym kontekście, czyli przy gotowym projekcie technicznym i zaakceptowanym, przy wszystkich procedurach, które muszą być dochowane a zwłaszcza tych środowiskowych rozpocznie się budowa drogi krajowej w roku 2010 i ona może trwać do drugiego kwartału roku 2012.
Do przedstawionej koncepcji zgłosiłem trzy wnioski, które mogę od razu powiedzieć, że nie będą łatwe do zrealizowania, ale w interesie prawnym miasta jak i życia w mieście to te wnioski są uzasadnione i one również wynikają z dyskusji, jakie tu na tej sali czy na komisjach i Radzie miały miejsce. Również z oczekiwań mieszkańców, które to oczekiwania były wypowiadane na spotkaniach, które Radni i Prezydent odbywają. Zgłosiliśmy, zgłosiłem, aby od tych trzech węzłów czy te odcinki drogi, które idą w kierunku miasta Leszna i wchodzą w granice miasta Leszna były częścią tej inwestycji w układzie zarówno rzeczowym jak i finansowym.
A więc od węzła Święciechowa pobudowanie drogi, która byłaby drogą powiatową do ulicy Wilkowickiej.
Od węzła Leszno, czyli od tego usytuowanego skrzyżowania w cieniu elewatora do wiaduktu Grota Roweckiego w standardzie takim jak mamy al. Jana Pawła II a więc dwa pasy ruchu z pasem rozdziału. Również pobudowanie drogi łączącej nową „5” ze starą, czyli ta droga musiałaby przejść wiaduktem nad torami kolejowymi Leszno – Wrocław. Ona łączyłaby się z drogą krajową nr 5 z tym obecnym przebiegiem na wysokości wjazdu z tej drogi powiatowej do Dąbcza.
Tutaj uzasadnienie, to myślę, że najbardziej oczekiwanym i pożądanym byłoby właśnie to gdyby się udało włączyć czy zrealizować ten trzeci wniosek a to, dlatego, że on pozwala na wyprowadzenie w części już ruchu ciężarowego z Śródmieścia miasta ulicami al. Konstytucji 3 Maja do właśnie wysokości drogi powiatowej do Dąbcza.
Również aktywizacja strefy gospodarczej miasta, strefy I.D.E.A., Aktywizacja gospodarcza powiatu argument motywuje i przemawia do takiego właśnie wniosku. Ten wniosek był równie poparty czy wypowiedziany przez pana Starostę Piwońskiego. Przed nami jeszcze raz podkreślam trudne zadanie, aby udało się przekonać inwestora, żeby te wnioski stały się immanentną częścią tej strategicznej inwestycji tak ważnej dla miasta jak i dla wszystkich tutaj samorządów w Wielkopolsce. Umówiliśmy się na stały kontakt, zwłaszcza, że te prace będą coraz bardziej konkretne. W oparciu również o materiały, które w części mamy, posiadamy w Urzędzie Miasta Leszna lub możemy wspomóc personalnie działania inwestora. Niełatwe działania inwestora i mogę tylko wyrazić tutaj z satysfakcją słowa, że te relacje z Dyrekcją Krajową Wielkopolską Poznańską są bardzo dobre, są lojalne i są zawsze oparte o rzetelność i nic nie jest mówione na wyrost i bardzo są jeszcze raz podkreślam oparte o realia no i oczywiście również o działania.
Drugi temat ważny również w wymiarze strategicznym a który nam się konkretyzuje i za chwilę będziemy podejmować decyzje finansowe w związku z budową Zakładu Utylizacji na Trzebanii. Mogę powiedzieć z satysfakcją, że przetarg został rozstrzygnięty na rzecz Hydrobudowy. Firmy, która ma już sporo osiągnięć w zakresie rehabilitacji inwestyci związanych z ochroną środowiska. Oczywiście nadal ubolewamy nad wysokością złożonej oferty finansowej, natomiast w kontekście rozstrzygnięć w tej branży w kraju i tego, co powtarzam co tutaj na tej sali powiedziała pani minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, że na sfinansowanie wniosków tylko z Funduszu Spójności brakuje 2 mld złotych i tutaj ta nasza sytuacja jakby się mieści w innych częściach kraju dotyczących innych beneficjentów głównie samorządowych.
Dalej algorytm tych działań jest taki, że przed nami udziałowcami jeszcze cztery a z naszą pięć sesji, na których będą zapadały decyzje o przystąpieniu do dotrwania w tym i również zwiększenie jego dofinansowania. Sesje jeszcze w najbliższych dniach w Poniecu, Miejskiej Górce, w Wijewie i w Bojanowie. Także jesteśmy przekonani, że decyzje będą podobne pozytywne do tych, które do tej pory zapadły w trzynastu gminach. Na pewno niełatwy problem do rozstrzygnięcia, ale mimo tych uwarunkowań w poczuciu odpowiedzialności za jakość życia, za przyszłość miast mieszkańców te decyzje są podejmowane i z tej okazji chciałbym podziękować również może ad hoc Radnym i Radzie za te do tej pory działania i decyzje i za te, które podejmiemy dzisiaj. Chciałbym również podziękować zespołowi Jednostce Realizującej Projekt, którym to zespołem kieruje pan Jan Wojciechowski. Za ogromną determinację i wychodzenia z każdej, niełatwej sytuacji, które są i mają miejsce przy realizacji tego projektu. Często zaskakiwani jesteśmy czy ten zespół wieloma rozwiązaniami i prawnymi czy takimi faktycznymi, ale sobie doskonale dzięki tej determinacji opartej przede wszystkim o wiedzę sobie Państwo radzą i bardzo dziękuję. Dziękuję również panu prezesowi Wiesławowi Wojdyle.
Temat, które jest tematem i właściwie ten problem jest od kilku lat takim trochę publicznym. Pierwszy raz zaistniał na tej sali, gdy był problem uwłaszczenia mieszkań w Lesznie. Tutaj chyba pięć lat temu dyskutowaliśmy tą kwestię i przez przedstawicieli środowiska policyjnego był podnoszony. Ja chciałem powiedzieć, że oczywiście jako miasto Leszno poddamy się wszelkim decyzjom, które ewentualnie może podnieść minister Spraw Wewnętrznych i Administracji a w jego imieniu pan dyrektor Naglewski zwrócił się do władz miasta o przedstawienie dokumentacji na podstawie, których były komunalizowane budynki a w tym również budynki, w których mieszkają emeryci milicyjni i policyjni. Ten problem miał być również zawarty, czyli problem mieszkań policyjnych zawarty w nowej obowiązującej ustawie o Policji nie został uwzględniony mimo propozycji, wniosków środowiska. Gdyby pewnie był, to być może, że mielibyśmy od strony prawnej podstawę do tego, żeby takie decyzje, o których tutaj przedstawiciele zabiegają były podjęte. Natomiast chciałbym w imieniu tutaj miasta przedstawić swoje, nasze stanowisko w tej sprawie. Uważamy z całą mocą, że interesu prawnego nie naruszamy. Władztwo miasta Leszna nad mieszkaniami i budynkami, w których mieszkają emeryci milicyjni i policyjni wynika nie z naszych decyzji, ale z decyzji podjętych przez Wojewodę Leszczyńskiego i poparte przez Wojewodę Wielkopolskiego. Natomiast jeszcze raz podkreślam poddamy się wszelkim decyzjom, które mogą wynikać z tego nadzoru prawnego, które na tym etapie czy w tej części postępowania będzie miał minister.
Chciałbym tutaj jeszcze tak syntetycznie do problemu podejść i być może, że będziemy, jeśli Rada, Radni uznają, że będziemy dyskutować nad tym na komisji nad tym problemem. W sytuacji, gdy zaistnieją inne niż dotychczasowe przesłanki prawne a o tej inności może decydować również minister.
Chciałem również podkreślić, że kwestie związane z zagospodarowaniem nieruchomości stanowiących własność miasta a w tym zasady sprzedaży mieszkań komunalnych reguluje uchwała, którą przyjęła Rada Miejska Leszna 21 lutego tego roku i w związku z tym, ale nie tylko z tym nie można tutaj stosować w/w uchwały z dnia 15 grudnia 2000 roku.
Przypomnę, że ta uchwała nie została przez Wojewodę Wielkopolskiego uchylona ani w całości ani w części. Nie można tutaj stosować w/w ustawy z 15 grudnia 2000 roku, na którą powołują się zainteresowani, ponieważ lokale, które miały być przedmiotem sprzedaży na warunkach wynikających z tej sprzedaży nie stanowią własności Skarbu Państwa, lecz stanowią własność miasta Leszna na podstawie decyzji Wojewody Leszczyńskiego, którą to decyzję również wydał Wojewoda Wielkopolski, czy podtrzymał Wojewoda Wielkopolski. Decyzje te stwierdzają nabycie z mocy prawa własności opisanych nieruchomości przez Miasto Leszno na podstawie między innymi art. 5 ustęp 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Ustawa ta jest publikowana w Dzienniku Ustaw nr 32 poz.191 ze zmianami. Decyzje mają charakter deklaracyjny i nabycie własności z mocy prawa następuje z dniem wejścia w życie tej ustawy to jest z dniem 27 maja 1990 roku. W/w ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku reguluje natomiast zasady i tryb zbywania mieszkań wchodzących w skład budynków mieszkalnych będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa a więc nie obejmuje swoją regulacją mieszkań stanowiących własność gminy. Jednoznaczna jest kwestia czy stan faktyczny, który tutaj jakby reguluje dyspozycja art. 4 ustęp 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości mówiącym o prawie pierwokupu – Dz. Ustaw nr 157 poz. 1315. W szczególności należałoby rozstrzygnąć czy stwierdzenia nabycia przez Miasto Leszno własności nieruchomości z mocy prawa z dniem 27 maja 1990 roku decyzją administracyjną objęte jest pojęciem „procesy przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego”. Zgodnie z ustępem 2 prawo pierwokupu przysługuje, jeśli nastąpiło naruszenie prawa lub interesu prawnego osoby zajmującej mieszkanie, co powinno być stwierdzone prawomocnym orzeczeniem Sądu. Należy, więc na taką decyzję poczekać, bo w trybie cywilnym można ją rozstrzygać i wiemy, że takie wnioski wpłynęły a postępowanie w tej sprawie jest wolne od opłat sądowych. Tak jak powiedziałem na dzisiaj nie ma podstaw prawnych, formalnych do tego, żeby stwierdzić, że miasto Leszno narusza interes prawny osób, czy środowiska zainteresowanego tym problemem. Jeśli natomiast zaistnieją takie przesłanki a więc decyzje ewentualnie ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji bądź Sądu, to oczywiście takim rygorom samorząd miasta się podda.
Dziękuję bardzo.

p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo Panie Prezydencie. Czy są pytania? Bardzo proszę pan radny Szczot.
p. radny Szczot – ja myślę, że w tym momencie najlepiej oddać głos samym zainteresowanym.
p. przewodniczący Olejniczak – ale to ja oddam, przepraszam bardzo. Pan pozwoli, że ja tutaj poprowadzę sesję.
p. radny Szczot – ale proszę mi nie przerywać bo ja nie odbieram Panu ...(koniec taśmy)
... myślę, że ona suma sumarum jest korzystna ta propozycja dla nas, dla miasta. Bo gdyby rzeczywiście tak się zdarzyło, że wyrokami sądowymi te nieruchomości musielibyśmy oddać czy przestać nimi władać to wtedy nie możemy ich sprzedać. Tak możemy zarobić te 5 % a tak to nic. Myślę, że oni to jasno i wyraźnie przekażą Państwu.
Ja jeszcze chciałbym dodać, że Pan Prezydent zechciał się powołać na ustawy, które tutaj wspomniał. Ja tylko powiem tak, że ustawa z 1990 roku ona mówił o tych ogólnych zasadach tak zwanej komunalizacji i o tej ustawie Pan Prezydent mówił. Chodzi mi o to, że ona pokazuje, co miało być przekazane miastu, ale następnie w 2000 roku była następna ustawa, która jakby dotyczyła tych szczególnych nieruchomości, jakimi dysponowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji a decyzje o przyjęciu tych mieszkań były później. Także, że oni to najlepiej wyjaśnią zainteresowani. Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan prezydent.
p. prezydent Malepszy – to właśnie ten moment ten 2000 rok podtrzymał już Wojewoda Wielkopolski te decyzje komunalizacji i dlatego podkreślałem, że to były decyzje Wojewody Leszczyńskiego i Wielkopolskiego.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Mikołajczyk.
p. radny Mikołajczyk – Panie Prezydencie! Dwa miesiące temu na sesji podjęliśmy uchwały o dokonaniu zmian w studium zagospodarowania w skrócie mówiąc; GOPLANA, MŁYNY, PKP i nie usłyszałem informacji czy podjęto już jakieś czynności projektowe w związku z tymi zmianami. Przypomnę, że na tej sesji dwa miesiące temu zapytałem Pana Prezydenta, w jakim terminie widzi podjęcie tych czynności i konkretna data padła, czyli konkretne dni i dlatego proszę o informację.
p. przewodniczący Olejniczak – jeśli można bardzo proszę o odpowiedź.
p. prezydent Malepszy – ponieważ ja rzeczywiście przedstawiając problem mieszkaniowy powiedziałem dziękuję w tym kontekście, który wynikał z dyskusji nad przebiegiem czy nad programem posiedzenia sesji a sprawozdania nie skończyłem. Odpowiadając jeszcze literalnie powiem, że jest tak rzeczywiście Wojewoda nie uchylił tych podjętych uchwał a w tej chwili rozmawiamy i myślę, że we wrześniu sfinalizujemy umowę o wykonaniu właśnie tych projektów. Prawdopodobnie będą to pracownicy Politechniki Poznańskiej, którzy nam opracowali już kilka projektów zmian zagospodarowania przestrzennego bądź planów miejscowych.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Nareszcie mogę poprosić pana pułkownika o kilka zdań. Bardzo proszę się przedstawić.
przedstawiciel mieszkańców bloku policyjnego na ul. Niepodległości -Dziękuję bardzo za udzielenie głosu i na wstępie się przedstawię. Dla starszych datą urodzenia jestem od lutego emerytowanym pułkownikiem Policji. Byłem komendantem Powiatowym w Szczecinie, mieszkańcem Leszna można powiedzieć od 70 lat. Większość służby spędziłem w służbie na pierwszej linii w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lesznie. W momencie, kiedy doszło do znanych zmian reorganizacyjnych objąłem stanowisko naczelnika w Komendzie Wojewódzkiej w Poznaniu a końcowy etap mojej kariery to jest Komenda Powiatowa w Wolsztynie. Ale cały czas jest to Wielkopolska i cały czas mieszkałem w Lesznie także problematykę miasta Leszna, mieszkańców środowiska policjantów, emerytów policyjnych doskonale znam i dziś zostałem wytypowany przez kolegów, którzy dzisiaj w nielicznej grupie, bo tutaj takich możliwości pomieszczenia wszystkich zainteresowanych nie ma.
Chciałbym zabrać głos odnośnie problemu, który nas żywotnie interesuje. Panie pośle! Panie Prezydencie! Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni! Dzisiaj stoję tu przed Państwem w towarzystwie kolegów i koleżanek, którzy jak ja całe swoje życie zawodowe poświęcili służbie a nie pracy. Bo służba w odróżnieniu od pracy nie trwa 8 godzin a przez 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Nie przyszliśmy tu jako przeciwnicy walczyć, piętnować czy wyciągać ręce po jakieś nadzwyczajne przywileje, ale przyszliśmy do naszej Rady, naszych przedstawicieli, których wybieraliśmy, aby pilnowali spraw miasta, naszych spraw, gdy my zajęci ciężką służbą nie mieliśmy czasu zajmować się zabieganiem o własne interesy. Przekonani byliśmy, że radni tego dopilnują i że wszystko idzie w dobrym kierunku, że możemy spokojnie pełnić służbę w tym mieście i dla mieszkańców tego miasta zresztą z bardzo dobrym skutkiem. Leszno należy do najbezpieczniejszych miast w Polsce a efekty pracy tutejszych policjantów w przeszłości i dziś należą do czołówki w kraju. Wierzyliśmy, że możemy być spokojni o nasze interesy wynikające z przepisów służbowych i ustaw, gdyż przedstawiciele władz służbowych, rządowych i samorządowych wielokrotnie dawali wyraz wysokiej oceny naszej służby. Zapewniali o prestiżu i o wyjątkowości służby w mundurze. Z czasem jednak zauważyliśmy, że w ślad za tymi zapewnieniami nie szły czyny a rosła tylko ilość obowiązków, skala wymagań, coraz większy stres towarzyszący nawałowi pracy.
Z drugiej strony nie widać było poprawy sytuacji materialnej policjantów, którzy z mocy prawa nie mogą dorabiać i nie mogą polepszać swojej sytuacji materialnej. Rosła grupa policjantów kwalifikujących się do pomocy społecznej, z której ze względu na zwykły wstyd nie korzystali. Tylko nieliczni wyznawali zasadę, że bliższa koszula ciału i dzisiaj nie mają podobnych problemów jak my. We właściwym momencie byli tam gdzie trzeba. Wiedzieli o tym, o czym powinni wiedzieć, ale dziś nie to jest dla nas najważniejsze. Dziś stoimy tu po spełnieniu swojej przysięgi stawania na straży ładu i porządku publicznego a także prawnego. Nawet z narażeniem życia i zdrowia tak jak mówi to rota ślubowania policyjnego. Wielu jako inwalidzi, aby przypomnieć się Paniom i Panom Radnym, że czekamy na sprawiedliwe załatwienie naszych postulatów. Przyszliśmy powiedzieć swoim radnym, że nie chcemy spędzić czasu naszego spoczynku po długoletniej służbie w salach sądowych. Nie chcemy przemierzania kilometrów korytarzy Urzędu w poszukiwaniu dowodów naszej racji. Jesteśmy dzisiaj tu, bo tutaj nasze postulaty można załatwić najprościej na tej sali z poszanowaniem prawa w duchu dobrze zrozumianej sprawiedliwości społecznej. Jesteśmy przekonani, że teraz jest to możliwe w postaci podnoszonych rąk radnych nad uchwałą stanowiącą sprawiedliwe prawo. Bo jeżeli nie tu i teraz Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado to gdzie w wyrokach Trybunału czy na końcu może znowu w naszych rękach, kiedy staniemy kolejny raz przy urnach wyborczych?
Chciałem nadmienić, że na efekty naszych działań czeka liczące blisko 1000 osób środowisko policyjne, na które składają się ponad 400 osobowa grupa emerytów i rencistów, pracowników w stanie spoczynku, emerytów i czynnych policjantów, którzy dzisiaj z narażeniem życia i zdrowia pełnią służbę oraz członkowie ich rodzin. Tu jest apel, żebyście Państwo Radni tak jak Pan Prezydent zapewniał, że sprawa nie jest ostatecznie zamknięta wysłuchali naszych argumentów jeszcze raz i jeszcze raz w komisjach przedyskutowali stronę prawną i moralną tego aspektu. Cieszy mnie zapewnienie w wystąpieniu Pana Prezydenta, że jak myśleliśmy na początku, że sprawa, że tak powiem leży i nic się nie dzieje.
Cieszy również to zapewnienie, że Rada Miasta, Pan Prezydent podda się ewentualnym rozstrzygnięciom, które leżą poza tą zasadą. Jeszcze raz apeluję do Państwa Radnych, którzy wybierani byli na pewno przez osoby, które tutaj siedzą wśród kolegów i ich rodzin i innych osób, których dzisiaj tu nie ma. Dziękuję za zabranie głosu (brawa).
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Czy Pan Prezydent chciałby się ustosunkować?
p. prezydent Malepszy – ja myślę, że z satysfakcją wszyscy wysłuchaliśmy tego co mówił pan Gościniak podkreślając tym samym opinię, którą mamy o wysokiej kulturze Pana osobistej ale również środowiska. Chcę podkreślić to, co Pan również powiedział, że nie stajemy się i nie jesteśmy wrogami i nie mamy sytuacji takiej, z którą nie można by wyjść, że tak powiem z twarzą. Natomiast od strony prawnej na dzisiaj sytuacja jest taka, że decyzji, na którą czeka część środowiska, bo przecież sprzedaliśmy sporo mieszkań komunalnych milicjantom, policjantom w tych budynkach, w których można było sprzedać. Myślę, że dobre współdziałanie również polegające na ewentualnej wymianie opinii i informacji bądź takich faktów prawnych, formalnych, które pozwolą na rozstrzygnięcie problemu no byłoby zgodnie z oczekiwaniami i również z interesem jakby stron. Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Jeszcze chciałbym udzielić głosu Panu Markowi Klecha, który jest gospodarzem ogródków działkowych „JAGÓDKA” w Zaborowie i również pan Kazimierz Guziak. Bardzo proszę.
p. Klecha mieszkaniec Leszna – Panie Prezydencie! Panie i Panowie Radni Miasta Leszna! Zebrani goście! Jako Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego „JAGÓDKA” zostałem zobligowany, aby podziękować Panu Panie Prezydencie i Radzie Miasta za to, że możemy bezpiecznie udawać się na nasze działki. Kiedy dwa lata temu byliśmy u Pana Panie Tomaszu z petycją w sprawie budowy ścieżki rowerowej wydawało się to nierealne? Pański upór i dążenie do bezpiecznego podróżowania działkowców, mieszkańców Leszna spełniło się. Mamy ścieżkę rowerową, której mogą nam pozazdrościć inne ogrody. Słowa podziękowania kieruję do pana radnego Wojciecha Zimniaka za jego upór w realizacji naszego celu. Niedoinformowanym podpowiem, że ogród działkowy leży od 800 do 1000 metrów od granic miasta Leszna przy drodze krajowej Leszno – Góra. Od dziś już piesi i rowerzyści nie będą musieli uciekać do rowu przed kierowcami bez wyobraźni. Niech ta ścieżka służy nie tylko mieszkańcom naszego miasta. Wszystkim tym, którzy włożyli odrobinę dobrej woli w zaangażowanie w budowę i realizację ścieżki do Ogrodu Rodzinnego „JAGÓDKA”, Zarządu i własnym oraz tych, którzy będą z niej korzystali dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – serdecznie dziękuję za ten miły akcent. Bardzo proszę ad vocem pan radny Szczot i następnie Pan Prezydent będzie kończył swoją informację. Bardzo proszę pan radny Szczot.
p. radny Szczot – Szanowna Rado! Panie Prezydencie! W wypowiedzi przedstawiciela środowiska policyjnego zabrakło tej konkretnej propozycji, którą zgłosili, złożyli na ręce. Znaczy ja jej nie usłyszałem a być może gdzieś tam uciekło mi, ale propozycji dotyczącej tej ugody, takiego porozumienia i jak dobrze pamiętam z tego pisma, które otrzymaliśmy jest tam taka propozycja, aby bo przecież jest to możliwe, bo przecież Rada uchwala uchwały dotyczące zagospodarowania mienia.
Podjęliśmy już uchwałę o tych bonifikatach dla mieszkańców. Aby podjąć taką uchwałę, która uwzględniałaby te możliwości, które daje im ustawa, to wtedy oni oczywiście musieliby przedstawić tą propozycję. W związku z tym, dlatego złożyliśmy na ręce pana Przewodniczącego propozycje poszerzenia porządku obrad po to, żeby ta sprawa mogła być w komisjach obradowana, mogła być omawiania. W związku z Pana decyzją nie było takiej możliwości i dlatego wnoszę Panie Przewodniczący i do Pana przewodniczącego Komisji Infrastruktury, aby w trybie pilnym zwołał takie spotkanie swojej komisji, gdzie środowisko będzie mogło zaprezentować swoją propozycję. Tutaj w tej roli gra czas, bo policjanci muszą do 19 września złożyć pozwy a być może nie trzeba będzie z tej drogi korzystać. Mam propozycję, aby Komisja Infrastruktury zajęła się tym tematem w trybie pilnym. Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę ad vocem pan radny Ganowicz.
p. radny Ganowicz – Panie Przewodniczący! Ja do kolegi radnego Szczota. Przykro, że Pan to wszystko odwrócił, że wpierw był wniosek o poszerzenie porządku obrad, po to żeby dyskutować o tym. Od tego trzeba było zacząć dyskutować na posiedzeniu komisji. Teraz Pan do tego dojrzał, że trzeba było zacząć od komisji i tu muszę Pana pochwalić. Trzeba było zacząć od posiedzenia komisji i nie byłoby tej zawieruchy niepotrzebnej. Ja tego dokumentu nie miałem a szkoda, bo widzimy się bardzo często, że Pan nie zadzwonił. Ostatnio też pan radny Łukasz prosił o spotkanie i żeby zrobić posiedzenie komisji. Gwarantuję Panu, że takie posiedzenie by się odbyło i zaprosilibyśmy zainteresowane osoby, bo tych dużo nie ma albo byśmy w dużym pomieszczeniu się spotkali, bo bylibyśmy my w dziewiątkę z komisji i byśmy się w większości pomieścili i przedyskutowali to i nie byłoby dzisiaj tego niepotrzebnego wiecowania. Apeluję do Koleżanek i Kolegów, jeżeli chcemy coś wnieść w porządek obrad po to, żeby przedyskutować zacznijmy od komisji. Bośmy się wybrali w zespoły szczegółowe, tematyczne, aby tam zacząć dyskutować i przyjść na forum Rady już z gotowymi propozycjami. Dziękuję Panie Przewodniczący.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Ad vocem bardzo proszę i myślę, że już ostatni raz. Pan radny Szczot.
p. radny Szczot – tak, myślę że ostatni raz. Proszę Pana nie jest rolą radnego dyrygowanie pracami poszczególnych komisji. To nie ja byłem wnioskodawcą tego wniosku, wnioskodawcą tego apelu środowiska policyjnego. Ten trafił na ręce Pana Przewodniczącego, który mógł zarządzić procedowanie w komisji. Ten apel trafił do poszczególnych klubów. My zrobiliśmy taki krok, który był możliwy i złożyliśmy propozycję o poszerzenie porządku obrad. Po to, żeby na komisjach, właśnie na komisjach, które się odbywały przed sesyjnych można było tą sprawę omówić. Więc ja nie czuję się, że tak powiem w tej sprawie winny. Dziękuję uprzejmie (brawa).
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Ja rozumiem, że Pan radny Szczot nie wiedział o tym piśmie, bo gdyby wiedział, to pewnie by przyszedł do Biura Rady, porozmawiał i przekonał. Pewnie by może takie spotkanie się odbyło. W każdym bądź razie obiecuję, że tego typu spotkanie się na pewno odbędzie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o dalszą część informacji Pana Prezydenta.
p. prezydent Malepszy – ja tylko dodam, przypomnę to co powiedziałem w ostatnich zdaniach, że uważam, że możemy rozmawiać i powinniśmy rozmawiać.
Zwłaszcza, że w międzyczasie już albo pojawią się nowe fakty prawne bądź takie przesłanki formalne, które pozwolą na ewentualne przyjęcie takiej uchwały. Przypomnę również Panu radnemu Sławkowi Szczotowi, że przyjęliśmy uchwałę, która i byliśmy tu jednomyślni, że w tej kadencji nie zwiększamy bonifikaty. Ona jest na 85%, ale natomiast jeśli będzie rozstrzygnięcie nadzorcze Ministra no to oczywiście wtedy tak. Rzecz dotyczyła wtedy będzie tylko i wyłącznie mieszkań, które do tej pory nie możemy z tych przesłanek prawnych, ustawowych i również naszych uchwał sprzedać części środowiska policyjnego mieszkań. Czy mogę dalej sprawozdanie, Czy może pytania Panie Przewodniczący?
p. przewodniczący Olejniczak – bardzo proszę pan radny Mikołajczyk.
p. radny Mikołajczyk – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Trochę się dziwię tym wyjaśnieniom i zawiłościom prawnym. Przypomnę tylko, że pracowałem przez trzydzieści lat w Przedsiębiorstwie Budownictwa Komunalnego i mieszkałem w lokalu zakładowym, które zostało skomunalizowane i przejęło je miasto. Też również były problemy, ale Rada Miejska podjęła uchwałę i umożliwiła kupno za 5% zgodnie z ustawą o mieszaniach zakładowych. Uważam, że w taki sam sposób tą samą metodą, przecież to jest majątek miasta i Rada Miasta może podejmować takie uchwały. Trochę się dziwię wyjaśnieniom, że jakiś przepis, jakaś ustawa uniemożliwia dokonanie te czynności. To jest prosta czynność, prosta sprawa (brawa). Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę panie Prezydencie.
p. prezydent Malepszy – myślę, że tak jasna jak tutaj pan był naczelnikiem Wydziału i Pan przyjął z dobrodziejstwem inwentarza. Bo niewątpliwie to uwłaszczenie i komunalizacja na rzecz miasta Leszna była dobrym dla miasta. Natomiast zupełnie inaczej reguluje ustawa, na którą Pan się powołuje, bo rzeczywiście uwłaszczenie mieszkań zakładowych było w podstawie ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstwa i również dotyczyła już sprywatyzowanych ewentualnie przedsiębiorstw. Także nie instytucji i nie przedsiębiorstw dokładnie mówię. Jeśli potwierdzą i jeszcze raz chciałem podkreślić po raz trzeci, jeśli będą przesłanki wynikające z nadzoru i znajdziemy je w między czasie, które pozwolą na przyjęcie takiej uchwały pewnie ją przyjmiemy.
Chcę dalej kontynuować swoje sprawozdanie. W uchwale budżetowej podejmiemy mam nadzieję kilka decyzji związanych ze zwiększeniem układu rzeczowego i finansowego inwestycji realizowanych w okresie dwuletnim. Dostaliśmy mianowicie już potwierdzenie ostateczne pewnej nowelizacji programu finansowania przebudowy stadionu im. Smoczyka. Dostaliśmy 1 mln złotych na ten rok i to pozwoli na przebudowę sektora nr 8 i mam nadzieję, że również nr 9. Także mam nadzieję, że będziemy z budową siedzisk na stadionie Smoczyka na wysokości tunelu w przyszłym roku. Rozstrzygnięcie przetargu zresztą nastąpiło i ono jest korzystne. Również te dwie inwestycje oświatowe, bo to są inwestycje dotyczące pracowni samochodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego i również pracowni budowlanych dla Zespołu Szkół Rolniczo – Budowlanych wychodzą naprzeciw oczekiwaniom, przede wszystkim Przedsiębiorców Leszczyńskich. Leszno staje się miastem firm budowlanych dużych, średnich i zapotrzebowanie tutaj na zawód, na dobre wykształcenie jest olbrzymie i potwierdzane również tu na tej sali. Przedsiębiorcy tutaj deklarowali zaangażowanie rzeczowe, ewentualnie finansowe w realizację tego zadania pt. „Pracownie budowlane”. Wydaje się, że również sprzyja nam na dzisiaj rynek. Znaczy jest to rynek inwestora na rynku budowlanym i spodziewamy się rozstrzygnięć przetargowych na poziomie pieniędzy, które w tej chwili w budżecie posiadamy. W przyszłym roku mielibyśmy naprawdę wyższą zdecydowanie wyższą jakość kształcenia zawodowego w Lesznie, jeśli Rada przyjmie tą uchwałę.
Chciałbym również z satysfakcją poinformować, że uchwała nr XVI/57/08 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie wstępnego wyboru wniosku preselekcyjnych do finansowania działania nr II/2 tj. przez zwiększenie dostępności dróg lokalnych do sieci dróg krajowych i wojewódzkich. Tutaj rzecz dotyczy modernizacji i przebudowy drogi wojewódzkiej 323 od al. Konstytucji 3 Maja do granic miasta. Mamy zagwarantowaną kwotę 16 mln 958 tys. złotych, przy czym koszt na dzisiaj tej modernizacji tj., ponad 39 mln zł. Przy czym odcinek ul. 1 Maja ten od skrzyżowania w kierunku miasta nie został zakwalifikowany jako, że nie jest drogą wojewódzką. Natomiast wydaje się, że przy realizacji tego przedsięwzięcia byłoby zasadne abyśmy tą ulicę również włączyli.
Przy okazji myślę, że z satysfakcją w imieniu samorządu Miasta Leszna przewodniczących Klubów reprezentowanych w Radzie i również radnych niezrzeszonych poinformować, że wyszliśmy naprzeciw – samorząd miasta Leszna oczekiwaniom władz samorządowych Powiatu Leszczyńskiego o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w kierunku Boszkowa. Przesłanek było kilka a najważniejsza, którą się kierowaliśmy to była ta w imię solidaryzmu samorządowego wspieramy inwestycje, która przecież jest kierowana dla mieszkańców. Tak samo jak przed chwilą mieszkańcy Zaborowa dziękowali nam na ścieżkę rowerową, która jest dla nich na pewno poprawą i nie tyko dla nich, bo i dla mieszkańców Leszna pewną poprawą dobrego samopoczucia i zarówno również bezpieczeństwa. Tak samo ta inwestycja ma służyć mieszkańcom tej części Wielkopolski, ale przecież nie tylko, bo mieszkańcom Leszna.
Drugą przesłanką była ta, że ten projekt Powiatu Ziemskiego nie uzyskał kwalifikacji na ten czas, ponieważ brakowało punktów związanych za tzw. partnerstwo i udział Miasta Leszna i gminy Świeciechowa i Włoszakowic powoduje, że ten wniosek ma powodzenie i jest to jakby historyczna szansa na zbudowanie drogi ze środków obcych a nie samorządowych i stąd jak rozmawialiśmy taka motywacja nami kierowała. Stosowną umowę w imieniu władz miasta podpisaliśmy i ona jest wystarczająca do tego, żeby ten wniosek Starostwa Ziemskiego uzyskał wyższy ranking i w związku z tym pewność do sfinansowania.
Również myślę, że satysfakcja dla nas – ranking w Rzeczpospolitej pokazał, że jesteśmy miastem, które dba o rozwój, dba o jakość życia mieszkańców i jednocześnie ta dbałość o rozwój życia mieszkańców jest oparta o takie zarządzanie finansami miasta, które można mówić o bezpiecznym i odpowiedzialnym zarządzaniu. Ono sytuuje ten ranking miasto Leszno na 22 miejscu. Przed nami z miast Wielkopolskich jest tylko Poznań i to na pierwszym miejscu. Wyprzedzamy wiele miast w tym wojewódzkich, które są w lepszej sytuacji niż Miasto Leszno.
Również Pan Przewodniczący informował o piśmie Pana dyrektora Stroińskiego. Chciałbym poinformować, że też z udziałem komisji i udziałem Rady podpisałem umowę użyczenia obiektu na ul. Starozamkowej. To jest pewna kontynuacja decyzji podjętej jeszcze w latach dziewięćdziesiątych przez samorząd miasta.
Mianowicie wtedy na obiekcie, który był żłobkiem zafunkcjonowało tam przedszkole i również parter przekazano Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lesznie. To Koło się usamodzielniło i oczekiwania środowiska i również samorządu i mieszkańców Leszna były takie, żeby pełniej zaspakajać potrzeby rodzin i osób, których los tak okrutnie doświadczył na całe życia, żeby poprawić jakość życia i żeby ułatwić to życia. Stąd taka umowa i przy okazji również z tego miejsca dziękuję tym wszystkim, którzy no wypracowali tą decyzję i ten fakt jakby zaprojektowali. Chciałem podziękować byłej już załodze przedszkola, które to przedszkole decyzją Rady Miejskiej zostało zlikwidowane. Przedmiotem użyczenia jest cały budynek wraz z częścią przyległego terenu. Umówiliśmy się również, że Koło będzie miało możliwość adaptacji nieruchomości na potrzeby statutowe, ale w każdej sytuacji ta adaptacja będzie wymagała akceptacji Urzędu Miasta bądź organów samorządowych miasta. Koszty tej adaptacji obciążają Koło, natomiast wszelkie nakłady ulepszające wymagają tak jak powiedziałem uprzedniej zgody albo Urzędu albo organów samorządowych i odrębnego pisemnego uzgodnienia zasad finansowania. Również biorący w używanie oświadcza, że na wynajmowanym obiekcie prowadził będzie tylko i wyłącznie działalność statutową, co dla nas było oczywiste, ale również mogę powiedzieć, że również dla Zarządu i rodzin zainteresowanych. Bez zgody oczywiście użyczającego to Koło nie może przekazywać przedmiotu umowy w części oczywiście a w całości zupełnie to niewyobrażalne. Od 1 września Koło będzie ponosiło koszty używania obiektu a w szczególności koszty ogrzewania, energii elektrycznej, dostaw wody, odbioru ścieków, dostaw gazu, podatków i opłat lokalnych z zastrzeżeniem ewentualnych możliwości ich zwolnień. To są najważniejsze elementy tej umowy. Tak jak powiedziałem ona jest zawarta na 10 lat do 2018 roku a wszelkie zmiany oczywiście wymagają zgody obu stron.
Chciałbym również poinformować, że miasto Leszno będzie uczestniczyło i będzie oczywiście decyzja Rady, ale jesteśmy po audycie przedstawiciela Unii Europejskiej. Rzecz dotyczy roli miast średniej wielkości w Unii Europejskiej w korelacji nauka, szkoły wyższe, gospodarka, przedsiębiorcy. Będziemy tutaj, jeśli wniosek zostanie przyjęty, zaaprobowany przez odpowiednie również komisje UE w tym przedsięwzięciu będą partnerzy z miast Hiszpanii, Szwecji, Włoch, Grecji, Niemiec i Portugalii. Miasta oczywiście wielkością i potencjalnie gospodarczym podobne do Leszna. My we wrześniu na ten temat będziemy rozmawiali na komisjach. Audyt jest pozytywny i audytor z Anglii dokonał tej oceny na podstawie osobistej wizyty w leszczyńskich szkołach wyższych i również w spotkaniach z przedsiębiorcami leszczyńskimi zorganizowanymi w Regionalnej Izbie Gospodarczej i również na podstawie wizyty w Leszczyńskiej Fabryce Pomp i oczywiście rozmów z pracownikami Urzędu Miasta, z Wydziałem Promocji. Całość korelował pan prezydent Adamczak.
Jak powiedziałem znajdujemy się obecnie w fazie wstępnej projektu i celem tej fazy jest opinia, ocena miast i ewentualnie kwalifikacja ich do tego projektu. Akceptacja przedłożonej aplikacji będzie oznaczać dla zaangażowanych miast dofinansowanie działań na kolejne 30 miesięcy. Rzecz idzie w kierunku aktywizacji środowiska i również wzbudzenia pewnej innowacyjności i wzmocnienia relacji między uczelniami wyższymi naszymi, lokalnymi a przedsiębiorcami. Te relacje są na dzisiaj nieduże i niezbyt głębokie, wymagają wsparcia i być może nasza decyzja o obecności w tym projekcie jest związana z tym abyśmy doświadczali i te dobre doświadczenia z miast państw, które już je posiadają abyśmy je przenieśli do naszego miasta.
Chciałbym podziękować Stowarzyszeniu Turystycznemu Leszno Region za realizację, organizowanie wielu okolicznościowych takich branżowych spotkań jak chociażby Piknik konny. Tym organizowany w Smyczynie, ale również za Leszczyńskie po królewsku a szczególnie tym z Państwa Radnym, którzy wzięli bezpośredni udział w tym spotkaniu. Myślę, że mamy pozytywne opinie o aktywizacji takiej czynnej mieszkańców i ich chęci bycia na imprezach organizowanych dla mieszkańców Miasta.
Chciałbym na koniec już poinformować jak zawsze o sprawach związanych ze sprzedażą mienia komunalnego. Sprzedaliśmy sześć działek pod budownictwo jednorodzinne na ul. Grzybowej. Tutaj ceny są zawsze powyżej 100 złotych. Sprzedaliśmy również trzy działki pod usługi i ceny są również wysokie. Te działki to są na ul. Energetyków, dwie na ul. Tama Kolejowa.
Sprzedaliśmy również notarialnie siedemnaście mieszkań komunalnych na rzecz najemców i również sprzedaliśmy prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego na ul. Okrzei. Cena sprzedaży gruntu prawie 270 tys. złotych.
Sprzedaż nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania na ul. Poniatowskiego 76 metrów tutaj niedaleko budynek mieszkalny przylegający do Zespołu Szkół Ekonomicznych.
Informacja o przetargach – modernizacja ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Górowskiej. Ona jest zakończona. Wartość kosztorysu inwestorskiego była 184 tys. brutto a najlepsza oferta przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych na niespełna 200 tys. złotych.
Budowa nawierzchni w ul. Spacerowe, Okrężnej i 1 Maja. Wartość kosztorysowa 1 mln 752 tys. zł brutto. W wyznaczonym terminie jedna oferta Firmy Pramas na 1 mln 500 tys. złotych brutto.
Budowa nawierzchni wraz z oświetleniem w ulicy Styki. Wartość kosztorysu inwestorskiego 863 tys. złotych. Najniższa, najkorzystniejsza oferta Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic Spółka z o.o. za 798 tys. złotych brutto.
Budowa nawierzchni w ulicy Działkowej – wartość kosztorysowa 768 tys. złotych brutto. W wyznaczonym terminie jedna oferta Firmy Pramas - kwota oferowana 800 tys. złotych brutto.
Budowa oświetlenia w ulicach Działkowej, Pszenicznej, Łubinowej, Żytniej, Zbożowej i Żniwnej – wartość kosztorysowa 229 tys. złotych brutto. Wybrano ofertę Firmy Instalatorstwo Elektryczne Henryk Kaźmierowski za kwotę nieco ponad 119 tys. złotych.
Również budowa łącznika Zespołu Szkół Technicznych, przebudowa nawierzchni dziedzińca szkolnego i to jest reminiscencja decyzji podjętej przez Radę, że na skutek takiego a nie innego rozstrzygnięcia na budowę łącznika pieniądze zostają w ZST i będziemy mieli piękny dziedziniec.
Również wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy linii kablowej wysokiego napięcia ze stacji wysokiego napięcia Leszno – Wschód do strefy przemysłowej I.D.E.A. Tutaj wartość kosztorysowa, my mieliśmy zabezpieczone 97.000 złotych. Natomiast najniższa jest oferta Konsorcjum Buduar na 288 prawie tysięcy złotych. Ten przetarg unieważniliśmy uważając, że cena przekracza kwotę zabezpieczoną w ofercie i będziemy ponownie ten przetarg wywoływać.

Chciałem zaprosić Państwa Radnych, mieszkańców Leszna jutro na godzinę 13.oo na oddanie do ruchu Ronda GRZYBOWO. Kolejnej ważnej inwestycji w mieście na drodze krajowej nr 12 a myślę, że w układzie nie tylko Miasta Leszna, ale i subregionu.
Jeśli jestem przy inwestycjach, to chciałem z satysfakcją poinformować Państwa Radnych, że zgodnie ze zmianami Regulaminu Miasta Leszna, Struktury Urzędu te zmiany powodowały, że w Zarządzie Dróg i Wydziale Inwestycyjnym jest funkcja zastępcy naczelnika i kierownika Miejskiego Zarządu Dróg i ten konkurs wygrał Pan Dominik Kaźmierczak pracujący w Urzędzie Miasta od sześciu lat. Młody człowiek, inżynier i od 1 września będzie pełnił funkcję zastępcy naczelnika wydziału MZDiI.
Na koniec w piątek Miasto Leszno w imieniu samorządu podpisuje akt notarialny o przejęciu części ulicy Dworcowej. Akt notarialny będzie podpisany w Ostrowie. Chciałem przy tej okazji parę zdań wyjaśnienia powiedzieć i myślę, że uzyskać aprobatę Rady. Mianowicie do końca roku będziemy na pewno posiadali koncepcję modernizacji ulicy Dworcowej wraz z przyległym terenem i być może, że uda się również posiadać projekt techniczny. Ale zwrócę się w imieniu Miasta Leszna do odpowiednich struktur PKP o współfinansowanie tego przedsięwzięcia od współfinansowania tego projektu technicznego po również wykonanie tego projektu. Inaczej sobie to myślę ciężko wyobrazić, ponieważ przecież ta droga służy głównie pasażerom, klientom PKP a w części tylko tym, którzy do instytucji przylegających do ul. Dworcowej na odcinku, którym miasto będzie właścicielem a mianowicie do wysokości Urzędu Pocztowego. Myślę, że te prace i te działania pozwolą na to, że być może w przyszłym roku, jeśli znajdziemy wolę i również środki finansowe zrealizować to zadanie. Ono niewątpliwie ma ogromną wagę dla wizerunku miasta Leszna i stąd również nasza determinacja.
Myślę, że jako prezydenci Miasta Leszna Pan Edward Szczucki i Tomasz Malepszy, ale przede wszystkim samorząd i mieszkańcy Leszna po kilkunastu latach starań w części przynajmniej jesteśmy usatysfakcjonowani tym, że ten grunt pod tą drogą będzie własnością miasta i będzie można modernizować ulicę Dworcową na całej długości i również na placu przylegającym bezpośrednio do dworca kolejowego. Dziękuję bardzo.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo za informację panie Prezydencie. Czy są jakieś pytania? Bardzo proszę pan radny Bąkowski ad vocem do wystąpienia Pana pułkownika.
p. radny Bąkowski – Panie Prezydencie! Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Ja chciałem się odnieść do petycji, którą Panowie emeryci policjanci skierowali do Radnych. Tam podajecie przykłady przekazywania mieszkań z innych zakładów; Państwowe Gospodarstwa Rolne i inne firmy i to, co Pan radny Mikołajczyk powiedział, ale w tych zakładach istniały Państwowe Fundusze Mieszkaniowe gdzie każdemu pracownikowi czy miał potrzebę mieszkaniową czy nie odciągano pieniądze i z tego budowano te mieszkania. U was takiego przypadku nie było. Nie mogę się tutaj nie odnieść do części wypowiedzi pana pułkownika, który stwierdził, że tylko wstyd nie pozwolił pójść do pomocy społecznej części emerytów. No tutaj chyba Pan grubo przesadził, bo przecież emerytury policjantów są kilkakrotnie wyższe od emerytur zwykłych obywateli i wiemy, jakie są zasady przechodzenia na emeryturę. Pan pułkownik przeszedł w tym roku na emeryturę to przez rok pełne wynagrodzenie otrzymuje a później od 70 do 90% wynagrodzenia w zależności ile lat przepracował czy ma jakiś uszczerbek na zdrowiu z pełnionej funkcji czy pracy w Policji.
Każdy z nas tutaj siedzący otrzyma najwyżej 25%, emerytura będzie wynosiła 25% zarobku. Także proszę tu akurat w tym wypadku no nie przesadzać.
Mam pytanie jak to się ma do projektu ustawy sejmowej, gdzie PiS wniósł projekt, który czeka na rozpatrzenie odnośnie ograniczenia nabytych przywilejów przez niektóre służby? Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Ja bym prosił, żeby dyskusja nie szła w tym kierunku abyśmy zaglądali komukolwiek do kieszeni. Bardzo proszę ad vocem pan Łukasz Borowiak.
p. radny Borowiak – dziękuję panie Przewodniczący. Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Ja chciałbym zaprotestować przeciwko takiej wypowiedzi pana Edwarda Bąkowskiego. Muszę Panu powiedzieć, że nie zna pan problemów akurat mieszkańców budynków komunalnych a w tym właśnie funkcjonariuszy, którzy walczą o swoje prawa. Chcą nabyć lokale i chcą, aby wspólnota mieszkaniowa funkcjonowała w tym budynku, chociaż one funkcjonują. Chcą wziąć czynny udział w remontach budynków, czynny udział w uzyskiwaniu ewentualnych pożytków, w funkcjonowaniu porządku tej nieruchomości. Nie dziwię się, że ci mieszkańcy walczą o swoje prawa, aby uzyskać te mieszkania na preferencyjnych zasadach. Dlatego chciałbym zaprotestować, bo nie zna pan tematu a szkoda, że pan nie zna. Zapraszam Pana na budynek Niepodległości 74,76,78 do 84 i niech pan zobaczy sobie jak wygląda stan techniczny tych budynków. Ci ludzie kupując za grosze, nazwijmy to za przysłowiową złotówkę w najbliższym czasie będą musieli ponieść olbrzymie nakłady finansowe na remonty substancji mieszkaniowych. Także naprawdę chciałbym zaprotestować, bo nie zna Pan problemów mieszkaniowych w tym mieście i dlatego ta wypowiedź jest karygodna i jestem po prostu zbulwersowany dziękuję (brawa).
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Mikołajczyk, przepraszam jeszcze pan Bąkowski ad vocem.
p. radny Bąkowski – Szanowni Państwo! Ja akurat znam problemy tych mieszkań panie radny Borowiak, bo akurat w tych czasach, kiedy ci Państwo użytkowali służbowo te mieszkania pełniłem funkcję dyrektora Telekomunikacji i pracownik mając tam iść na naprawę, to był chory, bo sami sobie urywali instalację. Musiał iść z latarką, bo nie było światła i to tylko wynika z kultury i użytkowania tych lokali a nie z tej przyczyny, co Pan mówi. Także akurat te problemy znam lepiej od Pana. Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – proszę o spokój! Dziękuję bardzo. Ja myślę, że dyskusja nie idzie w tym kierunku, co byśmy oczekiwali. Bardzo proszę pan radny Ganowicz, następnie pan Mikołajczyk i pan Szczot i na tym dyskusję zakończymy...(koniec taśmy)
... p. radny Ganowicz – nie ma sensu, też uprawiamy politykę. Tutaj jesteśmy od dostrzegania konkretnych tematów. Powinniśmy to robić na klubie i apeluję do wszystkich koleżanek i kolegów Radnych – przerwijmy ten spektakl. Zapraszam wszystkich na posiedzenie Komisji. Uzgodnię z panem pułkownikiem i panam prezydentem posiedzenie komisji i ze służbami. Tam przedyskutujmy a tu przyjdźmy z gotowym projektem gospodarczym a nie polityką. Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – chcę przypomnieć jeszcze raz, że to spotkanie na pewno się odbędzie w najbliższym okresie. Bardzo proszę pan radny Mikołajczyk.
p. radny Mikołajczyk – Panie Przewodniczący! Chciałem zwrócić się do Pana Prezydenta, którego w tej chwili nie ma, ale proszę mu przekazać. Proszę go bardzo o zaprzestanie imiennych wycieczek osobistych. Omawiając sprawy komunalizacji mienia miasta zasugerował tu obecnym jakoby to ja był odpowiedzialny za przeprowadzenie tej komunalizacji. Dokładnie wie, że nie miałem z tym nic do czynienia, ale rzuci słowo i coś się tam przylepi.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Szczot.
p. radny Szczot – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie Prezydencie! Pięć dni temu zwróciłem się do Pana Prezydenta o udostępnienie mi raportu, który przygotowała firma z Poznania. Raportu, który omawiał sytuację finansową miasta a zlecenie, zamówienie tego raportu miało nas przekonać do zaciągania kolejnych zobowiązań. Minęło piec dni i do dzisiaj nie mam odpowiedzi na ten temat. Najpierw oczywiście zwróciłem się do urzędnika miejskiego, który odmówił mi otrzymania tego raportu i polecił mi, że taką decyzję może polecić Prezydent. Rozumiem, że w tym budynku nie ma żadnych tajnych dokumentów poza dokumentami wojskowymi i obronnymi? Podejrzewam, że ten dokument nie ma klauzuli TAJNOŚCI a przypominam, że był to bardzo ważny dokument, który miał nas przekonać a niektórych przekonał a niektórych nie o poparciu takiej polityki, która doprowadza jakby do zwiększenia zobowiązań zaciąganych na przykład przez kolejne zaciąganie kredytów czy emisje obligacji.
Ja tylko powiem, że Państwo z tego Raportu otrzymaliście tylko cztery kartki a raport zawiera 30 stron. Dlaczego nie dostaliśmy tego raportu w całości i dlaczego nie mogliśmy się z tym zapoznać? Dlaczego jest taka trudność w uzyskaniu dostępu do mam nadzieję, że nie tajnego dokumentu?
p. przewodniczący Olejniczak – do kogo to jest pytanie, panie radny?
p. radny Szczot – do Pana Prezydenta bo jesteśmy w punkcie informacja.
p. przewodniczący Olejniczak – no to proszę zaznaczyć.
p. radny Szczot – jesteśmy w punkcie – sprawozdanie Pana Prezydenta i pytanie było do Pana Prezydenta.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę panie Prezydencie.
p. prezydent Malepszy – dokument nie jest tajny. Natomiast dostępność do informacji zawartych do samego dokumentu wynika z umowy, którą podpisałem w imieniu Miasta Leszna. W tej części, która dotyczy praw do samego dokumentu a nie do informacji jest ten § 2 tak zapisany:
1. „Opracowania powstałe w wyniku przedmiotu umowy określonego w § 1 są
utworami w rozumieniu artykułu 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych i podlegają przepisom tej ustawy.
2. Postanowienia ustępu 1 nie wyłączają prawa zamawiającego do wykorzystania
opracowań i ich wyniku w zakresie koniecznym dla emisji obligacji a w
szczególności do ich udostępniania i powielania dla członków organu
zamawiającego oraz udostępniania właściwym organom kontrolnym lub
opiniodawczym jak również podmiotom, których decyzja, zgoda lub opinia
będzie niezbędna dla prawidłowego przeprowadzenia procesu emisji.
3. Zamawiający nie może przekazać opracowań innym jednostkom samorządu
terytorialnego lub innym podmiotom nie pozostającym w związku z emisją
obligacji przez zamawiającego.”
Potwierdzam, że Pan się zwrócił do pracownika Urzędu Miasta w tej sprawie i również rozmawialiśmy na korytarzu w tej kwestii porozumiem się z firmą, która nam ten dokument przygotowywała. Na dzisiaj mogę powiedzieć tak, że dostęp do i ewentualnie opinie oceny pana radnego w tej kwestii wynikają z ogólnie dostępnych również dokumentów. Ta dokumentacja ten dokument został przygotowany również przez firmę w oparciu o informacje, które są ogólnie dostępne a w tym również w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Leszna, ale nie tylko, bo również w dokumentach, które Rada przyjmuje. Dziękuję.

p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Powiedziałem, że na tym chciałbym dyskusję zamknąć. Ale bardzo proszę i kończymy dyskusję.

p. radny Szczot – Szanowny Panie Prezydencie! W tych trzech punktach, które Pan wymienił, które miałyby zastrzegać prawo mojego dostępu jako radnego czy funkcjonariusza publicznego czy jako dziennikarza nie znalazłem w tych trzech wymienionych przez pana.
Jeszcze raz, żaden dokument w Urzędzie Miasta nie ma klauzuli TAJNOŚCI chyba, że są to dokumenty wojskowe, obronne itd. ale to reguluje inna ustawa. W związku z tym moim zdaniem w ogóle nie ma tu tematu nie udostępnienie tego dokumentu. Moim zdaniem on powinien być wydany w momencie, kiedy została złożona prośba o jakby dostęp do niego. Ja się dziwię, dlaczego my radni nie zobaczyliśmy tego dokumentu? W końcu on był robiony dla nas, żebyśmy my mogli podjąć właściwą decyzję, więc myślę, że tu jakiś błąd kilka miesięcy temu powstał. Ja liczę, że to jest jakieś nieporozumienie, jakieś złe odczytanie i nie ma w tym złej woli i czekam na ten dokument. Dziękuję.

p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Na tym kończymy dyskusję. Bardzo proszę Pan Prezydent.

p. prezydent Malepszy – dziękuję. Po raz piąty po to, żeby w sposób bardzo obiektywny i bezstronny pokazać kondycję finansową miasta Leszna dzisiaj i na przyszłość zwracam się w imieniu samorządu miasta Leszna do firm renomowanych, które takie audyty wykonują i zawsze taki dokument posiadamy po to, żeby mieć pewność, że działamy dobrze. Jakkolwiek również państwo Radni poprzedniej kadencji zwrócili uwagę czy może nie jest to wyrzucony pieniądz. Każdorazowo Państwo Radni otrzymują syntezę tych dokumentów. Natomiast dokument i umowę podpisujemy i ona jest zwykle chyba w takim samym duchu podpisana jak to jest obecnie, ale tu w tym przypadku panie Sławomirze zwrócił się Pan jako wydawca gazety a nie jako Radny, nie komisja Rady i nie organy Rady. Ale potwierdzam, że nie ma tam nic do ukrycia. Mogę powiedzieć, że ten dokument potwierdza to, że w sposób zrównoważony dokonujemy czy projektujemy rozwój miasta Leszna, ale na mocy tych zapisów, jeśli literalnie się w nie wczyta musi być staranne, żeby ewentualnie nie narazić miasta Leszna na zarzuty, że wykorzystujemy dokument w sposób niezgodny z zapisami umowy. Także myślę, że w tym tygodniu rozstrzygniemy o tym czy w całości a możemy przecież w całości Państwu Radnym też przekazać, ale decyzja będzie po rozmowie z właścicielami tej firmy audytorów.

p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu kolejnego;Pkt 4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2008 – DRUK nr 280 – projekt
uchwały jest na piśmie i stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego protokółu.

p. przewodniczący Olejniczak – o opinię – stanowisko Komisji Rewizyjnej proszę przewodniczącego radnego pana Edwarda Szczuckiego.
p. radny Szczucki – projekt uchwały na DRUKU nr 282 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych...
p. przewodniczący Olejniczak – DRUK nr 280.
p. radny Szczucki – DRUK nr 280 a ja myślałem, że według mojego proponowanego porządku jedziemy. Myślałem, że logika zwyciężyła, ale okazało się, że nie. W związku z tym projekt uchwały na DRUKU nr 280 w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2008. Komisja Rewizyjna 5 głosami za i 4 osobami, które się wstrzymały przyjęła projekt uchwały.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. O opinię – stanowisko Komisji Budżetowo - Finansowej proszę przewodniczącą radną panią Bernardynę Kaźmierczak.
p. radna Kaźmierczak – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Komisja Budżetowo – Finansowa obradowała w dniu 22 sierpnia i na swym posiedzeniu projekt uchwały przedstawiony na DRUKU nr 280 zaopiniowała pozytywnie, 3 osoby głosowały za przy 1 głosie wstrzymującym się i 1 głosie przeciwnym.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. O opinię – stanowisko Komisji Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej proszę przewodniczącego radnego pana Marka Ganowicza.
p. radny Ganowicz – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Komisja Rozwoju i Infrastruktury na swoim posiedzeniu w dniu wczorajszym, przepraszam w piątek pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na DRUKU nr 280 stosunkiem głosów 4 za i 4 wstrzymujące. Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. O opinię – stanowisko Komisji Spraw Społecznych proszę przewodniczącego radnego pana Marka Wachowskiego.
p. radny Wachowski – Szanowna Rado! Komisja Spraw Społecznych jednomyślnie za rekomenduje powyższy projekt uchwały. Dziękuję bardzo.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. O opinię – stanowisko Komisji Praworządności i Porządku Publicznego proszę przewodniczącego radnego pana Zenona Kurta.
p. radny Kurt – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Komisja Praworządności i Porządku Publicznego rekomenduje powyższą uchwałę 4 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. O opinię – stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu proszę wiceprzewodniczącego radnego pana Kazimierza Jęcza.
p. radny Jęcz – Komisja Edukacji, Kultury i Sportu podczas odbytego posiedzenia w dniu 25 sierpnia 2008 roku zaopiniowała projekt uchwały na DRUKU nr 280 pozytywnie 7 głosami za, 0 głosów wstrzymujących się i 0 przeciw.
Przy czym chcę zaznaczyć, że na posiedzeniu tej komisji omawialiśmy głównie zmiany dotyczące obiektów i inwestycji dotyczących edukacji, czyli oświaty, kultury i sportu. Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Czy są zgłoszenia do dyskusji? Nie widzę.
Zastosowanie regulaminu Rady Miejskiej Leszna § 14 pkt 6. Oj przepraszam. Bardzo proszę pan radny Szczot.
p. radny Szczot – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Wnoszę o przegłosowanie tego projektu uchwały.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Łukasz Borowiak.
p. radny Borowiak – oczywiście dobrze. Korzystając z okazji, kiedy możemy podyskutować troszeczkę, to mam pytanie czy będziemy dyskutować na temat kontynuacji dalszych projektów finansowych związanych z realizacją zakładu budżetowego, realizacją projektu śmieciowego pozwolę sobie, że będziemy rozmawiać na ten temat przy omawianiu kolejnych uchwał. Tu mam taką prośbę bezpośrednią być może, jeżeli jest pan naczelnik czy dyrektor MOSiR, bo chodzi o kwotę 1 mln złotych, którą przekazujemy na stadion. Mam taką gorącą prośbę w imieniu osób niepełnosprawnych, aby przy projektowaniu następnych sektorów była możliwość wprowadzenia czy dokonania pewnej modyfikacji, aby kilka osób niepełnosprawnych mogło korzystać z siedzisk czy też z miejsc specjalnie przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. To jest taki mój skromny głos w dyskusji nad projektem tej uchwały, ale też gorąca prośba w imieniu osób niepełnosprawnych. Ponieważ przy projektowaniu wcześniejszych sektorów no nikt nie wpadł na to, aby przystosować kilka miejsc dla osób niepełnosprawnych, które swobodnie mogłyby oglądać zawody żużlowe. Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania.
Proszę o przegłosowanie. Pytam, zatem kto z Pań i Panów radnych jest za tym, aby podjąć uchwałę w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na 2008 rok – DRUK nr 280 z poprawkami proszę o podniesienie ręki i zagłosowanie?

Informuję Wysoką Radę, że uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2008 – DRUK nr 280 z autopoprawkami została podjęta 12 głosami za, 0 przeciw, i 8 głosami wstrzymującymi się


U C H W A Ł A nr XXIV/260/2008
Jak w Załączniku nr 3.


p. przewodniczący Olejniczak – kolejny projekt uchwały w sprawie;


b/ zaciągnięcia zobowiązania finansowego – DRUK nr 272 projekt uchwały
jest na piśmie i stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego protokółu.

p. przewodniczący Olejniczak – o opinię – stanowisko Komisji Budżetowo - Finansowej proszę przewodniczącą radną panią Bernardynę Kaźmierczak.
p. radna Kaźmieczak – Komisja Budżetowo – Finansowa projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na DRUKU nr 272 zaopiniowała pozytywnie – 3 osoby głosowały za przyjęciem projektu i 1 osoba się wstrzymała, przy 1 głosie przeciwnym.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. O opinię – stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu proszę wiceprzewodniczącego radnego pana Kazimierza Jęcza.
p. radny Jęcz – Komisja Edukacji, Kultury i Sportu na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia 2008 roku zaopiniowała projekt uchwały na DRUKU nr 272 pozytywnie – 6 głosów było za, 1 głos wstrzymujący, 0 głosów przeciwnych. Dziękuję bardzo.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. O opinię – stanowisko Komisji Rewizyjnej proszę przewodniczącego radnego pana Edwarda Szczuckiego.
p. radny Szczucki – Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu podobnie jak poprzednio w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego – 5 osób głosowało za przyjęciem tego projektu uchwały, 4 osoby wstrzymały się od głosu.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Czy są zgłoszenia do dyskusji? Bardzo proszę pan radny Jęcz.
p. radny Jęcz – Proszę Państwa! Jeżeli chodzi o moje odczucie w tej sprawie, to jest trochę inne, dlatego że zastanawiam się nad lepszym zagospodarowaniem pomieszczeń w Centrum Kształcenia Praktycznego. Tam będzie dokonana modernizacja istniejącego obiektu stacji obsługi samochodów. Pozostaną dwa pomieszczenia, czyli tzw. pustostan i obserwowałem rekrutację do szkół a szczególnie w Zespole Szkół Technicznych i ta rekrutacja nie była za ciekawa. Obawiam się, że ten pustostan może się w przyszłości powiększyć. Oczywiście rozumiem konieczność powstania nowych pracowni budowlanych i to dobrze, że takie pracownie powstaną tylko czy będą one jakby zapełnione i w pełni użytkowane? Dziękuję bardzo.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń do dyskusji. Bardzo proszę Pan Prezydent.
p. prezydent Malepszy – powiem tak, że nie mieliśmy wątpliwości, że te pracownie trzeba w bezpośrednim czy właściwie na terenach przylegających i tych które są w zarządzie Zespołu Szkół Rolniczo – Budowlanych zrealizować a to za sprawą taką, że to co też mówiłem w swoim sprawozdaniu, że Miasto Leszno staje się miastem firm budowlanych. Rodzice, gdy będą mogli stwierdzić, że na miejscu w tym właśnie Zespole mieszczą się takie pracownie i takie warunki stwarzamy do kształcenia, to decyzja może być pozytywne. Natomiast, co do pełnego wykorzystania obiektów Centrum Kształcenia Praktycznego myślę, że pan radny i będziemy tutaj współdziałać z Centrum jak i również na poziomie Urzędu, Rady by motywować do tego, żeby w Centrum były może inne warunki do kształcenia w innych zawodach i specjalnościach. Takie potrzeby będą i będziemy do tego dążyć, żeby były wykorzystane te obiekty.
Natomiast sam Pan radny też stwierdził w swoim wystąpieniu, że z uwagi na tą branżę i tą specjalizację ta jednak decyzja na to, żeby budować właśnie na terenach przylegających do Zespołu Szkół Rolniczo – Budowlanych jest najbardziej racjonalna i ja ją podtrzymuję i tak też rozumiem wystąpienia Pana radnego.
Natomiast będziemy szukać pełnego wykorzystania tego co jest zabudowane w Centrum Kształcenia Praktycznego jak i również te tereny, które są niezabudowane i tam jeszcze jest troszeczkę do wykorzystania takiego właśnie edukacyjnego, kształceniowego.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Proszę o przegłosowanie. Pytam, zatem kto z Pań i Panów radnych jest za tym, aby podjąć uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego – DRUK nr 272, proszę o podniesienie ręki?

Informuję Wysoką Radę, że uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego – DRUK nr 272 została podjęta 13 głosami za, 0 przeciw, 8 głosami wstrzymującymi się


U C H W A Ł A nr XXIV/261/2008
Jak w Załączniku nr 5.


p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Tak jak obiecałem przerwa 10 minutowa.

Po przerwie;
p. przewodniczący Olejniczak – kolejny projekt uchwały w sprawie;

c/ zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego – DRUK nr 277 – projekt jest na piśmie i stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego protokółu.

p. przewodniczący Olejniczak – o opinię – stanowisko Komisji Budżetowo - Finansowej proszę przewodniczącą radną panią Bernardynę Kaźmierczak.
p. radna Kaźmierczak – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Komisja Budżetowo – Finansowa projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego zaopiniowała pozytywnie 3 osoby głosowały za, 2 osoby się wstrzymały od głosu, sprzeciwu nie było.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. O opinię – stanowisko Komisji Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej proszę przewodniczącego radnego pana Marka Ganowicza.
p. radny Ganowicz – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Również ten sam projekt uchwały, komisja w piątek obradowała nad nim i rekomenduję w imieniu komisji Wysokiej Radzie ten projekt stosunkiem głosów 4 za i 4 wstrzymujące się.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. O opinię – stanowisko Komisji Rewizyjnej proszę przewodniczącego radnego pana Edwarda Szczuckiego.
p. radny Szczucki – Komisja Rewizyjna rozpatrując projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego – 5 osób głosowało za przyjęciem, 4 osoby wstrzymały się od głosu.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Czy są zgłoszenia do dyskusji? Bardzo proszę Pan radny Szczot.
p. radny Szczot – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie Prezydencie! Podczas obrad Komisji Rewizyjnej zwróciłem się do Pana Prezydenta poprzez pana Skarbnika o taką informację, bo ona jest dla nas ważna przy podejmowaniu kolejnych projektów uchwał dotyczących zaciągania kolejnych zobowiązań, aby przedstawił nam pan Skarbnik ostateczny bilans, czyli ile będzie wynosiło zadłużenie miasta na koniec tego roku, gdy przyjmiemy te uchwały no i jakie będą zobowiązania na kolejne lata. Czyli co nas czeka w następnych latach i ile już będziemy mieli, że tak powiem zabukowane i ile będziemy musieli już przeznaczyć ze środków własnych lub też pożyczyć? Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Czy Pan Skarbnik odpowie na pytanie? Bardzo proszę.
p. Wojtkowiak skarbnik Miasta – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Zostało dokonane takie zestawienie, o które Pan Radny wnioskował i uwzględniając te cztery projekty dotyczące zaciągnięcia zobowiązań, które są przedmiotem obrad i już jedno było i kolejne następne będą przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. Uwzględniając te cztery projekty skutkuje na lata 2009-2011 łącznie na kwotę 23 mln 948 tys. 150 zł a w roku 2009 wynosić będzie 13 mln 315 tys. zł 083 zł i potem jest rozpisane na kolejne lata. Jeżeli Pan radny sobie życzy, to taki dokument Panu przekażę.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Szczot ad vocem.
p. radny Szczot – jeszcze tyko jedną liczbę poproszę. Jak będzie wyglądał stan zadłużenia na koniec 2008 roku? Planowaliśmy bodajże 94 mln a jak będzie wyglądało na koniec 2008r.?
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Pan skarbnik.
p. Wojtkowiak – w zadłużeniu się nic nie zmieni, to co planowaliśmy na rok 2008 tylko zobowiązania się zwiększą, o których tu mówiłem. Taki dokument w przerwie Panu radnemu przekażę.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Mikołajczyk.
p. radny Mikołajczyk – Panie Przewodniczący! Państwo Radni! Panie Prezydencie! Na jednej z Komisji Finansowo – Budżetowej poprosiłem o dostarczenie wykazu poniesionych kosztów od 2005 roku do dnia dzisiejszego powiedzmy wydatków niezwiązanych z realizacją, z wykonawstwem. Do dzisiaj tego nie otrzymałem.
Miałbym kolejne takie pytanie wobec głosu, że w jednostce nadzorującej czy prowadzącej tą inwestycję są bardzo wysokie koszty wynagrodzeń. Czy Pan Prezydent może potwierdzić to, że faktycznie tak jest? Czy w ostatnim czasie w tej jednostce wypłacono bardzo wysoką premię? Mówi się o 70.000 złotych i proszę o taką informację względnie zaprzeczenie, że tak nie jest.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Prezydent.
p. prezydent Malepszy – widzę, że precyzyjnie pan wiceprezydent Jan Wojciechowski, który nadzoruje ten projekt chce tylko zdementować te pogłoski. Myślę, że nie trzeba ich wypowiadać na sesji, można o nie zapytać. Przepraszam, bo Pan miał kontakt z panią księgową z panią Mikołajczak i z tego, co wiem był Pan kontent z przebiegu rozmowy, ale tej Pan niema tak?
Także otrzyma Pan ją dzisiaj. Natomiast mogę powiedzieć z satysfakcją, to zresztą można porównać, bo dostęp do tej informacji na stronach BIP jednostek gmin czy miast, które realizują tego typu projekty, że zatrudnienie w Jednostce Realizującej Projekt, jeśli chodzi o liczbę zatrudnionych jest dużo mniejsze niż wskazywałoby jakieś standardy czy normy. Również, jeśli chodzi o garze, czyli o płacę nie są nadzwyczajne jak na kwalifikacje, które są wymagane wobec pracowników, którzy podejmują się tego wyzwania, bo to jest wyzwanie nadal, któremu niełatwo sprostać. Najlepszym tego przykładem jest to, że najbardziej wydaje się banalna inwestycja, która jest przed nami i jej rozstrzygnięcie – Budowa kompostowni tego projektu. Firmy nie przystępują do niej, bo po prostu zwyczajnie boją się reżimu i standardów, które są wymagane od wykonawcy a wydaje się na tle budowy Zakładu Utylizacji czy Rekultywacji, że to jest banalne. Także tutaj pragnę uspokoić Pana radnego czy opinię publiczną miasta, że koszty jakby administracyjne tego projektu nie są wielkie czy nie są na tyle tak wysokie, żeby były jakieś zastrzeżenia. Może precyzyjniej pan prezydent Jan Wojciechowski.
p. Wojciechowski wiceprezydent Miasta – dziękuję bardzo. Wesprę się główną księgową projektu, bo jeśli chodzi o informację cyfrową to będzie zręczniej i lepiej na pewno, jeżeli tutaj Pani Magdalena Rybińska – Mikołajczyk Państwa o tym poinformuje. To znaczy ja zawsze oczekuję tego, żeby sprawy były przedstawiane jasno i precyzyjnie i w związku z tym poinformuję Państwa po pierwsze, że Jednostka Realizująca Projekt praktycznie składa się z pracowników zgodnie zresztą z dokumentacją dot. realizacji tychże projektów składa się pracowników Spółki i z pracowników Urzędu. Jeżeli chodzi o pracowników łącznie to JRP liczy 6 osób i w tej 6 można powiedzieć, że jest 2 pracowników Urzędu, dodatkowo zatrudnionych a właściwie 2,5 pracownika, bo tutaj Pan Kurpisz pomagał nam w obsłudze związanej ze sprawami przetargowymi jako specjalista ds. przetargów w Urzędzie Miasta. Chciałem również Państwa poinformować o tym, żeby nie było żadnych domysłów, że moje zajęcie w związku z realizacją projektu jest zajęciem dodatkowym. Otrzymuję wynagrodzenie za realizację moich obowiązków dotychczasowych w Urzędzie Miasta.
Przechodząc tutaj do kwestii związanych ze sprawami finansowymi na wydatki dotyczące JRP składają się: wydatki związane z dzierżawą pomieszczeń przy ul. Jana Pawła II 21A wraz z mediami oczywiście, z których korzystamy wiążą się wydatki dotyczące korzystania z mediów takich jak tam telefon, komputery itd. Oczywiście wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników i tutaj poproszę panią księgową.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę.
p. Rybińska – Mikołajczyk księgowa JRP – to znaczy ja sobie pozwolę podzielić tutaj na koszty poniesione przez Spółkę i koszty poniesione przez Miasto, to znaczy przez Miasto Leszno jako lidera porozumienia z tym, że koszty te dzielone są na wszystkie 15 gmin. Także te kwoty, które podam są dzielone na 15 gmin i to nie jest stricte koszt poniesiony przez Miasto Leszno.
Jeśli chodzi o projekt nr 2 koszty wynagrodzeń są rzędu 234 tys. złotych w latach 2006 i do końca lipca 2008 roku łącznie.
Natomiast koszty JRP 179 tys. złotych i do tego jeszcze opłaty związane z prowadzeniem odrębnych rachunków – 2 tys. 800 złotych w latach 2006 do końca lipca 2008 roku.
Jeśli chodzi o Spółkę. Jeszcze dodam może, że pracownicy, którzy są pracownikami Miasta Leszna koszty ponoszą tutaj 15 gmin, natomiast koszy wynagrodzeń pracowników Spółki ponosi Spółka.
Wynagrodzenia w latach 2006 i do końca lipca 2008 roku pracowników Spółki wynoszą 541 tys. złotych. Pozostałe koszty 906 tys. złotych w latach 2006 do końca lipca 2008 roku.
Jeśli chodzi o premie, którą tutaj Pan Mikołajczyk powiedział nie wiem czy o tą premię chodzi, to pracownicy Spółki mają tak skonstruowane wynagrodzenie, że co miesiąc otrzymują wynagrodzenie zasadnicze plus premia przyznawana przez prezesa w procencie i to jest równe dla wszystkich pracowników Spółki nie tylko dla pracowników JRP.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Borowiak.
p. radny Borowiak – dziękuję panie Przewodniczący. Wysoka Rado! Panie Prezydencie! Ja mam kilka pytań do Pana Prezydenta Wojciechowskiego. Niewątpliwie wiadomo, że to jest jeden z najważniejszych obiektów realizowanych przez Miasto Leszno i pozostałe gminy. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że do tego projektu mimo starań musimy dołożyć a są to znaczne kwoty, które nie tylko musi wydać nasza gmina, czyli Miasto Leszno, ale także inne gminy. W związku z tym mam kilka pytań tak żeby ewentualnie uciąć wszelkie spekulacje. Pierwsze pytanie, czy z perspektywy czasu dzisiaj Państwo macie taką wiedzę czy informację, że to oszacowanie tego projektu w momencie, kiedy został składany wniosek no było troszeczkę błędne i było wadliwe, że uważacie Państwo, że można było wcześniej oszacować lepiej ten projekt patrząc na to, że dzisiaj rzeczywiście musimy znacznie dopłacać do tego projektu. Oczywiście mówię o dodatkowych kwotach, bo jak wiadomo pozostałe gminy muszą uczestniczyć w tym projekcie, jeżeli chodzi o własne wydatki. Chodzi mi o dodatkowe właśnie pieniążki.
Drugie pytanie, czy Miejski Zakład Oczyszczania jako Spółka prawa handlowego po zaciągnięciu pożyczki inwestycyjnej w wysokości 8 mln złotych będzie miała nadal dobrą kondycję finansową, która pozwoli na dalsze inwestycje i rozwój tej Spółki.
Trzecie pytanie, które nurtuje nie tylko Radnych, ale także mieszkańców Leszna, czy Spółka MZO, która rzeczywiście też musi dokładać olbrzymie finanse do tego projektu w najbliższym czasie zaskoczy mieszkańców Leszna znaczącymi podwyżkami. Nie tylko mieszkańców Leszna, ale oczywiście tych gmin, które są obsługiwane bezpośrednio przez Spółkę. To są takie trzy konkretne i podstawowe pytania a może później pozwolę sobie jeszcze zająć głos. Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Czy o odpowiedź mogę prosić Pana prezydenta Wojciechowskiego?
p. prezydent Wojciechowski – postaram się odpowiedzieć Panie przewodniczący na dwa pytania. Natomiast o tą dobrą kondycję Spółki to poproszę pana prezesa MZO, żeby tutaj udzielił informacji.
Pierwsze pytanie patrząc z perspektywy czasu czy zdaniem naszym projekt oszacowano błędnie, wadliwie i czy można było lepiej? Tego typu wnioski wraz z upływem czasu na pewno muszą się pojawiać. W szczególności zwiększa się kolejność dofinansowania realizacji projektu. Wytłumaczyliśmy, co jest jak gdyby tutaj właśnie tym warunkiem dotyczącym posiadania dodatkowych środków na finansowanie projektu, ale tak po kolei może.
Patrząc z perspektywy czasu mogę jedynie powiedzieć tak, iż może rozpocznę w ten sposób; projekty realizowane z Funduszu Spójności realizowane są wedle dwóch sposobów czerwony i żółty Fidik. Czerwony Fidik polega na tym, że masz dokumentację, masz projekt wybieramy ciebie do budowy, czyli do realizacji inwestycji. Fidyk żółty – zaprojektuj i zbuduj. My realizujemy Fidik żółty.
Teraz dzisiaj, kiedy dokładamy do realizacji tego projektu można by powiedzieć, no jednak trzeba się zdecydować przed decyzją Komisji Europejskiej, czyli przed 13 grudnia 2005 roku zaryzykować i wydać swoje pieniądze na opracowanie dokumentacji technicznej projektu technicznego i ryzykować czy będzie dotacja Komisji Europejskiej czy jej nie będzie. Oczywiście, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że 18 gmin uczestniczy w realizacji tego przedsięwzięcia, to pewnie nie muszę odpowiadać na to pytanie, bo na pewno nie uzyskalibyśmy akceptacji na to, żeby zaryzykować i zlecić opracowanie dokumentacji technicznej przed decyzją Komisji Europejskiej o udzieleniu dotacji. Czyli inaczej mówiąc realizujemy żółty Fidyk.
Wtedy podejmując decyzję dotyczącą realizacji poza właściwie jednym tematem założyliśmy w pełni czy założony zostało w pełni cały cykl technologiczny realizacji inwestycji. Natomiast nie mogliśmy szczegółów określić tylko dwóch lokalizacji inwestycji, bo nie wiedzieliśmy tego i nikt tego nie wiedział to znaczy lokalizacji Stacji Przeładunkowych Odpadów w Goli i w Rawiczu. Wtedy mówiliśmy o tym, że muszą być zrealizowane w tym naszym systemie dla tychże 18 gmin dwie stacje przeładunkowe odpadów, ale nie była ustalona lokalizacja. Dopiero gminny w okresie późniejszym wydały warunki dotyczące lokalizacji tychże inwestycji na swoim obszarze. Czyli nie znaliśmy lokalizacji tych dwóch zadań inwestycyjnych. W związku z tym ich wyszacowanie oczywiście, znaczy ich wartość, ich koszt był szacunkowy i tu tylko można mówić o pewnym nie doszacowaniu na tym etapie, bo trudno powiedzieć jak daleko trzeba doprowadzić infrastrukturę, z którego miejsca i jak będą zapewnione warunki energetyczne i tyle. Natomiast pozostały ciąg technologiczny założony w aplikacji, założony w studium wykonalności jest realizowany. Myślę, że to jest odpowiedź tutaj na pytanie pana radnego i jak gdyby rozwianie pewnych wątpliwości czy można było lepiej. Uważam, że ponieważ realizujemy to, co proponowaliśmy od początku, czyli wybór i decyzja były właściwe.
Jeszcze też pozwolę sobie odpowiedzieć na trzecie pytanie, czy MZO zaskoczy znaczącymi cenami? Otóż nie powinno być w moim przekonaniu takich sytuacji, dlatego że ceny oczywiście jednym z elementów każdej ceny są koszty. Jest i zawsze funkcjonował tak zwany układ kalkulacyjny kosztów, który tam gdzieś składał się na cenę jednostkową i to w analizach ekonomicznych do tej pory jest praktykowane i koszty niewątpliwie są elementem cenowym. Częścią tych kosztów będzie amortyzacja. Jeżeli realizuje się nową inwestycję jakąkolwiek to po prostu konieczność spłaty tej inwestycji przedkłada się zawsze w jakiś sposób obojętnie, czego dotyczy czy oczyszczalni ścieków czy wodociągów to zawsze amortyzacja musi być składową częścią ceny.
Natomiast realizując nasz projekt musimy być przekonani o tym, że właśnie zadbaliśmy o to, żeby ta cena na obszarze subregionu leszczyńskiego była niższa niż tam dla oczywiście usługobiorców, żeby była niższa niż tam gdzie nie ma systemu polegającego na odzyskiwaniu surowców, czyli na tej szczegółowej segregacji odpadów zmieszanych. Dlaczego w ten sposób mówię?


Dlatego w ten sposób mówię, bo jak Państwo pamiętają pojawił się również problem na terenie Miasta Leszna dotyczący podwyżki ceny odpadów, ale to w związku z tym, że tzw. opłata marszałkowska, czyli opłata za składowanie odpadów zmieszanych, która jeszcze w roku 2006 wynosiła 15 zł od tony a w 2008 roku wynosi 75 zł od tony a w przyszłym roku ma być 100 zł od tony, w następnym 120 zł od tony składowania odpadów zmieszanych. Jeżeli my w trakcie trwania procesów polegających na segregacji odpadów zmieszanych na linii technologicznej w nowo pobudowanym zakładzie w Trzebanii będziemy uzyskiwali ten efekt, że te odpady zmieszane będą dzieliły się na odpady o innych symbolach nie nazywanych odpadami zmieszanymi, czyli za te frakcje nie będziemy płacili te 75 zł czy 100 zł za tonę. W związku z tym to obniży cenę jednostkową tychże odpadów trafiających do systemu, czyli do zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebanii. Może tyle z mojej strony. Poproszę Pana prezesa o odpowiedź na pytanie o kondycję Spółki.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę panie prezesie.
p. Wojdyła prezes Spółki MZO – Szanowni Radni! Otóż oczywiście przed podjęciem decyzji o dodatkowym zobowiązaniu dla Spółki, jakim jest zaciągnięcie pożyczki 8 mln dokonaliśmy szczegółowej analizy finansowej. Ta analiza znalazła swoje potwierdzenie, czyli nasz sposób spojrzenia na sprawy ekonomiczne i na przewidywania znalazł potwierdzenie w Narodowym Funduszu gdzie również Departament Finansów szczegółowo przebadał te możliwości. Oczywiście bazując na tym należało przyjąć pewne daleko wybiegające w przyszłość założenia odnośnie cen odpadów. Przyjąć również założenia wynikające z przepisów, które będą wchodzić w życie w 2013 roku i to wszystko zostało uwzględnione. Także kondycja firmy będzie zachowana i oczywiście jest problem kilku lat, kiedy będzie duży problem dla firmy, kiedy będziemy się borykać z sytuację, gdzie w wyniku pojawi się niewielka strata. Ale nie jest to problem jak Państwo na pewno wiecie. Głównym elementem oceny i funkcjonowania każdej firmy jest płynność finansowa. Ta płynność finansowa i przepływy finansowe będą zachowane i nie grozi tutaj żadne niebezpieczeństwo nie wykonania powiedzmy naszych zobowiązań. Dziękuję bardzo.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Łukasz Borowiak.
p. radny Borowiak – dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Jeszcze jedno pytanie, które się nasuwa, czy zdążymy z tym terminem wyznaczonym w umowie, czyli czy do czerwca 2010 roku uda nam się zrealizować cały ten projekt? Ta odpowiedź byłaby oczywiście pozytywna a widzę, że się pan Prezydent uśmiecha i myślę, że będzie na tyle pozytywna, że rzeczywiście będzie spokój, bo jak się dowiedziałem ostatnio na Komisji Infrastruktury, jeżeli nam się nie uda zrealizować tego projektu no to wszystkie pieniążki musimy z powrotem zwrócić bez względu na proces i etap realizacji do Unii Europejskiej. Także bardzo proszę o odpowiedź czy uda nam się zrealizować wykonanie tego projektu w wyznaczonym terminie w umowie. Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę panie prezydencie Wojciechowski.
p. prezydent Wojciechowski – Panie Przewodniczący! Państwo Radni! Znaczy absolutnie nie zakładamy takiego scenariusza, że nie uda nam się zrealizować tego projektu.
Zresztą zawsze z duszą na ramieniu i z nie liczeniem, że tak powiem czasu w ciągu doby zmierzaliśmy do tego, że projekt musi być realizowany. Oczywiście z tą obawą, co położą nam na biurko oferenci. Teraz, kiedy mamy rozstrzygnięty przetarg ten najważniejszy, ten najistotniejszy, który musiał po prostu stresować na pewno wszystkie gminy uczestniczące w realizacji projektu. Mogę powiedzieć tak, że naszą ambicją jest podpisanie umowy z wykonawcą najpóźniej do połowy września. Jeżeli to zostanie potwierdzone podpisem i wykonawcy i zamawiającego, to mogę stwierdzić, że realizacji inwestycji nie powinno zagrażać właśnie to, że nie zmieścimy się w terminie. Praktycznie krok po kroku prowadziliśmy analizę dotyczącą wszelkich możliwości związanych z realizacją projektu. Jest to na pewno ambicją Radnych Rady Miejskiej i jest to ambicjom mieszkańców miasta i w związku z tym czuliśmy..(koniec taśmy)
... czas powinien nam umożliwić do końca czerwca 2010 zakończenie i zrealizowanie robót budowlanych i dokonanie rozruchu i rozliczenie inwestycji do końca 2010. Tak na marginesie tylko wspomnę, że problemy tutaj mogą pozostawać po stronie instytucji zarządzających, ale to już jest za nami. Bo wg informacji uzyskanych na komitecie monitorującym wiemy o tym, że 60% inwestycji z Funduszu Spójności jest ukończonych w 2010 roku i stąd też my też musimy być bardzo mobilni, ale mobilni w tym sensie, żeby w optymalnych terminach skorzystać z refinansowania. Dlatego, że wszyscy beneficjenci korzystają z refinansowania, czyli najpierw płacimy faktury i musimy zabezpieczyć płynność finansową w zakresie finansowania faktur i bezzwłocznie przedkładać dokumenty stanowiące o refinansowaniu przez Komisję Europejską naszych wydatków.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pan radny Mikołajczyk.
p. radny Mikołajczyk – Panie Przewodniczący! Państwo Radni! Mam pytanie do pana prezesa Spółki MZO. Przedkładając wniosek o udzielenie kredytu trzeba było tak jak Pan mówił przedłożyć wiarygodność finansową. Czy może pan powiedzieć z tego wniosku. Przecież na każdy rok zakładano pewne dochody z usług i jak to się ma w przeliczeniu na cenę? Ile ta cena będzie wynosiła w momencie zakończenia inwestycji, dosłownie w momencie zakończenia inwestycji. Ile założono podwyżkę tych cen? Jaką podwyżkę cen przyjęto?
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana prezesa o odpowiedź.
p. prezes Wojdyła – znaczy odpowiedź jest dosyć skomplikowana i nie bezpośrednia ponieważ my liczymy trochę w inny sposób. Liczymy koszty przyjmowania odpadów do zakładu i to by należało przeliczyć jak to się przekłada na koszt mieszkańców. Spróbuję odpowiedzieć, otóż na 2010 rok kwota ceny przyjęcia odpadów, a mówię o odpadach komunalnych, zmieszanych wynosi 200 złotych, czyli na moment uruchomienia zakładu. Jak to się ma do obecnych cen?
Zakłady, które funkcjonują w kraju, mówię o zakładach, które posiadają odpowiednią strukturę, na dzień dzisiejszy cenę mają od 180 zł do 220 złotych. Oczywiście w roku 2010 te zakłady, które wspominałem będą miały cenę wyższą chociażby o ten wskaźnik, o którym mówił prezydent Wojciechowski, po prostu cen tzw. opłat marszałkowskich. Tu jest pewna zawarta idea w tej podwyżce opłat marszałkowskich, która poniekąd jest niekorzystna może dla mieszkańców, bo przekłada się wzrostem cen. Natomiast jest uzasadniona, jeżeli chodzi o funkcjonowanie zakładów nowoczesnych, czyli zakładów naszego typu.
Chodzi o to, żeby opłacało się przerabiać jak najwięcej odpadów i stosować nowoczesne technologie. Natomiast eliminować składowanie odpadów w systemie nieprzetworzonym. Pomijając, że składowanie odpadów w sposób nieprzetworzony praktycznie już jest zakazane. Tu w poprzednim momencie wypowiedzi rzuciłem hasło 2013 rok, kiedy również dojdą dodatkowe elementy, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami. Jest to dosyć istotne, bo wtedy wejdzie w życie zakaz składowania odpadów wysokokalorycznych. Również ten element musieliśmy uwzględnić już w konstrukcji tego nowego zakładu, czyli wtedy nastąpi jeszcze głębsza selekcja w innym kierunku - wydzielenie odpadów wysokokalorycznych, które będą kierowane do spalarni, do elektrociepłowni czy do cementowi. Cały ten element ja oczywiście nie chciałbym powiedzieć w ten sposób, że ceny nie będą rosły. Ceny będą rosły, ale ten wzrost cen dla mieszkańców dzięki temu, że będziemy posiadali zakład będzie niższy niż w rejonach, które takiego zakładu nie mają i będą musiały korzystać z innych zakładów. To jest taka no może wypowiedź w pewnym sensie lakoniczna, ale przypomnę, że na dzień dzisiejszy mieszkaniec Leszna ponosi opłatę 6 złotych 20 groszy. Szacujemy, że w roku przyszłym w wyniku podwyżki opłaty marszałkowskiej ta cena powinna wzrosnąć do 7 złotych i o kolejne pieniądze, o kolejne grosze będzie wzrastać w latach następnych. Myślę, że w roku 2010 ona będzie oscylować na poziomie 9 złotych. Należy też zwrócić uwagę, że te 9 złotych w roku 2009 będzie tymi samymi 9 złotymi w roku 2008 no, bo musimy jeszcze ten element inflacji doliczyć. Nie wiem czy tu usatysfakcjonowałem odpowiedzią, ale w każdym razie można powiedzieć tak, że ceny odpadów będą wzrastać, bo taka jest tendencja i ceny unieszkodliwiania odpadów będą wzrastać natomiast będą wzrastać wolniej niż w innych rejonach, które niestety nie będą posiadały w tym momencie sprawnej gospodarki odpadami. Dziękuję bardzo.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Sławomir Szczot.
p. radny Szczot – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Przed chwilą otrzymałem tą informację dotyczącą sumy zobowiązań. Podejmujemy dzisiaj na sesji przy założeniu, że wszystkie uchwały zostaną przyjęte. Jeszcze raz przypomnę, że to jest kwota 23 mln 948 tys. złotych na lata 2009 – 2014.
W związku z tym mam pytanie Panie Prezydencie czy w związku z tym na przykład na 2009 rok przypada 13 mln 300 tys. zł. Czy te nowo pojawiające się zobowiązania i suma tych zobowiązań czy ona wpłynie w jakiś sposób na możliwości inwestowania, czy ona wypłynie na możliwość remontów, budowę dróg itd.? Jak Pan przewiduje czy będziemy musieli jakoś zacisnąć pasa w tym roku 2009 czy powinno to przejść, że tak powiem niezauważone?
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pan Prezydent.
p. prezydent Malepszy – ja myślę na wstępie, że to iż zobowiązania dzisiaj podejmujemy, to nie znaczy że zwiększamy dług. Natomiast niewątpliwie jest tak, że może to wpłynąć na tytuły inwestycji rzeczowe i również wydatki tym samym finansowe na inwestycje w przyszłym roku. Szczególnie wtedy, gdy nie sprawdzą się zapowiedzi pana premiera Schetyny złożone przed burmistrzami i prezydentami miast polskich na Kongresie Miast Polskich w Jeleniej Górze w marcu tego roku. Tam pan premier Schetyna zapewniał nas, że ten Rząd zapewni samorządom nie tylko kompensację utraconych dochodów z tytułu udziału w PIT a szczególnie tych, których tak ważna zresztą decyzja dla życia rodzin, dla kondycji rodzin, dla prokreacji a mianowicie ulg pro-rodzinnych.
Te ulgi będą przecież miały wpływ na dochody gmin i samorządów już w tym roku. Pan premier dodatkowo wskazywał, że nie tylko na tą kompensację, ale również na to, że będą nowe źródła dochodów miast, gmin i samorządów w postaci samego VAT na wydatki inwestycyjne. Ta propozycja spotkała się z aplauzem, ponieważ od zawsze właściwie samorządy zgłaszały ten problem to znaczy od momentu, gdy VAT stał się dochodem budżetu Państwa. Przypomnę, że w ubiegłym roku zakładając, że wydaliśmy w naszych również jednostkach samorządowych 50 mln złotych na inwestycje i zakupy, to zakładając, bo to jest 22%, to jest ponad 10 mln złotych. Więc jeśli te zapowiedzi się sprawdzą a będziemy mogli to stwierdzić. Jest konwers w Bielsku Białej i myślę, że przedstawiciele Rządu powinni to potwierdzić. Przecież za chwile stajemy przed konstrukcją projektu budżetu na 2009 rok. Także te Pana obawy są również naszymi obawami naszą troską, bo zapewniamy przecież swoimi decyzjami, również samorządowymi podejmowanymi na tej sali, ale również na obiektach naszych. Podejmowanymi krótko mówiąc przez nas zapewniając rozwój miastu, co zresztą widać. Natomiast nie może być tak, żeby pewne decyzje podejmowane zresztą zgodnie z ustawą i z zapisami konstytucyjnymi, że decyzje Sejmowe przekładają się na uszczerbek w dochodach gmin. Jeśli tak by się stało, to wtedy rzeczywiście jest problem, na który Pan radny wskazuje.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Panie Prezydencie bardzo proszę, aby...
p. prezydent Malepszy – bo przecież tutaj są też inwestycje związane nie tylko z Trzebanią ale również ta inwestycja, która będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, inwestycja na drodze 323, która wymaga przecież też sporych wydatków własnych, czy zapewnienia pieniędzy własnych.
p. przewodniczący Olejniczak – jeszcze raz dziękuję. Bardzo proszę ad vocem pan radny Szczot.
p. radny Szczot – w związku z wypowiedzią Pana Prezydenta Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości poprze projekt tej uchwały mając na względzie ważność tej decyzji dla przyszłości tego projektu. Państwo Radni wiecie, Pan Prezydent wie i mieszkańcy wiedzą, że Radni Centroprawicy a później Klubu Prawa i Sprawiedliwości bardzo sceptycznie podchodzą do zaciągania kolejnych zobowiązań. Te zobowiązanie uznajemy za konieczne w związku z podjętymi wcześniej zobowiązaniami jakby przy realizacji tego projektu, ale oczekujemy od Pana Prezydenta, który będzie przygotowywał budżet Miasta Leszna na 2009 rok o takie skompensowanie wydatków z dochodami, aby tego długu jednak nie powiększać lub przynajmniej zacząć już stopniowo go zmniejszać.
Jednym tylko zdaniem uzasadnię. Myślę, że za dwa, cztery lata będziemy mieli pewien dołek w kondycji finansowej państwa i to się odbije oczywiście na budżecie Miasta Leszna, więc lepiej się do tego dzisiaj przygotowywać niż potem szukać szczególnych oszczędności. Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń do dyskusji.
Proszę o przegłosowanie. Pytam, zatem kto z Pań i Panów radnych jest za tym, aby podjąć uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego – DRUK nr 277 proszę o podniesienie ręki?


Informuję Wysoką Radę, że uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego – DRUK nr 277 została podjęta 13 głosami za, przeciw 0, wstrzymało się 6 radnych


U C H W A Ł A nr XXIV/262/2008
Jak w Załączniku nr 7.


p. przewodniczący Olejniczak – kolejny projekt uchwały w sprawie;

d/ w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych – DRUK nr 276 projekt
uchwały jest na piśmie i stanowi Załącznik nr 8 do niniejszego protokółu.

p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. O opinię – stanowisko Komisji Budżetowo - Finansowej proszę przewodniczącą radną panią Bernardynę Kaźmierczak.
p. radna Kaźmierczak – Komisja Budżetowo – Finansowa projekt uchwały przedstawiony na DRUKU nr 276 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych zaopiniowała pozytywnie. 3 osoby głosowały za podjęciem a 2 były przeciwne.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. O opinię – stanowisko Komisji Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej proszę przewodniczącego radnego pana Marka Ganowicza.
p. radny Ganowicz – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Również Komisja Infrastruktury rekomenduje Wysokiej Radzie projekt uchwały stosunkiem głosów 4 za i 4 wstrzymujących się.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. O opinię – stanowisko Komisji Rewizyjnej proszę przewodniczącego radnego pana Edwarda Szczuckiego.
p. radny Szczucki – Komisja Rewizyjna rozpatrując kolejną, trzecią już uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na DRUKU nr 276 przyjęła ten projekt 5 głosami za przy 4 głosach wstrzymujących się.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Czy są zgłoszenia do dyskusji? Bardzo proszę pan radny Mikołajczyk.
p. radny Mikołajczyk – Panie Przewodniczący! Projekt tej uchwały dotyczy generalnie tych samych problemów, dotyczy tego samego zadania inwestycyjnego i te nasze uwagi nie ma sensu powtarzać. Jedynie wnoszę o przegłosowanie projektu uchwały i kolejnych dwóch uchwał, jeśli nie będzie żadnych głosów proszę o przeprowadzenie głosowania.
p. przewodniczący Olejniczak – O.K. Rozumiem. Bardzo proszę o przegłosowanie. Pytam, zatem kto z Pań i Panów radnych jest za tym, aby podjąć uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych – DRUK nr 276, proszę o podniesienie ręki?

Informuję Wysoką Radę, że uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych – DRUK nr 276, została podjęta 13 głosami za, przeciw 0, 6 głosów wstrzymujących się


U C H W A Ł A nr XXIV/263/2008
Jak w Załączniku nr 9.


p. przewodniczący Olejniczak – kolejny projekt uchwały w sprawie;

e/ wyrażenia zgody na zabezpieczenie podwyższonego zobowiązania kredytowego udzielonego Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Sp. z o.o w Lesznie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez ustanowienie sądowego zastawu rejestrowego na stanowiących własność Miasta Leszna udziałach w Spółce – DRUK nr 278 (wersja II) – projekt uchwały jest na piśmie i stanowi Załącznik nr 10 do niniejszego protokółu.

p. przewodniczący Olejniczak – bardzo proszę o Autopoprawkę Panią Naczelnik Barbarę Krawiec.
p. Krawiec naczelnik Wydziału Budżetu – Proszę Państwa w II wersji projektu uchwały proszę o naniesienie takich zmian: w podstawie prawnej proszę o wykreślenie art. 58 ustęp 1 w związku ... i te słowa proszę o wykreślenie. Podstawa prawna będzie brzmiała: „Na podstawie art. 18 ust. 1 ust. 2 pkt 9 lit. a) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) rada Miejska Leszna postanawia:
W § 1 w tym akapicie od pierwszego myślnika, gdzie piszemy: poprzez:
- ustanowienie sądowego zastawu rejestrowego na stanowiących własność Miasta
Leszna udziałach w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie na
dzień 31.12.2007r. tj. 4.055 udziałów o wartości 3.345.375,- zł”. Dziękuję bardzo.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo pani naczelnik. O opinię – stanowisko Komisji Budżetowo - Finansowej proszę przewodniczącą radną panią Bernardynę Kaźmierczak.
p. radna Kaźmierczak – Komisja Budżetowo – Finansowa projekt uchwały przedstawiony na DRUKU nr 278 rekomenduje Wysokiej Radzie. 3 osoby głosowały za przy 2 głosach wstrzymujących się. Komisja opiniowała już wersję II, którą dzisiaj otrzymaliśmy.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. O opinię – stanowisko Komisji Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej proszę przewodniczącego radnego pana Marka Ganowicza.
p. radny Ganowicz – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Komisja Rozwoju i Infrastruktury rekomenduje Wysokiej Radzie stosunkiem głosów 4 za i 4 wstrzymujące się projekt uchwały na DRUKU nr 278.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Czy są zgłoszenia do dyskusji? Bardzo proszę Pan radny Szczot. Przepraszam pan radny Więckowiak.
p. radny Więckowiak – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo Radni! Chciałbym uzyskać informację, jakiej nieruchomości, która jest własnością miasta Leszna dotyczy zastaw kaucyjny, o którym mowa w tym projekcie uchwały?
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Czy Pan wiceprezydent Wojciechowski? Bardzo proszę.

p. wiceprezydent Wojciechowski – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Pytanie jest precyzyjne a ja do końca nie będę precyzyjny w tej sprawie a mianowicie, dlaczego tak mówię. Dlatego, że my zaproponujemy Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska nieruchomość. Ale ponieważ zarówno w arkuszu negocjacyjnym dotyczącym pożyczki, bo taka jest tam procedura, że trzeba negocjować pożyczkę a potem dopiero spełniając określone warunki przystąpić do podpisania umowy są zawsze praktykowane. Uzgodniliśmy, że właśnie zabezpieczeniem tej dodatkowej pożyczki będzie sądowy zastaw rejestrowy na 100% udziałów gmin udziałowców w kapitale zakładowym pożyczkobiorcy i ich hipoteka na nieruchomościach zaakceptowanych przez NFOŚ. Dlatego ten mój taki wstęp, bo NFOŚ musi zaakceptować, prawda. Tak dodam do tego, że wydawało nam się, że ten 100% zastaw kapitałowy wystarczy, bo pożyczka opiewa na kwotę 8 mln złotych a kapitał zakładowy przekracza 9 mln złotych, to się okazuje, że tak jak banki i tak NFOŚ liczy to zabezpieczenie wskaźnikowo. Nie w pełnej kwocie tylko jakimiś tam wskaźnikami parkietowymi w oparciu, o które liczone są, że tak powiem kondycja udziału w spółce.
To samo dotyczy nieruchomości i dlatego ta konieczność zaakceptowania, bo na przykład nieruchomość zaakceptowana powiedzmy przez rzeczoznawcy na 5 mln złotych w zależności od tego, jaka to jest nieruchomość. Oni operują wskaźnikiem od 0,60 do 0,40 w zależności od tego i dlatego ta nieruchomość musi być akceptowana. W związku z tym, że akurat w tym momencie ja musiałbym Państwa poinformować o tym olbrzymim pośpiechu i może to powiem, bo 24 czerwca otwarliśmy oferty dotyczące tego wielkiego przetargu na Zakład Zagospodarowania Odpadów i ten wstrzymany oddech na dłuższą chwilę. 27 czerwca już spotkaliśmy się ze wszystkimi wójtami i burmistrzami żeby uzyskać błogosławieństwo dalej czyli idziemy po prostu w poszukiwanie pieniędzy na zabezpieczenie realizacji tego kontraktu. Po tym stanowisku wójtów i burmistrzów, że tak poszukujemy pieniędzy i tu już wiedzieliśmy, że spółkę, bo analiza była natychmiastowa, stać na to dodatkowe 8 mln pożyczki. Na pozostałą kwotę była wstępna deklaracja wójtów, burmistrzów i pana prezydenta i w związku z tym już 3 lipca byliśmy w NFOŚ z naszymi propozycjami w zakresie pozyskania tej dodatkowej pożyczki w kwocie 8 mln złotych. W dniu 7 lipca złożyliśmy już wniosek o dodatkową pożyczkę a 11 lipca było to posiedzenie w Warszawie, gdzie negocjowaliśmy warunki tej pożyczki. Tutaj każdy dzień dla nas był bardzo ważną datą, bo po prostu termin związania zamawiającego z oferentem jest określony w ustawie o zamówieniach publicznych i nie sprostanie temu terminowi skutkuje tym, że trzeba unieważnić postępowanie przetargowe i stąd po prostu takie szybkie działanie. Już konkluzja; ponieważ w tym czasie akurat dla spraw związanych z porządkowaniem wartości nieruchomości, bo to się dzieje cały czas i w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa i do nieruchomości gminnych i to były postępowania w zakresie wyszacowania nieruchomości i akurat na tym etapie kończona była przez rzeczoznawcę wycena nieruchomości naszej hali „Trapez” i w związku z tym zaproponujemy jako zastaw hipoteczny halę „Trapez”.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pan radny Grzegorz Rusiecki.
p. radny Rusiecki – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Ja myślę, że to jest tak, że kiedy otrzymujemy projekty uchwał to wtedy koncentrujemy się na tej treści merytorycznej. Natomiast na tytuł i podstawę prawną zazwyczaj nie spoglądamy.
Natomiast autopoprawki pani naczelnik spowodowały, że rzeczywiście zwróciłem uwagę na to, że mamy w tych wszystkich projektach uchwał złą datę, bo jest 21 sierpnia 2008 roku. Także proponowałbym również to poprawić, żebyśmy na następnej sesji nie musieli prostować oczywistych błędów. Dziękuję bardzo.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo za wnikliwość. Bardzo proszę wszystkich o poprawienie tej daty i również na poprzednich drukach nr 277 i 276 i ta obecna 278. Bardzo proszę pan radny Szczot.
p. radny Szczot – zaskoczyła mnie trochę ta informacja, że jakiś majątek miasta jest zastawem. W związku z tym chciałbym się zapytać czy Ratusz Miasta Leszna też został już zastawiony?
Drugie pytanie i prośba, to czy mógłbym otrzymać listę w miarę szybko listę wszystkich zastawów na majątek miasta. Czy są tam jakieś szkoły przypadkiem, czy może jakieś inne ważna instytucje? To już poza Sesją prosiłbym o taki spis zastawionego majątku miasta.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Więckowiak. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan wiceprezydent.
p. Wojciechowski wiceprezydent Miasta – no chciałem uspokoić Państwa a w szczególności Pana radnego Szczota, że nie ma żadnych zastawów hipotecznych na majątku Miasta. Jest to konieczny w tej chwili zastaw i to nie tylko w moim przekonaniu z braku czasu należało podjąć taką decyzję. To było przepraszam na zasadzie „telefonu do przyjaciela” i dlatego kiedy na tej naradzie negocjacyjnej w Warszawie nas poinformowano, że nie wystarcza zastaw kapitałowy Spółki, że brakuje nam 3,5 mln złotych na zabezpieczenie pozostałej kwoty, to faktycznie na zasadzie „telefonu do przyjaciela” zadzwoniłem do Pana Prezydenta, że nie ma innego wyboru i po prostu musimy podjąć decyzję żebyśmy mogli z panią kierownik JRP podpisać protokół negocjacyjny musimy zastawić nieruchomość, żeby mogła być podjęta pozytywna opinia przez Zarząd NFOŚ i to było w dniu 15 lipca i żeby na posiedzeniu w dniu 22 lipca Rada Nadzorcza NFOŚ również podjęła pozytywną decyzję, żebyśmy mogli Państwu powiedzieć; w efekcie tak jak dzisiaj, że zdążymy w czasie z realizacją tego zadania inwestycyjnego. Po prostu nie było wyboru i była to decyzja konieczna.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę o przegłosowanie. Pytam, zatem kto z Pań i Panów radnych jest za tym, aby podjąć uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie podwyższonego zobowiązania kredytowego udzielonego Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Spółka z o. o w Lesznie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez ustanowienie sądowego zastawu rejestrowego na stanowiących własność Miasta Leszna udziałach w Spółce – DRUK nr 278 z poprawkami, proszę o podniesienie ręki?

Informuję Wysoką Radę, że uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych – DRUK nr 278, została podjęta 14 głosami za, 0 przeciw i 6 głosami wstrzymującymi się


U C H W A Ł A nr XXIV/264/2008
Jak w Załączniku nr 11.


p. przewodniczący Olejniczak – może zrobimy taką kilkuminutową przerwą, taką higieniczną.
Po przerwie;
p. przewodniczący Olejniczak – kolejny projekt uchwały w sprawie;

f/ zmiany uchwały Nr XXXVII/450/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności, będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do podpisania Umowy o dofinansowanie Projektu Nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka Odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie” – DRUK nr 279 – projekt uchwały jest na piśmie – stanowi Załącznik nr 12 do niniejszego protokółu.

p. przewodniczący Olejniczak – o opinię – stanowisko Komisji Budżetowo - Finansowej proszę przewodniczącą radną panią Bernardynę Kaźmierczak.
p. radna Kaźmierczak – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Komisja Budżetowo – Finansowa projekt uchwały przedstawiony na DRUKU nr 279 zaopiniowała pozytywnie 3 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących się.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. O opinię – stanowisko Komisji Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej proszę przewodniczącego radnego pana Marka Ganowicza.
p. radny Ganowicz – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Komisja Rozwoju również rekomenduje Wysokiej Radzie projekt uchwały na DRUKU nr 279 stosunkiem 4 za i 4 wstrzymujące się.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. O opinię – stanowisko Komisji Rewizyjnej proszę przewodniczącego radnego pana Edwarda Szczuckiego.
p. radny Szczucki – Komisja Rewizyjna projekt uchwały na DRUKU nr 279 przyjęła 6 głosami za przy 3 osobach wstrzymujących się od głosu.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Czy są zgłoszenia do dyskusji? Nie widzę.
Zastosowanie, więc Regulaminu Rady Miejskiej Leszna § 14 pkt 6.

Informuję Wysoką Radę, że uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/450/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności, będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do podpisania Umowy o dofinansowanie Projektu Nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka Odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie” – DRUK nr 279, została podjęta jednomyślnie


U C H W A Ł A nr XXIV/265/2008
Jak w Załączniku nr 13.


p. przewodniczący Olejniczak – kolejny projekt uchwały w sprawie:

g/ w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 i Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do podpisania umowy o dofinansowanie projektu – DRUK Nr 283 – projekt uchwały jest na piśmie i stanowi Załącznik nr 14 do niniejszego protokółu.

p. przewodniczący Olejniczak – o opinię – stanowisko Komisji Spraw Społecznych proszę przewodniczącego radnego pana Marka Wachowskiego.
p. radny Wachowski – Szanowna Rado! Komisja Spraw Społecznych powyższy projekt uchwały opiniuje jednomyślnie. Tu chciałbym jakby w ramach wyjaśnienia zwrócić uwagę na jedną rzecz, że ta aktywność MOPR – u leszczyńskiego w 100% jest zgodna z intencją i politykę prowadzoną przez Komisję Spraw Społecznych. Proszę Państwa tu się dzieje rzecz bardzo istotna, dlatego, że to jest jedne z niewielu efektów, z których możemy skorzystać pod kątem aktywizacji i nowej kreatywności we współpracy z osobami, które są podopiecznymi MOPR- u. Tu jest proszę Państwa precedens, który mówi o tym, że podopieczni MOPR- u będą mieli daną wędkę a nie tylko dostarczaną rybę. Chodzi o to, że ten projekt skąd fundusze w wysokości 191.785 złotych dokładnie pochodzi z konkursu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Oczywiście to są pieniądze ze środków Wojewódzkiego Funduszu Społecznego. Tu my partycypujemy jako miasto Leszno, w 10,5% czyli to są pieniądze pozyskane z Unii Europejskiej a dotyczą przed chwilą tego, że pracownicy MOPR - u leszczyńskiego w innym zupełnie nowym współdziałaniu podopieczni będą mieli szansę z jednej strony proszę państwa sprawdzenia własnych umiejętności urzędników sprawujących tą funkcję a z drugiej strony będzie możliwość bezpośredniego współdziałania z osobami najbardziej potrzebującymi.
Ja jako przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i również członkowie tej komisji czekamy na rezultaty i cieszymy się, że ten projekt będzie realizowany i prosimy pozostałych radnych o wsparcie i o głosowanie za oczywiście. Jakże więcej tych inicjatyw spowoduje, że proszę państwa możemy doczekać się zupełnie innego jak gdyby modelu współpracy MOPR – u w ramach ustawowych powinności i ustawowych tutaj jak gdyby obowiązków. Także bardzo proszę o pozytywne zaopiniowanie tego projektu uchwały. Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. O opinię – stanowisko Komisji Budżetowo - Finansowej proszę przewodniczącą radną panią Bernardynę Kaźmierczak.
p. radna Kaźmierczak – Komisja Budżetowo – Finansowa była również jednomyślna w swojej opinii i rekomenduje Wysokiej Radzie projekt uchwały przedstawiony na DRUKU nr 283.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Czy są zgłoszenia do dyskusji? Nie widzę.
Ponownie zastosowanie Regulaminu Rady Miejskiej Leszna § 14 pkt 6.


Informuję Wysoką Radę, że uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 i Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do podpisania umowy o dofinansowanie projektu – DRUK Nr 283, została podjęta jednomyślnie


U C H W A Ł A nr XXIV/266/2008
Jak w Załączniku nr 15.


p. przewodniczący Olejniczak – kolejny projekt uchwały w sprawie:


h/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne - DRUK nr 281- projekt uchwały jest na piśmie i stanowi Załącznik nr 16 do niniejszego protokółu.

p. przewodniczący Olejniczak – o opinię – stanowisko Komisji Budżetowo - Finansowej proszę przewodniczącą radną panią Bernardynę Kaźmierczak.
p. radna Kaźmierczak – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Komisja Budżetowo – Finansowa była również jednomyślna w swojej opinii i rekomenduje Wysokiej Radzie projekt uchwały przedstawiony na DRUKU nr 281.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. O opinię – stanowisko Komisji Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej proszę przewodniczącego radnego pana Marka Ganowicza.
p. radny Ganowicz – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Bezdyskusyjnie, jednomyślnie rekomenduję Wysokiej Radzie projekt uchwały na DRUKU nr 281. Komisja po prostu akceptowała go jednomyślnie.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Czy są zgłoszenia do dyskusji? Nie widzę.
Ponownie zastosowanie Regulaminu Rady Miejskiej Leszna § 14 pkt 6.

Informuję Wysoką Radę, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne – DRUK nr 281, została podjęta jednomyślnie


U C H W A Ł A nr XXIV/267/2008
Jak w Załączniku nr 17.


p. przewodniczący Olejniczak – kolejny projekt uchwały w sprawie:
i/ zmiany Uchwały Nr XXIII/252/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne – DRUK nr 282 – projekt uchwały jest na piśmie i stanowi Załącznik nr 18 do niniejszego protokółu.

p. przewodniczący Olejniczak – o opinię – stanowisko Komisji Budżetowo - Finansowej proszę przewodniczącą radną panią Bernardynę Kaźmierczak.
p. radna Kaźmierczak – Panie Przewodniczący! Komisja Budżetowo – Finansowa była jednomyślna w swej opinii i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały przedstawiony na DRUKU nr 282.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. O opinię – stanowisko Komisji Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej proszę przewodniczącego radnego pana Marka Ganowicza.
p. radny Ganowicz – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Komisja Rozwoju również jednomyślnie rekomenduje Wysokiej Radzie projekt uchwały na DRUKU nr 282.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Czy są zgłoszenia do dyskusji? Nie widzę.
Ponownie zastosowanie Regulaminu Rady Miejskiej Leszna § 14 pkt 6.

Informuję Wysoką Radę, że uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/252/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne – DRUK nr 282, została podjęta jednomyślnie

U C H W A Ł A nr XXIV/268/2008
Jak w Załączniku nr 19.


p. przewodniczący Olejniczak – kolejny projekt uchwały w sprawie:


j/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Gronowa” w Lesznie – DRUK nr 274 – projekt uchwały jest na piśmie i stanowi Załącznik nr 20 do niniejszego protokółu.

p. przewodniczący Olejniczak – o opinię – stanowisko Komisji Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej proszę przewodniczącego radnego pana Marka Ganowicza.
p. radny Ganowicz – Panie Przewodniczący! Tu już nie byliśmy jednomyślni i stosunkiem głosów 7 za i 1 wstrzymujący rekomenduję Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Gronowa” w Lesznie – DRUK nr 274.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Czy są zgłoszenia do dyskusji? Bardzo proszę pan radny Szczucki.
p. radny Szczucki – Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Panie Prezydencie! Ja mam pytania dotyczące tego projektu. Zresztą i podobne pytania dotyczące następnych projektów dotyczące tej samej kwestii, tylko w innym miejscu naszego miasta. Chodzi o plany zagospodarowania przestrzennego lub zmiany studium.
Konkretnie chodzi mi o, pierwsze pytanie dotyczy tego, dlaczego obszar tutaj tego planu został ograniczony do takich granic, jaki jest na tej mapce, którą nam dostarczono a nie na przykład, co najmniej, dlaczego jeśli już podejmujemy ten plan zagospodarowania Gronowa nie rozpatrujemy do końca tzn. na przykład do tych torów kolejowych? Dlaczego zatrzymujemy się na takich wycięciach, skąd one się biorą? Prosiłbym o uzasadnienie. Uważam, że skoro poświęcamy już debatę tej części miasta, to ona powinna być w moim przekonaniu komplementarna. Nie widzę powodu dzielenia tego na części. Jakie przemawiały argumenty za tym, że tą część, ten wycinek tak a tamten nie?
Następne pytanie dotyczy sprawy marketów, konkretnie obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000m2, gdyż czytając te projekty uchwał we wszystkich tych projektach znajduje się tutaj zapis, że przedmiotem tego planu jest określenie granic obszaru nowych obiektów handlowych o tejże powierzchni.
Mając wątpliwości czy nie widząc uzasadnienia dla skrócenia tego obszaru tym bardziej widzę potrzebę objęcia do torów, gdyż w tym miejscu znajduje się przedłużenie drogi do Poznania od tzw. kolana skąd miałaby prowadzić droga dalej przez Gronowo. Czyli ten obszar, gdzie jest droga planowana, zapowiedziana, że będzie w najbliższym czasie rozpatrywana również jest pominięta. Takie są moje pytania i prosiłbym o odpowiedź na nie.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan naczelnik.
p. Stachowiak naczelnik WABiPP – odpowiadam na pytanie pierwsze. Obszar został wyznaczony maksymalnie jak tylko było to możliwe do opracowania planistycznego, ponieważ patrząc w kierunku północnym ulicy Juranda mamy plan, który obowiązuje. Z kolei mamy tory kolejowe i granicę Miasta Leszna, z kolei mamy ul. Poznańską i lewa strona jest plan w opracowaniu, z kolei południowo – zachodnia część planu jest w opracowaniu a wschodnia do torów tych, które biegną przed Gronowem to są grunty studium jako strefa VII i VIII czyli wymaga to zmiany studium a kolejna sprawa zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Tą zmianę dokonamy wówczas, kiedy będzie już S-5 przebieg zachodni zaopiniowany pozytywnie z uwagi na to, że są w tej chwili przyjęte dwa warianty wschód i zachód. Preferowany jest przebieg zachodni, czyli w momencie, kiedy to już zapadnie opinia i będzie zmiana studium dalej te grunty będą przeznaczone pod nowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Jeżeli mówimy o zakresie, który jest wpisany a między innymi obiekty wielopowierzchniowe to jest to obligatoryjne, co wynika z art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowanie przestrzennym i wszystkie te określenia, które powinny być przyjęte do planu to mówi się o planie a nie o projekcie planu.
Czyli w uchwale wywołującej je podajemy i one wszystkie muszą być rozpatrzone w procedurze do planu zagospodarowania.

Nie ma tu obawy, jeżeli chodzi o obiekty wielopowierzchniowe powyżej 2000 m2 powierzchni sprzedażowej, ponieważ plan musi być zgodny ze studium. Mianowicie w studium nie przewiduje się na tym obszarze żadnych obiektów wielo - powierzchniowych. Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Szczot.
p. radny Szczot – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie Prezydencie! Chciałem się zapytać jak to się stało, że w tym planie istnieją tak wycinkowe już wcześniej przyjęte plany zagospodarowania przestrzennego, bo za mojej kadencji nie było tego rodzaju, że to gdzieś tam wcześniej. Minimalne wycinki i takie wysepki w tym planie a po pierwsze. Po drugie ja liczyłem na to, że plan zagospodarowania Gronowa obejmie także tą część ulicy Poznańskiej do torów kolejowych. Tam jest grupa mieszkańców, która jest zainteresowana zmianami, szczególnie tutaj dotyczącymi komunikacji. Wiem, że próby ustalenia tam planu spełzły na niczym w związku z wyrokami sądowymi, które mieszkańcy wygrywali w procesach administracyjnych. Proszę powiedzieć mi, kiedy by się można spodziewać podejścia do tego planu od strony zachodniej, czyli od ulicy Poznańskiej do torów kolejowych? Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan naczelnik.
p. naczelnik Stachowiak – ja uważam, że do planu zagospodarowania należałoby przystąpić ponownie wówczas kiedy zostanie rozwiązane już po pierwsze lokalizacja wiaduktu na ulicy Wilkowiackiej. Druga sprawa, która tutaj nam jeszcze hamowała...(koniec taśmy)
... mamy już konkretnie w decyzji wiadukt i wtedy wydaje mi się, że bez przeszkód mimo, że jest to prawdą, że tam społeczność akurat tego obszaru miasta jest z sobą skłócona i mają różne interesy, które generalnie nie pozwalają na zamknięcie w 100% planu zagospodarowania.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Pan Prezydent.
p. prezydent Malepszy – Pan radny Szczot pytał dlaczego tak wycinkowo. Ano, dlatego, że wcześniej były tak opracowane i przyjęte plany miejscowe i one obowiązują mimo, że po drodze była zmiana ustawy o planowaniu przestrzennym, która uchylała wszystkie plany i plany ogólne i plany miejscowe, które były przyjęte przed 2003 rokiem. Natomiast również jest naszym zamysłem i powtarzam to, co powiedziałem na Komisji Rewizyjnej, że aby rozstrzygnąć problem dostępu komunikacyjnego jak najszybciej do nieruchomości, których właścicielami są mieszkańcy Leszna bądź są właściciele nieruchomości, które na pewno wymagają aktywizacji gospodarczej przez zabudowę przede wszystkim mieszkaniową, bo głównie o taką idzie zamierzamy wzdłuż torów kolejowych, która będzie wpinała się w PIĄTKĘ na wysokości ul. Juranda wywołać wedle tej zasady inwestycji czy wedle tej procedury inwestycji celu publicznego, żeby przyspieszyć aktywizację gospodarczą tej części miasta. Bo plan miejscowy ze względu na sytuację, o której mówił delikatnie pan naczelnik będzie pewnie trudno uchwalić mimo, że interes prawny większości mieszkańców jak i samego miasta no jest zasadny aby jak najszybciej ten plan miejscowy też przyjąć. Główny jednak interes prawny tych mieszkańców, właścicieli nieruchomości polegał na dostępności komunikacyjnej, której w tej chwili brak, a uchwalenie planu przez kilka miesięcy przynajmniej będzie trwało w tej części miasta.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Edward Szczucki.
p. radny Szczucki – do wypowiedzi pana Stachowiaka i w ogóle do wypowiedzi na ten temat. Po pierwsze prosiłbym i myślę, że bez takiej prośby to byłoby oczywiste gdyby tutaj na ścianie wisiał plan miasta Leszna, na którym są oznaczone kolorowo kolorami obszary, na które sporządzone są plany. Nie możemy dyskutować na tak poważne tematy no w próżni i jak we mgle chodzimy. Tu z prawej było to, tu z lewej to a u góry to i naprzeciw tamto. To jest niepoważne i ja już któryś raz o tym mówię, bo co wracamy do tych tematów, to się ta historia powtarza. Nie chcę dalej mówić, bo tutaj jak pan mówi, że od północy mamy to. Ja dosyć dużo wiem, ale nie mam takiej kolorowej mapy do końca tutaj w umyśle. Pozostają tu białe plamy i pozostaje przede wszystkim biała plama ta, o której mówiłem. To zamierzone wyjście z tego kolana jadąc ulicą Mickiewicza tu od miasta. Zapowiedź była pana Prezydenta, że do tej sprawy wrócimy i trzeba by tą ulicę zrealizować. Ale żeby ją zrealizować, to trzeba po prostu no zaplanować i mieć plan, bo bez tego się nie da. Także coś tutaj pozostała biała plama i nie wiadomo, co i dlaczego. Przede wszystkim proszę, aby takie sytuacje i takie tematy nie były omawiane na pamięć.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Czy są dalsze zgłoszenia do dyskusji? Nie widzę.
Proszę o przegłosowanie. Pytam, zatem kto z Pań i Panów radnych jest za tym, aby podjąć uchwałę przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Gronowa” w Lesznie – DRUK nr 274, proszę o podniesienie ręki?

Informuję Wysoką Radę, że uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Gronowa” w Lesznie – DRUK nr 274, została podjęta 18 głosami za, 0 przeciw i 1 głos wstrzymujący się


U C H W A Ł A nr XXIV/269/2008
Jak w Załączniku nr 21.


p. przewodniczący Olejniczak – kolejny projekt uchwały w sprawie:

k/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie ul. Kiepury w Lesznie – DRUK nr 273 – projekt uchwały jest na piśmie i stanowi Załącznik nr 22 do niniejszego protokółu.

p. przewodniczący Olejniczak – o opinię – stanowisko Komisji Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej proszę przewodniczącego radnego pana Marka Ganowicza.
p. radny Ganowicz – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium w rejonie ulicy Kiepury komisja głosowała tutaj pozytywnie 7 głosami za i 1 wstrzymujący się. Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Czy są zgłoszenia do dyskusji? Bardzo proszę pan radny Szczucki.
p. radny Szczucki – Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Tutaj tym razem mamy do czynienia ze studium i w studium no tym razem też wprowadzamy supermarket na tym obszarze przy szpitalu. Chciałbym się zapytać gdzie to miałoby się zmaterializować?
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Pan naczelnik bardzo proszę o odpowiedź.
p. naczelnik Stachowiak – tutaj mamy do czynienia z artykułem 10 z kolei a nie art.15 studium uwarunkowań i określenia te wynikają właśnie z tego artykułu. Te artykuły są wpisane do uchwały, które należy rozpatrzyć przy opracowaniu zmiany studium. To jest obligatoryjne, bo każde z tych zadań, które jest zapisane, to jest obligatoryjny opis do każdego z tych punktów czy Rada przyjmuje czy nie przyjmuje. W tym momencie akurat w obszarze specjalnym, czyli w strefie C są to usługi medyczne i jest wywołana uchwała po to, żeby umniejszyć te powierzchnie ze względu na to, że szpital zbył część gruntów a mianowicie zaplecze, które stanowiły baraki w trakcie budowy szpitala. Między innymi zbycie spalarni i przejęcie gruntów przez kościół ewangelicki z uwagi na zwrot gruntów byłym właścicielom. Szpital w tej chwili ma znacznie mniejszy obszar, jeżeli był przyjęty w poprzednim studium. W związku z tym zostaje to urealnione do stanu, w jakim ta strefa C specjalna dla obiektu Szpitala Wojewódzkiego powinna być. Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Grzegorz Rusiecki.
p. radny Rusiecki – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Ja chciałbym tylko powtórzyć swoją prośbę z Komisji Infrastruktury, aby przy przestępowaniu do zmiany studium w tym terenie graniczącym ze szpitalem rozważyć możliwość przedłużenia ulicy Unii Europejskiej tak, by był możliwy również dojazd do szpitala od strony miasta. Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Czy mógłby pan naczelnik się ustosunkować do tej prośby?
p. naczelnik Stachowiak – jest to rozpatrywane ponownie z tym, że na terenie między innymi obszaru C znajduje się lądowisko dla Szpitala i takie próby podejmowano swego czasu. Znajduje się to na nalocie akurat w miejscu już sygnalizacyjnym gdyby ta droga miała być zrealizowana, o której Pan radny tutaj wspomina. Zostało to zaopiniowane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego negatywnie.
Czyli można podjąć kolejną próbę o dokonanie takiego ruchu w momencie już przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę ad vocem pan Grzegorz Rusiecki.
p. radny Rusiecki – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Panie naczelniku! No cieszę się z tej decyzji. Myślę, że jest możliwe rozważenie innego wariantu a mianowicie przeniesienie tego lotniska w inne miejsce. Być może jest taka możliwość i proponowałbym ewentualnie w negocjacjach tą sprawę rozwiązać. Dziękuję bardzo.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Edward Szczucki.
p. radny Szczucki – ja wracam do odpowiedzi pana Stachowiaka o tym rzekomym obowiązku, że ustawa zobowiązuje, obliguje do wpisania tego. Nieprawda tak nie jest! Ja mam przed sobą ustawę i tenże artykuł 10 i mówi on tak: „ w studium określa się w szczególności.
Tu wymienia się kilkanaście rzeczy a w tym m. innymi określa się w szczególności obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2 oraz obszary przestrzeni publicznej. Określa się to, co się zamierza zaplanować.”
Przecież uchwała Rady Miejskiej jest niczym innym jak wskazaniem dla projektanta, że ma zakreślić obszar i poddać potem pod głosowanie już przy projekcie. To nie jest obligatoryjne, że musi być zapisane. Jeśli jest zapisane, to znaczy daje się projektantowi wskazówkę poszukiwania takiego terenu. To jest nieprawda, dlatego, że tym bardziej, że w samym projekcie uchwały, nad którym głosujemy zapis jest następujący w § 3: „przedmiotem zmiany studium jest określenie między innymi rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2”. Co jest przedmiotem a więc na miłość Boską nie ma obowiązku wpisywania tego, czego nie zamierzamy umieścić. No przecież to jest jakaś paranoja. Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan naczelnik Stachowiak.
p. naczelnik Stachowiak – odpowiadam ponownie, że zakres o którym Pan radny Szczucki mówi, czyta, że w studium określa się a my w tej chwili mamy do czynienia z projektem studium i z całą procedurą do studium. Te elementy są rozpatrywane w procedurze i w studium autentycznie jest przyjęte to, co jest potrzebne. Proszę jeszcze raz zwrócić na to uwagę. No zgadza się, ale projektant przyjmuje wszystkie elementy i je rozważa. Jeżeli jakikolwiek element z tego będzie wykreślony to wydaje mi się, że organ nadzoru przy rozstrzygnięciach tą uchwałę na pewno odrzuci. Bo to są dwie różne rzeczy projekt a studium. Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Pan prezydent.
p. prezydent Malepszy – ja mogę tylko zapewnić pana radnego Szczuckiego, że oczywiście Rada będzie decydowała ale nie jest zamysłem również Prezydenta ani organu wykonawczego aby tam próbować w zmianach w studium usytuować miejsce pod markety. Natomiast pragnę zauważyć panie radny, że w tym projekcie też enumeratywnie wynikającym z zapisów nie tylko tego artykułu wskazujemy, że powinna w studium ta zmiana ewentualnie po przyjęciu przez Radę powinna na przykład dotyczyć obszarów oraz zasady ochrony środowiska, zasobów ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk. Nie mamy, ale musimy to zapisać. No, ale tak samo no proszę pana no niech pan... No i mogę tutaj tak trochę może z przekąsem zauważyć, że gdy przyjmowaliśmy uchwały dotyczące centrów obiektów wielo-powierzchniowych w Śródmieściu miasta, w centrum miasta to pan takie wyraził przekonanie, swoją opinię, ocenę, z którą wypada się zgodzić, że musimy tworzyć warunki.
Jeśli ktoś chce budować centrum to niech buduje gdziekolwiek nawet. Tak Pan powiedział. No to, czemu się teraz Pan obawia i zmienił Pan tą opcję po dwóch miesiącach, że gdzieś tam chcemy wmajstrować, wpisać, zaprojektować centrum handlowe w pobliżu Szpitala? Na pewno takiego zamysłu nie ma.
Natomiast jeszcze raz tak musimy to zapisać, bo inaczej pewnie nam Wojewoda uchyli w trybie nadzoru, że takiego zapisu nie ma. Tak samo jak tego na przykład w § 3 pkt 3 czy nawet inwestycje celu publicznego, których tam prawdopodobnie też nie będziemy przecież wpisywać. Natomiast analizie trzeba poddać i projektant musi poddać i przedstawić komisji czy Radzie i Prezydentowi do oceny.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Ponownie pan radny Edward Szczucki.
p. radny Szczucki – no muszę się odnieść do tego co Pan powiedział przed chwilą. Myślę, że niepotrzebnie, bo Pan doskonale wie, dlaczego. Argumentowałem i wypowiadaliśmy się za tym, aby te dwa Królowej Jadwigi czy Przemysłowej nie chcę zanudzać, ale przecież myśmy wnosili o równouprawnienie dla wszystkich podmiotów. Byliśmy za tym, żeby dopuścić również tych, którzy nie wiem czy się spóźnili, ale nie tylko dawać szansę tylko jeden, drugi, trzeci, czwarty, którzy okopali się i postanowili nie dopuścić już nikogo do biznesu. Okopali się i tu okupowali również tą salę. Byliśmy przeciwko temu, że problem rozmieszczenia obiektów handlowych i zarzut stawiałem Panie Prezydencie, że zarzut trzeba było rozwiązać na początku w studium dla całego miasta. Natomiast dało się szansę kilku biznesmenom czy spółkom czy zespołom a kiedy przyszli następni powiedziano im poczekajcie aż my zainwestujemy.
Przeciwko temu byliśmy i chcieliśmy i mówiliśmy, żeby dać równe szanse. Dlatego taki postulat i takie stanowisko głosiliśmy i ja osobiście.
Natomiast w tej chwili w każdym planie jest to zapisane i w dalszym ciągu twierdzę, że to jest zupełnie niepotrzebne, ale pożyjemy, zobaczymy. Zresztą prosiłem o interpretację tych właśnie wyjaśnień.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pan Prezydent.
p. prezydent Malepszy – muszę powiedzieć, że albo obłuda albo brak wiedzy, dlatego, że Pan powinien wiedzieć, że w 2000 roku przyjmowaliśmy studium zagospodarowania przestrzennego Miasta Leszna na podstawie innej ustawy o planowaniu przestrzennym, która to wówczas nie nakazywała aby w studium takie enklawy w gminach były wskazywane. Natomiast ta decyzja i ten zapis w ustawie o planowaniu przestrzennym pojawił się później, znacznie później i dlatego miasto Leszno przystąpiło do opracowania zmian w studium po to, żeby stworzyć takie szanse i wówczas w 2006 roku, gdy przystępowaliśmy do zmian w studium poza terenami od ul. 17 Stycznia na południe miasta nikt się nie zgłaszał, żaden inwestor. Potem zgłosili się właściciele, osoby prawne, Leszczyńska Fabryka Pomp i Grunfos i Grene o zmianę studium polegające na możliwości pobudowania obiektów powyżej 2000m2. Dopiero potem pojawiły się wnioski właścicieli czy tych, którzy kupili GOPLANĘ i potem MŁYNY. Także taka była kolejność rzeczy i takie były fakty, a z faktami się nie sprzeczajmy. Nikt nikomu żadnych przeszkód formalnych nie robił. Natomiast przypomnę, że gdy przystępowaliśmy do zmian studium zagospodarowania przestrzennego dotyczących 300 ha na Henrykowie i to jest przecież do sprawdzenia w protokóle Rady, Państwo w poprzedniej kadencji byliście zdecydowanie przeciw mówiąc, że co tam, komu chcecie znowu pozwalać markety budować, centra handlowe!
Także troszeczkę takiego spokoju a nie szukania niepotrzebnie dziury w całym, bo naprawdę nikt nie chce wmajstrować w pobliżu szpitala centrum handlowego powyżej 2000m2 i w ogóle centrum handlowego, bo tam się nie da zbudować.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Ad vocem pan radny Ganowicz.
p. radny Ganowicz – Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Chciałbym usystematyzować tą sprawę, bo mi się zdaje, że Pan Szczucki troszeczkę zamętu wprowadził i mieszkańcy nie wiedzą o co chodzi. My nie mówimy dzisiaj o planie i o zmianie planu, ale mówimy o przystąpieniu. Ja proponuję Panie Radny, żeby Pan pilnie uczestniczył w posiedzeniach komisji i przyglądał się potem jak będziemy dyskutowali już projekt planu i projekt studium i wtedy te zdania, że trzeba wykreślić, że ja się na to nie zgadzam należałoby to złożyć. Dzisiaj mówimy o przystąpieniu a więc niech nam zaproponują architekci i urbaniści, co chcieliby widzieć a my Radni będziemy mieli materiał do dyskusji i do wystąpienia również do mieszkańców i podejmiemy decyzję. Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Ad vocem pan radny Edward Szczucki.
p. radny Szczucki – panie Ganowicz jak Pan mnie poucza co to jest plan zagospodarowania przestrzennego i jakie są koleje tego i od czego się zaczyna i na czym się kończy, to wie Pan trochę chociaż poszanowania dla tego czym ja się przez osiem i pół roku zajmowałem a Pan się po prostu no przy okazji nauczył. Także no wie Pan trochę, chociaż uczciwego zachowania się w stosunku do mnie. Mówiąc, że ja powinienem słuchać, że powinienem uważać, że powinienem to, czy tamto. Otóż jeszcze raz podkreślam, że dla mnie przystąpienie do planu wyrażone przez Radę Miejską jest wskazaniem, co my chcemy i po co my zmieniamy są wskazaniem dla projektantów, czego Rada oczekuje po tych zmianach. Te główne sprawy, zasadnicze. Po co my to robimy i po co przystępujemy? No otóż wszystko się zaczyna i na końcu już jest wszystko zapisane, narysowane i przecież to już stanowczo za późno. Potem powiemy no zaraz, ale myśmy rok temu wcale nie chcieli, żeby to było zapisane, a gdzie to jest wyrażone? Otóż w projekcie uchwały o przystąpieniu jest główne wskazanie, co Rada Miejska spodziewa się po tym planie. Po co dokonuje zmiany, co chce osiągnąć w tym mieście? Taki jest sens przystąpienia a zakończenie, uchwalenie jest właściwie przyklepaniem tego, co fachowcy zrobili, ale fachowcy mają robić na podstawie tego, co to gremium oczekuje. Skąd ten projektant ma projektować, na podstawie, czego? Na podstawie rozmowy projektanta w gabinecie Prezydenta tylko? Z Panem Stachowiakiem, to o to chodzi?
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Sławomir Mocek.
p. radny Mocek – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Ja mam taką małą uwagę, bo nie każdy tutaj jest członkiem Komisji Rozwoju i Infrastruktury czy moglibyśmy otrzymywać dokładniejsze te mapki, bo te, co ja dostałem, to są mniej więcej 1 cm na 1 cm formatu A4 na przykład jak koledzy mają obok. Nie każdy ma okazję uczestniczyć w tych komisjach Rozwoju i Infrastruktury i kolejny projekt uchwały, który będziemy za chwileczkę omawiać jest na pewno nieaktualny, nie wiem z których lat ale chciałbym abyśmy dokładne informacje dostawali o troszeczkę większych wymiarach. Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń do dyskusji.
Proszę o przegłosowanie. Pytam, zatem kto z Pań i Panów radnych jest za tym, aby podjąć uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie ul. Kiepury w Lesznie – DRUK nr 273, proszę o podniesienie ręki i przegłosowanie?

Informuję Wysoką Radę, że uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie ul. Kiepury w Lesznie – DRUK nr 273, została podjęta 18 głosami za, 1 przeciw i wstrzymał się 1 radnyU C H W A Ł A nr XXIV/270/2008
Jak w Załączniku nr 23.


p. przewodniczący Olejniczak – kolejny projekt uchwały w sprawie;

l/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Leszczynka” w Lesznie – DRUK nr 275 – projekt uchwały jest na piśmie i stanowi Załącznik nr 24 do niniejszego protokółu.

p. przewodniczący Olejniczak – o opinię – stanowisko Komisji Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej proszę przewodniczącego radnego pana Marka Ganowicza.
p. radny Ganowicz – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Stosunkiem głosów 6 za, 1 przeciw i 1 wstrzymujący się rekomenduję Wysokiej Radzie projekt uchwały na DRUKU nr 275.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Czy są zgłoszenia do dyskusji? Bardzo proszę pan radny Więckowiak.
p. radny Więckowiak – chciałbym nawiązać do tematu, który rozpoczął radny kolega Sławek Mocek. Faktycznie te mapki są dość nieaktualne i mam pytanie do Pana naczelnika Stachowiaka czy wie, w którym roku wybudowano stadiom im. Alfreda Smoczyka, bo być może pozwoli to nam ustalić, z którego roku jest ta mapka, bo stadionu Alfreda Smoczyka po prostu nie ma na tej mapce. Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Czy Pan naczelnik mógłby się ustosunkować?
p. Stachowiak naczelnik WAPPiB – ja mogę odpowiedzieć na to pytanie. Ponieważ, to jest mapa ewidencyjna, własnościowa a nie sytuacyjno - wysokościowa, więc stąd jest ta różnica. Mapy, które są do planów zagospodarowania przyjmowane do prac są każdorazowo aktualizowane na bieżąco. Z tym, że trzeba tu powiedzieć tylko jedno, że jeżeli przyjmujemy skalę 1:10.000, to zasób tych map jest zupełnie inny niż później przy samym planie, który jest robiony na skali 1:1000 lub 1:2000. Także to jest ta różnica i tak mówi przepis i tak robimy. My możemy się postarać jako Wydział o taką formę, że oprócz tych map, które są załączane do prac do Uchwał w powiększeniu tak jak to zrobiliśmy teraz, żeby w ogóle wyjaśnić gdzie, jakie ulice są, bo pomniejszając do tego formatu, to faktycznie nic nie widać i to jest prawda.
p. przewodniczący Olejniczak – w takim razie bardzo dziękuję za zrozumienie i jesteśmy przekonani, że przy następnych projektach uchwał będziemy mieli większe mapki. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Szczot.
p. radny Szczot – chciałem tylko zapytać czy jest możliwe zrealizowanie tej prośby, o której mówił pan radny Edward Szczucki o tym, żebyśmy mieli tutaj taki plan miasta, na którym można by to w powieszeniu oglądać? Przy takich uchwałach i przy kolejnych procesach przyjmowania.
p. naczelnik Stachowiak – zgadzam się z tym i taką wersję obszarów które plany są planami obowiązującymi jak również plany, które są w trakcie czy wywołane zmiany studium wykonamy w skali 1: 10.000 i jako pogląd będziemy to po prostu dla wszystkich udostępniali.
p. przewodniczący Olejniczak – z góry dziękujemy. Bardzo proszę pan radny Edward Szczucki.
p. radny Szczucki – ja mam tylko jeszcze jedną kwestię do pana Stachowiaka. Tutaj na tym obszarze znajdują się koszary. O ile mi wiadomo koszarami my się zajmować raczej nie możemy, terenami wojskowymi, bo to są obszary zamknięte i tutaj, że tak powiem nie podlegają naszej kompetencji. Ale po prostu powinien być ten obszar wyłączony.
p. naczelnik Stachowiak - to znaczy w obszarze znajdują się obszary z tym, że w planie zagospodarowania przestrzennego zostaną one wyznaczone jako tak zwane tereny TZ czyli tereny zamknięte. Podobna sytuacja jest w tej chwili przy planie na Gronowie, ponieważ tam również przebiegają tory duktu Metalplast i Grene i tam również mamy tereny kolejowe i wojskowe, ale one również są zaznaczane jako TZ, czyli praktycznie rzecz biorąc pozostaje szara plama z nazwą TZ. Ale obszar ten powinien być pokryty również planem z tym, że Rada nie ma możliwości jakby ingerowania w te tereny.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Edward Szczucki.
p. radny Szczucki – nie wiem czy zamiarem jest kogoś wyprowadzić nas z równowagi. Bo jeśli ja się orientuję i wiem gdzie one są bez względu na to, jaka skala jest. Wiem, jaka jest ustawa o planowaniu przestrzennym i że tym obszarem po prostu zajmować nam się nie wolno. Ale na miłość Boską, dlaczego to, co Pan powiedział jest to obszar, który będzie oznaczony literą TZ? No to na miłość Boską, dlaczego on nie został tutaj zaznaczony, że to jest obszar TZ a nie dywagacje prowadzić, dlaczego my się zajmujemy koszarami, prawda? Bo można dojść do wniosku, że chcemy też supermarkety tam zrobić albo nie wiem, co już? Zresztą można różnie różne funkcje. No po prostu jest to teren zamknięty i nie może być przedmiotem obrad naszej sesji. Trzeba pokazać, że my nie zamierzamy się tym obszarem zajmować. O szacunek i przyzwoitość po prostu dla radnych apeluję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pan Prezydent.
p. prezydent Malepszy – jednak rozmawialiśmy na Komisji Infrastruktury i tam też Pan radny to podnosił i być może, że będzie tak bo widzimy i obserwujemy tą część miasta, którą stanowi siedzibę Garnizonu Leszczyńskiego, siedzibę Pułku i innych struktur Wojska Polskiego, że terenów troszeczkę przynajmniej na ogląd jest. Mieszkańcy miasta zwracają nie tylko mnie uwagę, ale również Państwu Radnym na to, że jakby zbywało jednostce Wojska Polskiego gruntu, który jest w tym momencie nie użytkowany. Bardzo fajnie, że Garnizon, dowódcza Pułku przekazuje część nieruchomości, którą ma w zarządzie na potrzeby imprez sportowych przede wszystkim. Ale też w dyskusji zwracałem uwagę na to, że zwrócimy się do struktur Wojska Polskiego, że być może przy okazji przystąpienia do zmian planu Wojsko Polskie zdecyduje o tym innym przeznaczeniu funkcji i może również o zbyciu nieruchomości. Także nie przesądzajmy. Jasne, że wynika to z innych ustaw i z ustawy o planowaniu przestrzennym, że jurysdykcji nie mamy, ale mamy ją wtedy, gdy Wojsko Polskie, czy PKP czy inne jednostki, które podlegają wyłączeniu z planów przestrzennych, gdy wyrażają zgodę, to możemy obszar, którym zarządzają objąć zmianami przecież studium i planu.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń do dyskusji.
Proszę o przegłosowanie. Pytam, zatem kto z Pań i Panów radnych jest za tym, aby podjąć uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Leszczynka” w Lesznie – DRUK nr 275, proszę o podniesienie ręki?

Informuję Wysoką Radę, że uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Leszczynka” w Lesznie – DRUK nr 275, została podjęta 18 głosami za, przeciw 1 i 1 głos się wstrzymał


U C H W A Ł A nr XXIV/271/2008
Jak w Załączniku nr 25.


p. przewodniczący Olejniczak – kolejny projekt uchwały w sprawie;


ł/ ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Leszna – DRUK nr 284 -
projekt uchwały jest na piśmie i stanowi Załącznik nr 26 do niniejszego
protokółu.

p. przewodniczący Olejniczak – o opinię – stanowisko Komisji Praworządności i Porządku Publicznego proszę przewodniczącego radnego pana Zenona Kurta.
p. radny Kurt – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Komisja Praworządności i Porządku Publicznego na swym posiedzeniu rekomenduje Wysokiej Radzie powyższy projekt w sprawie wynagrodzenia prezydenta Miasta Leszna 4 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się. Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Chciałbym jeszcze zgłosić autopoprawkę pana Sekretarza Antoniego Mazankiewicza. Bardzo proszę.
p. Mazankiewicz sekretarz Miasta – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Proszę o poprawienie błędu pisarskiego w uzasadnieniu w drugiej linii uzasadnienia, gdzie numer pozycji, pod którą znajduje się ustawa o samorządzie jest błędnie 1591 winno być a nie 1593.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę o poprawienie. Czy są zgłoszenia do dyskusji? Bardzo proszę pan radny Więckowiak.
p. radny Więckowiak – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Ja bym chciał zadać pytanie Pani radczyni prawnej. Ponieważ mam pewne wątpliwości czy sporządzony projekt uchwały nie zostanie po prostu odrzucony przez służby nadzoru Wojewody?
p. przewodniczący Olejniczak – czy można usłyszeć powód, bo do czego pani radczyni ma się ustosunkować?
p. radny Więckowiak – chciałbym zauważyć, że projekt uchwały został przygotowany przez Pana Sekretarza Miasta Antoniego Mazankiewicza, który jak wiemy w związku z faktem nie złożenia oświadczenia lustracyjnego zgodnie z ustawą stracił stanowisko.
Czy zatem uzasadnienie nie powinno być przygotowane przez kogoś innego? Czy pani radczyni prawna mogłaby zająć swoje stanowisko w tej sprawie?
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę o spokój. Bardzo proszę o stanowisko.
p. Torz radca prawny Urzędu Miasta – to znaczy ja tylko mogę powiedzieć, że ta uchwała jest jak najbardziej prawidłowa. Podana podstawa prawna jest prawidłowa, kwoty wynagrodzenia są prawidłowe i one mieszczą się w granicach określonych w tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia i zgodnie z tą ustawą i paragrafem, który mówi o dodatku specjalnym. Tutaj nie widzę żadnych błędów w kwestii tej uchwały.
p. radny Więckowiak – no dziękuję nie mam więcej pytań.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Czy wystarczy odpowiedź?
p. radny Więckowiak – tak, bardzo dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Rusiecki ad vocem.
p. radny Rusiecki – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę, że nawet gdyby argumentacja pana radnego Więckowiaka była prawidłowa, to uzasadnienie nie jest częścią uchwały i nie ma mocy prawnej. Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Pan radny Szczot.
p. radny Szczot – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Chciałbym się dowiedzieć na podstawie, jakich kryteriów dokonano, zaproponowano tą podwyżkę. Chodzi mi o jej stopień. Rozumiem, że jest to w okolicach gdzieś 10%. Ponieważ myśmy tutaj dyskutowali i uznajemy prawo każdego zatrudnionego do podwyżki wynagrodzenia o stopień inflacji. Tutaj myślę, że nie ma dyskusji, bo jeśli tego się nie zrobi to po prostu obniża mu się wynagrodzenie. Także myślę, że podwyższanie wynagrodzeń o stopień inflacji jest uzasadniony i tyle. Uważamy i to jest nasz wniosek, że takie podwyżki o stopień inflacji powinny odbywać się raz w roku, żeby nie czekać dwa lata. Uważamy, że powinno się je stosować od dnia podjęcia uchwały a nie wstecznie z wyrównaniem od 1 stycznia, czyli dopiero od momentu, kiedy uchwała wejdzie w życie. Nie wiem czy ta podwyżka była, bo ja nie przypominam sobie czy była podjęta w budżecie miasta, czy była już jakby zabukowana wcześniej i czy nie trzeba będzie dokonać jakichś zmian? Najpierw chciałbym usłyszeć odpowiedź na pytanie na podstawie, jakich kryteriów dokonano takiej podwyżki a nie innej?
p. przewodniczący Olejniczak – czy mogę prosić o odpowiedź pana Sekretarza.
p. Mazankiewicz Sekretarz Miasta – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Tak jak Pan Radny zauważył w ciągu dwóch lat nie była proponowana podwyżka dla Pana Prezydenta. W tym czasie w samorządzie, to znaczy i w Urzędzie i w jednostkach podległych mniej więcej w tym roku o 6% wzrosły wynagrodzenia a w ubiegłym o 3% a więc prawie, o 10% bo jak się weźmie to 6% w stosunku do po podwyższonych stawek o 3% w ubiegłym roku, to jest około 10%. Na marginesie chciałem poinformować, że dzisiaj w gazecie Rzeczpospolita jest informacja, że porównując pensje w Polsce - I kwartał 2008 roku do I kwartału 2008 roku wzrosły o 10,1% a więc w całej zresztą Europie Środkowo Wschodniej wzrastają te pensje.
Ta propozycja jest propozycją przedłożoną Państwu jako Radzie, bo to jest Państwa kompetencja i Państwa uprawnienie. Ta propozycja jest właśnie związana z tymi faktami, że mniej więcej na tym samym poziomie były podwyżki w samorządzie, że mniej więcej o taki procent wzrosły wynagrodzenia w naszym przypadku akurat w Polsce.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Ad vocem pan radny Szczot.
p. radny Szczot – jeszcze raz przypomnę tą sytuację sprzed dwóch lat kiedy to pan radny Zenon Kurt złożył propozycję podwyżki dla Prezydenta w drugim miesiącu funkcjonowania naszego samorządu. Myśmy byli trochę zaskoczeni, że to tak nagle i skąd się to wzięło i dlatego ponawiam mój wniosek, bo Pan nie odniósł się do tego a Pan jest Sekretarzem Miasta i Pan jakby wychodzi z inicjatywą. Jeśli Radni tego nie zrobią no to Pan wychodzi z taką inicjatywą, żeby jednak te podwyżki dokonywać, co roku i co najmniej o ten stopień inflacji. No chyba, że jest jakaś inna propozycja no to się będziemy zastanawiali, żeby co roku ta podwyżka się odbywała i żeby ona wchodziła w życie z dniem podjęcia i taką wnoszę zmianę do projektu, aby w § 3 uchwała mała zabrzmieć: „Uchwała ma zastosowanie do wynagrodzenia należnego od dnia 1 września 2008 roku”. Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Sekretarz.
p. Mazankiewicz Sekretarz Miasta – tak jak wspomniałem jest to uprawnienie Rady, uchwalenie tej podwyżki, ustalenie wynagrodzenia. Natomiast nie ja jestem autorem czy wnioskodawcą tej podwyżki, tylko kierownictwo Urzędu. Czyli ten zespół, który współpracuje z Prezydentem. Natomiast, ponieważ akurat przygotowywany projekt jest w Wydziale Organizacyjnym Referacie Kadr, dlatego też jest jakby przeze mnie uzasadniana ta sprawa.
Natomiast zgadzam się z tym, że mogłaby być ta sprawa wynagrodzenia Prezydenta ustalana każdego roku tak jak są regulowane sprawy wynagrodzeń, podwyżek dla pracowników w samorządzie. Ponieważ nie było propozycji w ubiegłym roku, dlatego kierownictwo Urzędu, czyli ten zespół współpracujący tutaj z Prezydentem wystąpił z taką propozycją.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pan radny Rusiecki.
p. radny Rusiecki – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Ja myślę, że tutaj propozycja Pana radnego Szczota jest jak najbardziej trafiona a w związku z tym, że proponowanie podwyżki Prezydentowi leży w kompetencji Rady spodziewam się, że realizując wniosek Pan radny Szczot na początku stycznia zgłosi wniosek o podwyżkę dla Prezydenta o stopień inflacji. Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – jak najbardziej. Bardzo proszę ad vocem pan radny Zenon Kurt.
p. radny Kurt – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Ja do wypowiedzi radnego Sławka Szczota. To nie Zenon Kurt dał podwyżkę Prezydentowi w 2006 roku, ale była ta podwyżka wnioskowana przez Komisję Praworządności i Porządku Publicznego. Ja jedynie sugerowałem, że każdemu obywatelowi tego kraju a także tego miasta należy się podwyżka o stopień inflacji. To Rada przegłosowała podwyżkę dla Prezydenta a nie Zenon Kurt, bo ja takiej możliwości prawnej nie mam panie Sławku.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Rozumiem wniosek Pana radnego Szczota jest podtrzymany. Bardzo proszę może jeszcze raz go sformułować panie radny Szczot.

p. radny Szczot – proponuję, aby § 3 otrzymał brzmienie; „Uchwała ma zastosowanie do wynagrodzenia należnego od dnia 1 września 2008 roku”. Dalej bez zmian.

p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Przystępujemy do przegłosowania wniosku Pana radnego Szczota.
Pytam, kto z Pań i Panów radnych jest za tym, aby przyjąć wniosek w tej formie zgłoszony przez Pana radnego Szczota, bardzo proszę o przegłosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy głosowali? Przepraszam Pan Marek Ganowicz?

Za wnioskiem głosowało 8 radnych, 7 przeciw i 4 wstrzymujących się.

p. przewodniczący Olejniczak – bardzo proszę Pan radny Ganowicz.
p. radny Ganowicz – brak nagrania, radny nie mówił do mikrofonu.

p. przewodniczący Olejniczak – rozumiem. Bardzo proszę w takim razie ponawiamy głosowanie nad wnioskiem Pana radnego Szczota.
Pytam się ponownie, kto jest za wnioskiem sformułowanym przez Pana radnego Szczota? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Za wnioskiem głosowało 9 radnych, 8 przeciw i 3 wstrzymujących się.

W związku z tym wniosek przeszedł 9 głosami za, 8 przeciw i wstrzymało się 3 radnych. Dziękuję bardzo.

Ponownie musimy przegłosować całość. Pytam, kto z Pań i Panów radnych jest za tym, aby podjąć uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Leszna z poprawkami - DRUK nr 284, proszę o podniesienie ręki?

Informuję Wysoką Radę, że uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Leszna z poprawkami – DRUK nr 284, została podjęta 10 głosami za, 1 przeciw i 9 radnych się wstrzymało


U C H W A Ł A nr XXIV/272/2008
Jak w Załączniku nr 27.


p. przewodniczący Olejniczak – kolejny projekt uchwały w sprawie;

m) zaciągnięcia zobowiązań finansowych – DRUK nr 285 – projekt uchwały
jest na piśmie i stanowi Załącznik nr 28 do niniejszego protokółu.

p. przewodniczący Olejniczak – o opinię – stanowisko Komisji Budżetowo - Finansowej proszę przewodniczącą radną panią Bernardynę Kaźmierczak (koniec taśmy)
...
p. radna Kaźmierczak – Komisja Budżetowo – Finansowa projekt uchwały na DRUKU nr 285 zaopiniowała pozytywnie stosunkiem głosów 3 za przy 2 głosach przeciwnych.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. O opinię – stanowisko Komisji Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej proszę przewodniczącego radnego pana Marka Ganowicza.
p. radny Ganowicz – Panie Przewodniczący! Rekomenduję Wysokiej Radzie projekt uchwały stosunkiem głosów 4 za, 2 przeciw i 2 wstrzymujące się.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo o opinię – stanowisko Komisji Rewizyjnej proszę przewodniczącego radnego pana Edwarda Szczuckiego.
p. radny Szczucki – rozpatrując projekt na DRUKU nr 285 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych w tym wypadku na zakup autobusów 6 osób głosowało za przyjęciem uchwała, 3 osoby wstrzymały się od głosu.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Czy są zgłoszenia do dyskusji? Bardzo proszę Pan radny Łukasz Borowiak.
p. radny Borowiak – dziękuję bardzo. Ja właściwie chciałem nawiązać do wcześniejszych naszych wypowiedzi związanych z funkcjonowaniem tej jednostki budżetowej. Apelujemy jako radni Klubu Platformy Obywatelskiej, aby ewentualnie w najbliższym czasie przystąpić już do przekształcenia tego zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego. Dziękuję bardzo.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Radny Ryszard Sudolski.
p. radny Sudolski – Panie Prezydencie! Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Argumentów za zakupem trzech autobusów dla MZK jest wiele. Ja chciałem zwrócić uwagę na trzy dla mnie dosyć ważne argumenty. Po pierwsze Miejski Zakład Komunikacji jest instytucją, która w Lesznie przewozi bardzo wielu ludzi. Leszno jest jednym z niewielu w Polsce miast, gdzie emeryci są przewożeni za darmo. Ta firma nie korzysta finansowo na tej dużej części społeczeństwa i niestety nie może sprzedawać im biletów, bo tak ustaliliśmy my Radni. Chwała im za to, że nie ma wniosków czy wśród samorządowców czy ze strony MZK, żeby taką odpłatność wprowadzić.
Po drugie rośnie w społeczeństwie świadomość ekologiczna i nie chcielibyśmy chodzić, spacerować po mieście gdzie stare, zużyte czasami dwudziestoletnie autobusy emitują do atmosfery tony spalin i zatruwają środowisko.
Trzeci argument, to MZK jest formą, która przewozi również dzieci z klas 1 do 3 na pływalnie miejską i dzięki temu mają wyszkolone dzieci, które umieją pływać i jesteśmy jedni z niewielu miast, które taką malutką grupkę ma, które doskonale sobie radzą w wodzie. Dlatego ten projekt uchwały chciałbym poprzeć i proszę Radnych również o poparcie.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pan radny Szczot.
p. radny Szczot – w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości chciałbym wesprzeć obecny projekt o zakup autobusów. Po pierwsze wesprzeć głos Pana Łukasza Borowiaka z Platformy Obywatelskiej. Rzeczywiście myślę, że już czas podjąć taką ważną decyzję o dalszym funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Lesznie, o formule funkcjonowania, to po pierwsze.
Po drugie rzeczywiście bezpieczeństwo podróżujących dzieci no nie ma ceny i no ten tabor jest, jaki jest. Z drugiej strony mamy świadomość, że udzieliliśmy takiej sporej ulgi mieszkańcom, którzy no jeżdżą bezpłatnie. Jest to dość duża grupa mieszkańców Leszna no i jeżeli zrobiliśmy taki ruch a chcemy mieć bezpieczny transport no to niestety musimy dołożyć z naszej kieszeni. Także ten projekt uchwały poprzemy. Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pan radny Wachowski.
p. radny Wachowski – Szanowna Rado! Nie zdążyłem się dokładnie przygotować, bo moje obserwacje tyczą dwóch tygodni wstecz. Poświęciłem temu około 5 do 6 godzin i obserwowałem podstawowe linie komunikacji miejskiej w Lesznie w różnych godzinach. A Priori moje pierwsze spostrzeżenia są takie, że w wielu przypadkach w tak zwanej większości te autobusy jeżdżą w 1/3 zapełnione. Jest za wcześnie na wniosek. Natomiast bardzo proszę Pana Prezydenta i służby, żeby zbadać średnią częstotliwości przewozu na poszczególnych liniach w poszczególnych autobusach. Czy czasem nie byłoby słuszne na przyszłość przyjrzeć się temu aby ten tabor zwiększyć ale zmniejszyć pod kątem wielkości tych autobusów. Być może opłacalność i dopasowanie do warunków optymalizacji przewozów a tym samym logistyki i jakby utrzymanie tego taboru. Może dzięki temu moglibyśmy kupić więcej autobusów nowszych i opłacalność jak gdyby całego przedsiębiorstwa wyglądałaby zupełnie inaczej. Bardzo proszę, bo mi się wydaje, że ten temat będzie oczywiście się zmieniał. Zapotrzebowanie w ogóle i koncentracja ludzi na danych liniach ciągle się zmienia i to jest jak gdyby ciągle zmieniający się twór i w związku z tym wydaje mi się i przekonany jestem o tym, że takie badanie należałoby zrobić. Dziękuję bardzo.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Prezydent.
p. prezydent Malepszy – w tych wydatkach inwestycyjnych przyjęliśmy bo w budżecie na 2008 rok ze zmianami dokonanymi w uchwale dzisiaj przyjętej jest wydatek na zakup takiego oprzyrządowania takiego autobusu, który pozwoli dokładnie na zbadanie tego o czym mówił przed chwilą przewodniczący Wachowski. Badanie mianowicie potoków pasażerskich i zmianę ewentualnie sieci jak i zarówno rozkładów jazdy i sądzę panie dyrektorze, że w tym roku jeszcze Miejski Zakład Komunikacji będzie takie informacje posiadał i jeszcze bardziej dopasuje rozkład jazdy sieci do potrzeb mieszkańców, które rzeczywiście się zmieniają w ciągu roku z różnych powodów zresztą.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Nie widzę zgłoszeń do dyskusji.
Proszę o przegłosowanie. Pytam, kto z Pań i Panów radnych jest za tym, aby podjąć uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych - DRUK 285, proszę o podniesienie ręki?

Informuję Wysoką Radę, że uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych – DRUK nr 285, została podjęta 14 głosami za, 0 przeciw i wstrzymało się 6


U C H W A Ł A nr XXIV/273/2008
Jak w Załączniku nr 29.


p. przewodniczący Olejniczak – kolejny projekt uchwały w sprawie;


n) zaciągnięcia zobowiązań finansowych – DRUK nr 286 – projekt uchwały
jest na piśmie i stanowi Załącznik nr 30 do niniejszego protokółu.

p. przewodniczący Olejniczak – o opinię – stanowisko Komisji Budżetowo - Finansowej proszę przewodniczącego radną panią Bernardynę Kaźmierczak.
p. radna Kaźmierczak – Komisja Budżetowo – Finansowa była jednomyślna w swej opinii i projekt uchwały przedstawiony na DRUKU nr 286 rekomenduje Wysokiej Radzie.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. O opinię – stanowisko Komisji Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej proszę przewodniczącego radnego pana Marka Ganowicza.
p. radny Ganowicz – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Myśmy byli również jednomyślni i rekomendujemy niniejszy projekt Wysokiej Radzie.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. O opinię – stanowisko Komisji Rewizyjnej proszę przewodniczącego radnego pana Edwarda Szczuckiego.
p. radny Szczucki – tym razem również Komisja Rewizyjna głosowała jednomyślnie za przyjęciem tego projektu uchwały.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Czy są zgłoszenia do dyskusji? Nie widzę.
Zastosowanie Regulaminu Rady Miejskiej Leszna § 14 pkt 6.

Informuję Wysoką Radę, że uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych – DRUK nr 286, została podjęta jednomyślnie


U C H W A Ł A nr XXIV/274/2008
Jak w Załączniku nr 31.


p. przewodniczący Olejniczak – kolejny projekt uchwały w sprawie;o) drogi ekspresowej S-5 Poznań - Wrocław – DRUK nr 287 – projekt
uchwały jest na piśmie i stanowi Załącznik nr 32 do niniejszego
protokółu.

p. przewodniczący Olejniczak – o opinię – stanowisko Komisji Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej proszę przewodniczącego radnego pana Marka Ganowicza.
p. radny Ganowicz – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! W sprawie drogi S-5 byliśmy jednomyślni i rekomenduję tą uchwałę Wysokiej Radzie.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. O opinię – stanowisko Komisji Praworządności i Porządku Publicznego proszę przewodniczącego radnego pana Zenona Kurta.
p. radny Kurt – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Także Komisja Praworządności i Porządku Publicznego była jednomyślna i 5 głosami za rekomenduje Wysokiej Radzie projekt uchwały na DRUKU nr 287 w sprawie drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Czy są zgłoszenia do dyskusji? Bardzo proszę pan radny Szczucki.
p. radny Szczucki – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Oczywiście na wstępie chciałbym powiedzieć, że trudno nie wypowiedzieć się pozytywnie o zamiarze upoważnienia Prezydenta w celu zabiegania o to, aby tą S-5 połączyć jak najlepiej z drogami dotychczasowymi przede wszystkim z miastem i z myślą o tym, aby to było jak najmniej uciążliwe dla miasta i dla mieszkańców. Krótko mówiąc ta uchwała upoważnia Prezydenta do tego, aby połączyć z trzech węzłów do miasta Leszna. Ja tylko zabieram głos, gdyż mówiłem to na posiedzeniu Komisji Rozwoju, aby nadać priorytet tym trzem przypadkom, odwrotny do tego, jaki jest w uzasadnieniu. Wprawdzie jest tylko w uzasadnieniu, ale tak to się składa, że na końcu jest to, co moim zdaniem myślę, że i mam nadzieję, bo nie tylko moje zdanie jest najważniejsze to jest węzeł Zaborowski. Tutaj może nie czas na tłumaczenie, ale on ma bardzo istotną rolę, bo byłby taką klamrą czy powodowałby to, że droga S-5 będzie taką obwodnicą dla miasta Leszna, czyli przerzuci ten grożący ruch od strony Głogowa, Wschowy z centrum miasta na kierunek Wrocławia. W każdym razie na dawniejszą Piątkę. Dlatego też uważam, że sam projekt uchwały jest zasadny, bo przecież on mówi o zabiegach, aby nie naszymi środkami finansowymi krótko mówiąc realizować te rzeczy i oby to miało szansę powodzenia. Prawdopodobnie są to dosyć pobożne życzenia, ale życzymy żeby nam się udało. Mówię o pobożnych, bo tak się mówi, że nie wiadomo czy starczy na Piątkę prawda? To tu zachodzi wątpliwość tym bardziej, ale starać się przecież trzeba i dlatego zasada jest słuszna to udzielenie Panu Prezydentowi upoważnienia jest słuszne. Natomiast na pewno najważniejszy jest węzeł ten trzeci Zaborowski a drugi no ten węzeł Leszczyński, który z drogi za lotniskiem wprowadzi do miasta już ten pomniejszony o tych, którzy pojadą na węzeł Zaborowski. Miejmy taką nadzieję i na pewno ważne jest również, aby z dzielnicy Przemysłowej W.A.Z.A. Również było jak najlepsze połączenie z Piątką i to myślę, że w takiej kolejności taką uwagę i taki priorytet należałoby nadać staraniom Pana Prezydenta. Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Nie widzę innych zgłoszeń do dyskusji.


Proszę o przegłosowanie. Pytam, kto z Pań i Panów radnych jest za tym, aby podjąć uchwałę w sprawie drogi ekspresowej S-5 Poznań - Wrocław – DRUK nr 287, proszę o podniesienie ręki?

Informuję Wysoką Radę, że uchwała w sprawie drogi ekspresowej S-5 Poznań - Wrocław – DRUK nr 287, została podjęta jednomyślnie (19 za)

U C H W A Ł A nr XXIV/275/2008
Jak w Załączniku nr 33.


p. przewodniczący Olejniczak – kolejny projekt uchwały w sprawie;

p) sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XXIII/251/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniającej uchwałę Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym w rejestr zabytków – DRUK Nr 289 – projekt uchwały jest na piśmie i stanowi Załącznik nr 34 do niniejszego protokółu.

p. przewodniczący Olejniczak – o opinię – stanowisko Komisji Budżetowo - Finansowej proszę przewodniczącą radną panią Bernardynę Kaźmierczak.
p. radna Kaźmierczak – Panie Przewodniczący! Komisja Budżetowo – Finansowa była jednomyślna w swojej opinii i projekt uchwały przedstawiony na DRUKU nr 289 rekomenduje Wysokiej Radzie.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. O opinię – stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu proszę wiceprzewodniczącego radnego pana Kazimierza Jęcza.
p. radny Jęcz – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Komisja Edukacji, Kultury i Sportu na swoim posiedzeniu w dniu 25 sierpnia 2008 roku zaopiniowała projekt uchwały na DRUKU nr 289 jednogłośnie, pozytywnie 7 głosów za. Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Czy są zgłoszenia do dyskusji? Nie widzę.

Zastosowanie Regulaminu Rady Miejskiej Leszna § 14 pkt 6.

Informuję Wysoką Radę, że uchwała w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XXIII/251/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniającej uchwałę Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym w rejestr zabytków – DRUK Nr 289, została podjęta jednomyślnie

U C H W A Ł A nr XXIV/276/2008
Jak w Załączniku nr 35.


p. przewodniczący Olejniczak – kolejny projekt uchwały w sprawie;


r) rozpatrzenia skargi „Lespin” Spółka z o.o. – DRUK Nr 288 – projekt
uchwały jest na piśmie i stanowi Załącznik nr 36 do niniejszego
protokółu.

p. przewodniczący Olejniczak – o opinię – stanowisko Komisji Praworządności i Porządku Publicznego proszę przewodniczącego radnego pana Zenona Kurta.
p. radny Kurt – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Komisja Praworządności była jednomyślna w podjęciu swej decyzji i 5 głosami za rekomenduje Wysokiej Radzie powyższy projekt zapisany na DRUKU nr 288 w sprawie rozpatrzenia skargi „Lespin” Spółka z o.o.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Czy są zgłoszenia do dyskusji? Bardzo proszę Pan radny Bąkowski.
p. radny Bąkowski – Panie Prezydencie! Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Ja uważam, że skarga Spółki „Lespin” na działanie Pana Prezydenta została przez Komisję rozpatrzona niestarannie. Z czego to moje uzasadnienie wynika. Z trzech punktów uzasadnienia, które komisja podaje w tym projekcie uchwały wynika, że każdy mieszkaniec Leszna i każdy podmiot gospodarczy może zmuszać Pana Prezydenta do określonego zachowania korzystnego dla siebie i wymuszania korzystnej ceny. Tak to odczytałem a taka sytuacja jest niedopuszczalna. Pan Prezydent jest zobowiązany w tym przypadku na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami do uzyskania jak największej ceny ze sprzedaży mienia. Podjęcie decyzji przez Pana Prezydenta w terminie późniejszym spowodowało znaczny wzrost ceny za m2. W związku z tym będą dużo większe dochody do budżetu miasta.
A koronny argument, który tu Komisja w punkcie 3 porusza, że należało jak najszybciej zbyć tą działkę na powiększenie parkingu jest według mnie nietrafna, bo chcę zauważyć, że nigdy przez ostatnie lata w tej firmie tam w tym miejscu nie przebywa 150 osób. Ta firma prowadzi usługi sprzątania i ochrony obiektów i znaczna część załogi przebywa w obiektach klientów a nie tam. Ażeby się o tym przekonać dzisiaj przed sesją pojechałem tam zobaczyć jak tam wygląda parkowanie samochodów. Szanowni Państwo na 24 miejsca parkingowe 8 było zajętych. W związku z tym ten argumentu koronny, który tutaj komisja podaje uważam, że jest nietrafny. Ja nie wiem czy tutaj nie miał racji Pan radny Mikołajczyk, który wielokrotnie poruszał sprawę, żeby tą działkę zbyć w przetargu. Można tam wybudować jakiś obiekt usługowy, handlowy. Nie wiem czy w niedalekiej przyszłości z takim wnioskiem ta firma nie wystąpi do Pana Prezydenta o zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego.
Uważam tutaj, że Pan Prezydent zadbał bardzo dobrze o wpływy do budżetu i dlatego będę głosował przeciw tej uchwale. Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Błaszkowski.
p. radny Błaszkowski – ja mam tylko uwagę redakcyjną. Z uzasadnienia w trzecim punkcie jest napisane, „Komisja nie dopatrzyła się faktycznych podstaw do podziału działki 45/35 na dwie mniejsze działki...”.
To jest tak jak cofnąć się do tyłu albo spadać w dół. Nie można podzielić jednej większej na dwie, które byłyby większe od tej poprzedniej, a które się wydzieliło. Więc po prostu sugeruję, żeby zrobić kropkę za 45/35. Po prostu wykreślić „na dwie mniejsze działki”. Czyli: „Komisja nie dopatrzyła się faktycznych podstaw dla podziału działki.” Sugeruję taką zmianę zapisu.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Myślę, że bardzo trafnie i proszę, jeśli można poprawić. Bardzo proszę ad vocem pan radny Kurt.
p. radny Kurt – dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Odnośnie wypowiedzi radnego Bąkowskiego. Radny Bąkowski swą wypowiedź poparł na naszych wnioskach w trzech punktach zawartych. Podejrzewam, że nie zapoznał się dokładnie ze skargą firmy „Lespin” spółka z o.o. i dogłębnie nie zapoznał się z nią. Ja w tym momencie, aby przybliżyć ową skargę firmy „Lespin” prosiłbym o przedstawienie tej sytuacji radnego Grzegorza Rusieckiego, który był przewodniczącym zespołu badającego tą sprawę.
p. przewodniczący Olejniczak – bardzo proszę. To proszę się przygotować. Następne ad vocem pan radny Więckowiak Piotr.
p. radny Więckowiak – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowna Państwo! Chciałbym zauważyć, że Pan radny Bąkowski chyba zbyt pobieżnie zapoznał się ze sprawą, aby wysuwać takie wnioski bo komisja, która w zasadzie zajmowała się sprawą nie zajmowała się głównie wyceną działki czy ceną działki chociaż to też było tematem sprawy. Największym problemem tej sprawy jest to, że sprawa trwa ponad trzy lata a w między czasie Urząd Miasta wystąpił z ofertą handlową można to tak powiedzieć, gdyż zaproponował działkę na sprzedaż na konkretnych warunkach i za konkretną cenę, co nie zostało zrealizowane.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Ad vocem pan wiceprzewodniczący Bąkowski.
p. radny Bąkowski – Panie Prezydencie! Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Ja akurat zapoznałem się dokładnie z tą skargą i muszę powiedzieć, że Państwo chyba żeście się nie zapoznali dokładnie, bo chciałem zauważyć, że zakład ten zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie zakupu tej działki dopiero 9 sierpnia 2007 roku, czyli od tego momentu możemy mówić czy są opóźnienia ze strony Pana Prezydenta czy nie.
Wcześniej takiej uchwały nie było i to nabywca podaje w skardze. To gdzie Pan tu widzi opóźnienia? Wcześniej działki kupić nie chcieli i takiej uchwały nie było wywołanej w tej firmie, czyli widać, że Państwo żeście się niedokładnie zapoznali z tą skargą. Ja wynotowałem sobie tą datę właśnie i to jest pierwsze Walne Zgromadzenie i to jeszcze Nadzwyczajne, gdzie datuje się chęć nabycia tej działki od tego momentu 9 sierpień 2007 rok. Gdzie tu jest opóźnienie? Ja rozumiem, że Pan mówi o korespondencji, która trwała od roku 2005, ale nie było takiej woli ze strony tego zakładu odnośnie zakupu. Walne Zgromadzenie podjęło taką uchwałę dnia 9 sierpnia 2007 roku także opóźnienia według mnie tu nie ma.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Ad vocem pan Więckowiak i potem pan radny Mocek.
p. radny Więckowiak – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Pan radny Bąkowski swoją ostatnią wypowiedzią właśnie potwierdził fakt, że zapoznał się ze sprawą zbyt pobieżnie, gdyż 25 kwietnia 2005 roku Zarząd Firmy „Lespin” wyraża wolę nabycia za cenę, którą Urząd zaproponował. Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Mocek.
p. radny Mocek – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Wiele tutaj rzeczy zostało powiedziane już w tej sprawie, ale tak naprawdę ta sprawa się ciągnie od 2005 roku tak jak przed chwilą Pan Bąkowski powiedział, że w firmie w 2007 roku zebrała się Rada Nadzorcza i wyraziła zgodę na zakup działki no i ta sprawa ciągnie się tak naprawdę przez rok i nie została do końca załatwiona. Nie zgodzę się też na pewno z Panem Bąkowskim, że pracuje tam 150 osób i nie parkują w tych 24 miejscach i te miejsca są wolne. Pracownicy za zgodą prezesa tych pracowników, którzy tam są w stróżówce wpuszczają tych pracowników na swoją posesję na teren jakby zabudowany no i te 24 miejsca na pewno nie wystarczają. Dlaczego możliwość bezprzetargowej? Bo ta firma od ponad 20 lat dba o ten teren, zagospodarowuje go i dba o niego jakby był jej własny a nie musiała tego tak doskonale robić. Myślę, że te osoby, które w przyszłości mogą korzystać a są tam też osoby niepełnosprawne, bo ta firma zatrudnia właśnie takie osoby powinna być inaczej traktowana niż każda inna firma chcąca zakupić ten teren. Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana radnego Grzegorza Rusieckiego o przedstawienie skargi.
p. radny Rusiecki – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Ja może tylko powiem, że zespół problemowy w składzie: Grażyna Banasik, Ryszard Sudolski, Piotr Więckowiak oraz moja osoba spotykał się na dwóch posiedzeniach. Bardzo dogłębnie analizowaliśmy temat i na naszym posiedzeniu był przedstawiciel Urzędu Miasta Pani Jankowiak i był pan prezes Hieronim Nowak ze Spółki „Lespin” i dlatego ten zarzut tutaj Pana przewodniczącego Bąkowskiego, że zapoznaliśmy się ze sprawą pobieżnie bądź też nie przyłożyliśmy się do zadania no chciałbym jednak stanowczo zaprotestować wobec takiego stawiania rzeczy.
Zakładam też, że Pan wiceprzewodniczący Bąkowski zapoznał się ze skargą i wyrobił sobie opinię i nie będę starał się przekonywać, kto ma rację a przedstawię tylko pewne fakty.
W roku 2005 Urząd Miasta Leszna wystąpił do Spółki „Lespin” z zapytaniem czy chce nabyć w drodze bezprzetargowej teren powiedzmy obrazowo znajdujący się pomiędzy Spółką „Lespin” a ulicą 17 Stycznia na poprawę funkcjonowania, bo taką możliwość przewiduje uchwała Rady Miasta. Spółka „Lespin” odpowiedziała, że jest zainteresowana i w zasadzie korespondencja z Urzędu Miasta urwała się.
W toku procedowania nad tą skargą dowiedzieliśmy się, że w tym samym czasie trwały już prac nad planem zagospodarowania przestrzennego i jest to wydaje nam się również dość istotny argument, żeby te prace rzeczywiście wstrzymać.
Natomiast w roku 2007 dokładnie 28 czerwca Urząd Miasta Leszna zwrócił się ponownie do Spółki „Lespin” bazując na Zarządzeniu Prezydenta Leszna z zapytaniem czy Spółka jest dalej zainteresowana nabyciem określonej działki i zaproponował konkretną cenę 64.000 złotych. Przypomnę było to 28 czerwca 2007 roku a 7 lipca pan prezes Spółki „Lespin” wraz z główną księgową odpowiedział Urzędowi, że jest zainteresowany. W związku z procedurami wewnętrznymi, jakie ta Spółka posiada w dniu 9 sierpnia tu, o czym wspomniał Pan przewodniczący Bąkowski zwołał Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które zatwierdziło decyzję prezesa o nabyciu.Chciałbym również powiedzieć, że od 28 czerwca w zasadzie do momentu ponowienia propozycji w roku 2008 do Spółki „Lespin” z Urzędu Miasta nie trafiła żadna korespondencja. Tutaj w zasadzie na gruncie tej sytuacji komisja uważa, że jest to niedopuszczalne. Nawet, jeżeli były wątpliwości, co do ceny i co do sposobu przekazania należało Spółce „Lespin” odpisać, że są pewne wątpliwości i sprawa jest wstrzymana i wtedy uważamy, że byłoby w porządku. Jeżeli natomiast to sam Urząd Miasta proponuje konkretnej osobie fizycznej czy osobie prawnej nabycie określonego gruntu za konkretną cenę, to należy rozumieć, że jest to również konkretna propozycja. Jeżeli dalej ze strony Urzędu nie są kierowane żadne pisma, to ta Spółka mogła trwać w przekonaniu, że sprawa jest na etapie finalizacji. W roku 2008 a dokładnie 6 maja ponownie zaproponowano Spółce „Lespin” nabycie pierwotnej działki 45/35, przy czym ta działka była już podzielona na dwie mniejsze działki jak tutaj kolega Błaszkowski trafnie to zauważył była podzielona a cena nabycia tej połowy działki była czterokrotnie wyższa, więc uważamy, że jasne że z interesu miasta powinno być tak, że miastu powinno zależeć na tym aby sprzedawać działki po najwyższej cenie. Natomiast miasto, to nikt inny jak mieszkańcy i firmy. Dlatego też uważamy, że interesem przede wszystkim miasta jest to, aby podmioty gospodarcze i mieszkańców traktować fer tak jak się powinno. Dlatego uważamy, że ta skarga powinna być przyjęta. Oczywiście stan prawny jest taki, że no nie możemy sprzedać działki bez operatu szacunkowego. W roku 2007 kwota 64.000 wynikała z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego i na dzień wydawania tej decyzji nie budziła wątpliwości organu wydającego.
Natomiast tak jak mówię, jeżeli pewne wątpliwości pojawiły się już po skierowaniu konkretnej propozycji firmie „Lespin”, to należało tej Spółce odpowiedzieć, że sprawa jest wstrzymana. Dziękuję uprzejmie i jeżeli będą jakieś konkretne pytania, to postaram się ja i członkowie zespołu odpowiedzieć na nie. Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan przewodniczący Bąkowski.
p. radny Bąkowski – Panie prezydencie! Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Chciałem się ustosunkować do części wypowiedzi pana radnego Mocka. Dbanie o teren przed swoją posesją nie może być żadnym przywilejem w nabywaniu tego terenu, bo chciałem zaznaczyć, że każdy z nas mieszkańców ma obowiązek dbania o teren przed swoją posesją do połowy ulicy. O tym mówi ustawa także to nic nadzwyczajnego się nie robi. Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Ad vocem bardzo proszę pan radny Mocek.
p. radny Mocek – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Ja do wypowiedzi pana Bąkowskiego. No oczywiście, że taka jest ustawa, ale ja chciałbym przypomnieć, że to nie jest teren 20 m2 tylko o wiele większa działka. Mam pytanie do pana radnego Rusieckiego czy wiemy, za jaką cenę może teraz firma „Lespin” wykupić ten teren, czy może Pan udzielić takiej informacji? Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Grzegorz Rusiecki.
p. radny Rusiecki – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Panie Radny! W zasadzie obowiązujące aktualnie zarządzenie Prezydenta określa ceny za pół tej działki i określa tą cenę na 123.000 złotych.
Ponieważ te działki są mniej więcej podzielone na pół no to można przyjmować, że całość tej działki firma „Lespin” by mogła kupić za około 250.000 złotych. Czyli w ciągu roku z 64.000 zł na 250.000 złotych.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Ad vocem bardzo proszę pan radny Mocek.
p. radny Mocek – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Czyli rozumiem ta różnica między 64.000 a 250.000, które w 2007 roku chciała firma „Lespin” zakupić no to ponosi z własnej kieszeni a może też za niedbałość ze strony władz miasta tutaj no bo tak to wygląda. Miasto wystąpiło z pismem, że chce sprzedać za taką kwotę, firma się zgodziła a dzisiaj musi zapłacić za nią 250.000 zł a nie 64.000 zł. Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę ad vocem pan Zenon Kurt.
p. radny Kurt – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Ja tutaj do zapytania radnego Mocka. Komisja stoi na stanowisku, że grunt ten w całości, czyli prawie te 2300 metrów powinien być sprzedany zgodnie z pierwotnym zarządzeniem Pana Prezydenta nr 213 z 2007 roku za 64.000 złotych. Nie może ktoś ponosić kary finansowej z tego tylko tytułu, że zostały niedopełnione formalności ze strony Urzędu Miasta. To jest niedopuszczalne!
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Mikołajczyk.
p. radny Mikołajczyk – Panie Przewodniczący! Państwo Radni! Panie Prezydencie! Proszę wyjaśnić, jaka jest aktualna propozycja ceny tej działki? Za ile miasto chce sprzedać tą działkę „Lespinowi”? Bo z tego, co radni mówią, to do końca nie rozumiem.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Borowiak.
p. radny Borowiak – dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Przysłuchując się tutaj dyskusji ja chciałem się dowiedzieć, jaka jest przyczyna tak gwałtownego wzrostu wartości tych działek? Przecież jak wiadomo przed każdą sprzedażą nieruchomości dokonuje się wyceny. Zastanawia mnie fakt, że w ciągu roku tak automatycznie wzrosła cena wartości tej nieruchomości a później nastąpił czy wcześniej nastąpił podział. Nie wiem czy komisja badała ewentualnie i czy pytała się, co się stało, że ta jedna nieruchomość tak gwałtownie wzrosła do wysokiej ceny. I teraz tu rodzi się pytanie ja nie wiem, kto to wyceniał, czy był inny rzeczoznawca a później ten sam no i właśnie to jest pytanie, które mnie zastanawia w tej sprawie. Dziękuję bardzo.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Prezydent.
p. prezydent Malepszy – Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie Panowie! W części zgadzam się z opinią, która jest zawarta w projekcie, ale w tej tylko części, która wskazuje może też nie wprost na to, że może zbyt często, chociaż nie tak często w stosunku do liczby wpływających listów czy korespondencji do Urzędu Miasta. Niektóre wydziały rzeczywiście odpowiadają nie na każde. Natomiast w tej konkretnej sytuacji relacji z firmą „Lespin” Spółka z o.o. Urząd Miasta, którym kieruję nie naruszył ani procedur ani interesu prawnego firmy. Zresztą w tej skardze firma nie wskazuje na taką sytuację.
Niewątpliwie „Lespin jest firmą mającą swoje zasługi nie tylko z racji funkcjonowania przez kilkadziesiąt lat pod inną nazwą i w innej strukturze i z racji również tego, że zatrudnieni są tam rzeczywiście niepełnosprawni. Są świetne warunki socjalne jest dobrze kierowana czy wręcz bardzo dobrze, że również firma wielokrotnie wspierała potrzeby Stowarzyszeń czy to społecznych, kulturalnych czy sportowych, ale to nie ma znaczenia. Procedury są jednoznaczne. Bo największym tutaj myślę zaskoczeniem i może właśnie motywem do takich właśnie opinii, że skarga jest uzasadniona jest to, że sprawa toczy się trzy lata. Być może ona miałaby krótszy żywot, gdybyśmy w między czasie nie uchwalali planu miejscowego obejmującego również tą część, której jest właścicielem „Lespin” i ten pas, który jest w ej chwili przedmiotem sporu. Może warto powiedzieć, że Miasto Leszno sprzedało do tej pory wszystkie albo sprzeda tą część pasa drogowego, która jest między firmami funkcjonującymi na tej wysokości ulicy 17 Stycznia a w tym również „Lespinu”.
Gdy sprawa była już dokonana wycena i zarządzenie Prezydenta, w którym wskazuje się w projekcie uchwały. Mieliśmy końcówkę planu miejscowego, przestrzennego i zwyczajnie wstrzymaliśmy decyzję o realizacji zarządzenia. Państwo, Komisja w tej skardze skazuje na uchybienia w ogóle w jakiejś skali takiej nie do przyjęcia w zakresie korespondencji i informowania „Lespinu” o sytuacji w zakresie sprzedaży tych działek. W 2007 roku na Komisji Infrastruktury padła propozycja ze strony radnego, członka tej komisji, aby dokonać przeceny i również zastanowić się nad możliwością podziału tej działki, tych 2000 m2 na dwie działki i jedną sprzedać czy zbyć w trybie na poprawę warunków zagospodarowania bez przetargowo a drugą w trybie przetargu ograniczonego na rzecz dwóch firm, których nieruchomości przylegają do tej drugiej działki i tak się stało. W między czasie pojawiła się oczywiście wycena i pan radny Łukasz Borowiak pytał skąd się bierze taka zwyżka cen? Ano z ruchu cen na nieruchomości w Lesznie. Leszno jest atrakcyjnym miejscem inwestowania i te ceny rosną. No może warto powiedzieć, że 200 metrów dalej na południe wycena jest już 250 zł za 1 m2 i też jest działka do zbycia. W międzyczasie, gdy zostały wskazane działki do zbycia jedna osoba prawna sąsiadująca z „Lespinem” kupiła tą działkę w trybie takim, jaki proponujemy „Lespinowi”. Natomiast „Lespin” wniósł skargę do Rady Miejskiej o uchybienia w sprawie zbycia tych działek, które są przedmiotem sporu. Mogę tylko powiedzieć tak, że jest w kompetencji Prezydenta niezależnie od wskazań a może Rada też tak wskaże, żeby unieważnić zarządzenie mocą, którego te 2000 m2 są podzielone na dwie działki i poczekać do takiego momentu czy do takiego czasu, w którym firma „Lespin” będzie gotowa kupić nieruchomość za cenę, którą oczywiście biegły oceni.
Nie widzę tu innych możliwości, ponieważ w każdej innej sytuacji naruszyłbym interes prawny Miasta Leszna, za który to odpowiadam nie tylko przed historią, ale również materialnie. Takie są niestety procedury. Wydaje mi się, że mam bardzo dobry kontakt z pana Prezesem Hieronimem Nowakiem. Zawsze w Rzeczpospolitej możemy rozstrzygać kwestie czy interes prawny był naruszony czy nie tak jak tutaj gdzieś może nie wprost Radni próbują wypowiadać. Natomiast ja ze swojej strony z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że takiego interesu nie naruszyłem i dbając o interes właśnie prawny Miasta Leszna tak żeśmy działali. Natomiast niewątpliwie pewne niedociągnięcia związane z korespondencją miały miejsce aczkolwiek również Zarządzenie Prezydenta Miasta Leszna nie musi być dostarczane stronie.
Mogło być no z uwagi na pewno na jakąś kulturę tutaj zawodową, instytucjonalną, której może tutaj w tym momencie zabrakło. No, bo rzecz jest taka jakaś niebagatelna i dotyczy no pewnych wartości materialnych i być może, że Wydział mógł czy powinien poinformować o tej sprawie tak uważam powinien poinformować firmę „Lespin”. Za to też zresztą Prezesa przeprosiłem i z tego miejsca też przepraszam.
Także reasumując wycena zawsze jest i musi być aktualna i jej wartość formalna jest rok a w ciągu roku wiele się może zmienić i tak jak powiedziałem mogę zdeklarować, że mogę unieważnić zarządzenie wydane. To ostatnie, które dotyczy sprzedaży w trybie poprawy warunków zagospodarowania jednej działki a drugiej ograniczonego przetargu na rzecz dwóch osób prawnych, które sąsiadują z tą drugą działką, czyli „Lespinu” i tej firmy Gutkowski na rzecz firmy „Lespin”, ale z wyceną aktualną dokonaną przez biegłego tak jak to zresztą procedury nakazują.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę ad vocem pan radny Kurt.
p. radny Kurt – dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Komisja nadal będzie podtrzymywać swoje stanowisko, że nie dopatrzyła się faktycznych podstaw do podziału tej działki. Dlaczego? O głosie radnego Mikołajczyka, o którym tutaj wspomniał pan Prezydent to był głos tylko pana radnego Mikołajczyka. Nie był to żaden wniosek przegłosowany na Komisji Infrastruktury a tym bardziej na sesji przez radnych.
Nie rozumiemy, dlaczego wzięto pod uwagę głos jednego radnego i zmieniono decyzję i wycofano się z ceny i podzielono działkę?
Odnośnie pytania Łukasza Borowiaka, skąd się wzięła ta cena w przeciągu można powiedzieć nawet pół roku niemalże? Pół roku a nie rok. To dlatego, że w międzyczasie był przetarg, gdzie firma „Lespin” wygrała za swoją posiadłością dosyć duży kawałek ziemi, gdzie osiągnęła na przetargu cenę około 120 zł za 1 m2 i to była przyczyna, gdzie w 2008 roku w nowym operacie szacunkowym tak drogo wyceniono ta ziemię. Czyli jeszcze raz powtórzę to, że zaniedbano i w 2007 roku nie doprowadzono do finalizacji sprzedaży tej nieruchomości, o której jest tutaj mowa doprowadza do tego, że firma została ukarana przez to, że nabyła w następnym roku działkę na przetargu, gdzie wiadomo, że cena była niższa wtenczas. Na miejskim przetargu, bo to była miejska ziemia. Chcę tu jeszcze podkreślić to, że ta ziemia, która była za 120 złotych kupiona przez firmę „Lespin” na tym przetargu jest to ziemia pod inwestycje. Natomiast o działce, której mówimy z przodu gdzie jest w tej chwili parking to ta działka przyległa gdzie jest trawnik to na tej działce nie można żadnych inwestycji czynić. Tam może być jedynie dalej parking ewentualnie coś innego. Tam żadnych budynków kubaturowych nie można stawiać. Więc nie można brać ceny de facto tej ziemi tak samo jak za 120 zł za 1 m2 kupiono wcześniej.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Borowiak.
p. radny Borowiak – dziękuję bardzo. Zgadzam się z panem Prezydentem, że cena wartości nieruchomości w ostatnim czasie wzrosła. Natomiast pan...(koniec taśmy)
... mnie zastanawia fakt i mam tutaj pytanie do pana Grzegorza Rusieckiego, który był przewodniczącym zespołu badającego sprawę.
Czy rzeczywiście sprawdzaliście wycenę tych nieruchomości? Dwie wyceny właściwie nieruchomości, że rzeczywiście, dlaczego w okresie siedmiu miesięcy wartość tego gruntu wzrosła praktycznie, o 400% bo mnie to rzeczywiście zastanawia. Z tego, co wiem z tych informacji, które tutaj uzyskaliśmy tu na tej sali operat szacunkowy wykonywała jedna i właściwie ta sama firma. Natomiast no zastanawia mnie to, że w ciągu siedmiu miesięcy o 400% wzrosła wartość tego kredytu zwłaszcza, że jak Pan Prezydent powiedział i to jest wypowiedź sprzed kilku minut, że operat szacunkowy jest jakby ważny przez rok i dlatego wymaga to dodatkowej i zastanawiałem się, dlaczego? Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę ad vocem pan radny Grzegorz Rusiecki.
p. radny Rusiecki – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Odpowiadając na pytanie Pana radnego Borowiaka chciałbym poinformować, że komisja nie badała, bo nie mogła badać kwestii wyceny. Ja może powtórzę, że wycena jest dokonywana przez przysięgłego rzeczoznawcę majątkowego, który ma wiedzę i kompetencje w tym zakresie i my z tymi wycenami oczywiście dyskutować nie możemy. To jest ewentualnie kwestia powiedzmy już zapytania rzeczoznawcy, na jakiej podstawie wykreślił wycenę pierwszą i drugą. My oparliśmy się tylko i wyłącznie na stanie faktycznym dotyczącym tych relacji administracyjnych pomiędzy Urzędem a firmą „Lespin”.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan przewodniczący Bąkowski.
p. radny Bąkowski – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Ja mam pytanie do przewodniczącego tego zespołu powołanego do wyjaśnienia czy wyście się posiłkowali jakąś opinią prawną w tej sprawie? Bo być może to by wam ułatwiło podjęcie takich czy innych opinii na ten temat? Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Rusiecki.
p. radny Rusiecki – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowna Rado! Odpowiadając na pytanie pana radnego, przewodniczącego Bąkowskiego chciałem poinformować, że na posiedzeniach naszego zespołu nie był obecny prawnik. Natomiast wydaje się, że całą skargę za wyjątkiem tego, że oczywiście ja mam wykształcenie prawnicze wydaje się, że dość wnikliwie pod względem prawnym jak i redakcyjnym dokonaliśmy analizy tej skargi. Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Mikołajczyk.
p. radny Mikołajczyk – Panie Przewodniczący! Państwo Radni! Panie Prezydencie! Pan radny Kurt poruszył problem i wywołał moje nazwisko. Tak to była prawda Pan Prezydent na Komisji Rozwoju przedstawił propozycję, że zamierza odsprzedać w ramach polepszenia zagospodarowania przyległego terenu grunt o powierzchni odpowiedniej za cenę 64.000 złotych i wtedy, żeśmy zwrócili uwagę po prostu, że ta wycena chyba jest za niska i może w inny sposób to podzielić i inaczej sprzedać. Pan Prezydent z tym się pogodził i w związku z tym kolejne następstwa i kolejne czynności. Muszę powiedzieć tak, że nie mogę się zgodzić z sugestią Pana radnego Kurta, że to niestety teren pod inwestowanie. W tym samym pasie drogowym, bo to kiedyś był pas drogowy drogi krajowej, w tym samym pasie dalej wybudowano stację benzynową, wybudowano hotel, wybudowano lokal i można było.
Tutaj również przy zmianie planu zagospodarowania można również wykonać poważną inwestycję. W związku z tym całkowicie zgadzam się z Panem Prezydentem z jego postępowaniem i z jego decyzjami. Działa po prostu dobrze dla miasta, ale popełnił pewne błędy i brak korespondencji pomiędzy „Lespinem” a Urzędem Miasta. Tu można jedynie mieć zastrzeżenia.
W związku z tym mam pytanie, w związku z projektem uchwały, jeśli Rada podejmie uchwałę uznającą zasadność skargi „Lespinu”, czy wtedy będziemy musieli wrócić do początku, czyli uznać ich skargę i za 64.000 zł przekazać im ten grunt, czy po prostu za takie wartości wg nowych wycen i wg nowego podziału tak jak Pan Prezydent powiedział? Tu mam tylko wątpliwości.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Prezydent.
p. prezydent Malepszy – nie no powiedziałem, że nie złamaliśmy no i zresztą komisja tego nie stwierdza, że złamane zostały procedury czy interes prawny naruszony skarżącego. Zresztą skarżący w swojej skardze też o to nie występuje. Po drodze były te przesłanki formalne i myślę, że ta najważniejsza to było przystąpienie do zmian w studium zagospodarowania przestrzennego, które obejmowało tą część miasta i potem plan miejscowy, z którego to wynikało, że działka, która jest nie może być samoistną natomiast może być zagospodarowana w sposób taki jak tu zaproponowaliśmy i jak zaproponowałem w zarządzeniu.
Kilka takich działek przylegających na przykład do Izby Rzemieślniczej zostało zbyte teraz i również możliwość zbycia działki, która jest przedmiotem sporu jest możliwa dla „Lespinu”. Powiedziałem, że te formalności, które dokonałem mogę zmienić w zakresie unieważnienia Zarządzenia mocą, którego podzielone jest to 2000 m2 na dwie działki i jedna jest sprzedawana na rzecz w formie poprawy warunków zagospodarowania, dla „Lespinu” a druga w przetargu ograniczonym dla osób prawnych, do których ta działka przylega i którzy sąsiadują z tą działką. Czyli „Lespinowi” i Firmie w tym momencie Gutkowski. Jasne jest, że tutaj byłby przetarg ograniczony dla tych dwóch osób i można liczyć się z tym, że korzyści dla Miasta Leszna byłyby no większe. Natomiast przyznam, że moim takim uchybieniem w analizowaniu projektu zarządzenia, które było mi przedłożone było to, że przyjrzałem się temu, że na całej długości ta działka, te 2000 m2 przylega do „Lespinu” i w związku z tym będąc konsekwentnym do tej pory było tak, że zawsze zbywamy w tej formie i w tej formule i tym, do których działka przylega. Należało właściwie utrzymać tą zasadę, że działka jest 2000m2 i zgodnie z wyceną bieżącą jest przekazywana oczywiście odpłatnie w formie zagospodarowania przestrzennego bezprzetargowo na rzecz „Lespinu” i to mogę dokonać. Przyznam, że w ostatniej rozmowie z panem prezesem Hieronimem Nowakiem myślę, że to był taki konsensus poinformowałem o tej możliwości i o tym, że w przypadku, gdy zajdą okoliczności takie, że firma „Lespin” zwróci się do Urzędu o sprzedaż tych nieco ponad 2000m2, ale za wycenę oczywiście bieżącą a te ceny mogą spaść a mogą też rosnąć.
Tutaj odpowiedź dla Pana Łukasza Borowiaka, sprzedaliśmy na rzut kamieniem w kierunku południowym za 200 złotych, czy sprzedamy za 250 złotych za 1 m2 po przeciwnej stronie al. Konstytucji sprzedawaliśmy nawet za cenę dwukrotnie wyższą, więc stąd bierze się ta wysoka cena. Ona zresztą tutaj na sali jest dwóch czy trzech uprawnionych biegłych odnośnie wyceny nieruchomości i Państwo znają te procedury. One są zapisane i biegły musi dokonywać wycen, bo taki ma też podmiot biegły i ona jest obiektywna oparta o ceny, które w tej części miasta czy w mieście, gminie są uzyskiwane notarialnie. Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan przewodniczący Bąkowski.
p. radny Bąkowski – Panie Prezydencie! Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Ja chciałem ponowić to pytanie pana radnego Mikołajczyka. Czy przyjęcie tej uchwały będzie skutkowało tym, że trzeba „Lespinowi” oddać te 2000 m2 po cenie 64.000 złotych? Bo wtedy byłaby to cena 33 złote za 1 m2. Czy przyjęcie tej uchwały będzie skutkowało i czy trzeba im dać te 2000 m2 za te 64.000 złotych? Takiej odpowiedzi żeśmy nie uzyskali.
p. prezydent Malepszy – konsekwencji ten zapis nie rodzi na pewno i myślę, że w zamyśle członków komisji i podkomisji też takiego zamysłu nie było.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo za odpowiedź. Bardzo proszę ad vocem pan Bąkowski.
p. radny Bąkowski – Panie Prezydencie ja myślę, że dla pewności wnioskowałbym tutaj i apelował tutaj do Radnych, żeby tak się nie stało bo być może jest tutaj jakiś kruczek prawny, którego myśmy nie dostrzegli na gorąco. Dla pewności wnioskowałbym o odrzucenie tego projektu, nie przyjęcie tego projektu uchwały. Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Może rozwieje nasz problem pani radca.
p. Torz radca prawny Urzędu – uważam tak jak powiedział przed chwilą pan Prezydent. Uważam i podtrzymuję tutaj stanowisko zajęte przez Pana Prezydenta, że podjęcie uchwały uwzględniającej skargę tej treści zaproponowanej nie będzie rodziło tych negatywnych skutków, o które tutaj pan radny Bąkowski pyta.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Zenon Kurt.
p. radny Kurt – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Niedawno uchwaliliśmy strategię rozwoju Miasta Leszna, tworzymy nowe strefy przemysłowe w Mieście Lesznie. Jak Państwo sobie wyobrażacie jak my tą sprawę rozpatrzymy negatywnie, gdzie tu jednoznacznie jest wina Urzędu, że ta działka nie została sprzedana. Jak nowi inwestorzy mają wchodzić do Leszna, kiedy zobaczą taką Radę, że nie są w literze prawa? Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń do dyskusji.
Proponuję jej przegłosowanie. Proszę o przegłosowanie. Pytam, zatem kto z Pań i Panów radnych jest za tym, aby podjąć uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi „Lespin” Spółka z o.o. – DRUK Nr 288, proszę o podniesienie ręki?

Informuję Wysoką Radę, że uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi „Lespin” Spółka z o.o. – DRUK Nr 288, została podjęta 17 głosami za, 1 głos przeciw i 2 głosy wstrzymujące się


U C H W A Ł A nr XXIV/277/2008
Jak w Załączniku nr 37.


p. przewodniczący Olejniczak – na tym zakończyliśmy punkt 4 porządku obrad dzisiejszej sesji - podjęcie uchwał.
Przechodzimy do kolejnego punktu;

Pkt 5. Interpelacje i zapytania radnych.

p. przewodniczący Olejniczak – o przedstawienie swojej interpelacji proszę radną Panią Danutę Balcerzak.
p. radna Balcerzak – moja interpelacja dotyczy dwóch nowopowstałych placów zabaw. Jeden powstał w zeszłym roku przy zbiegu ulic Grodzkiej i Średniej a drugi w tym roku przy Placu Kościuszki.
W ostatnim czasie dotarło do mnie wiele skarg na dewastację tych placów zabaw. Okazało się, że zgłoszone skargi pokrywają się ze stanem faktycznym. Obydwa place wysypane są warstwą piasku i ta warstwa piasku jest w znacznym stopniu zanieczyszczona niedopałkami papierosów, kapsli od piwa jak również rozbitego szkła i papierów. Nad tym bałaganem unosi się zapach moczu. Z kilkudziesięciu roślin, które zostały nasadzone przez Zakład Zieleni Miejskiej nie została ani jedna roślina a mam na myśli tutaj plac przy ulicy Grodzkiej.
Plac zabaw przy placu Kościuszki już od pierwszych dni funkcjonowania zniszczony został regulamin a plac służy różnym celom. Jako boisko do gry w piłkę, z urządzeń korzystają osoby dorosłe i dzieci bez opieki rodziców. W godzinach nocnych place służą również jako zaciszne miejsca do biesiad alkoholowych a także często jako romantyczne miejsca do spotkań.
Mimo zapewnień ze strony Policji i Straży Miejskiej o zwiększeniu ilości patroli, efekty w tym zakresie są mierne.
Wobec powyższego wnoszę o ogrodzenie tych placów zabaw i otwieranie ich w stosownych godzinach.
Dziękuję bardzo i prosiłabym o odpowiedź na piśmie.
Interpelacja jest na piśmie i stanowi Załącznik nr 38 do niniejszego protokółu.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. O udzielenie odpowiedzi proszę pana naczelnika Karpińskiego.
p. Karpiński naczelnik WGKiOŚ – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Sprawy i problemy, o których mówi w interpelacji pani radna dotyczą nie tylko tych dwóch placów, ale praktycznie wszystkich placów zabaw funkcjonujących w Lesznie. Ogrodzenie placów zabaw jest rozwiązaniem, natomiast trzeba się liczyć z bardzo dużymi kosztami takiej inwestycji i później już samym rozwiązaniem problemu otwierania ich i zamykania. Przypuszczam, że wiązałoby się to z zatrudnieniem przynajmniej jednego pracownika w Miejskim Zakładzie Zieleni.
Innym sposobem rozwiązania tego problemu jest zainstalowanie takiego lokalnego monitoringu i włączanie go po pójściu dzieci z placu zabaw, czyli w okresach wieczornych i nocnych. Te place zabaw są ogrodzone, ale to ogrodzenie ma służyć bezpieczeństwu bawiących się tam dzieci i chronić ich przed wybiegnięciem na ulicę i wpadnięciem pod samochód czy ulegnięciu innemu wypadkowi. Natomiast okazuje się, że trzeba chronić place zabaw i przebywania na tych placach przed dorosłymi.
Tutaj też musimy rozważyć jakby reakcję mieszkańców. Jeżeli pojawi się dwumetrowy, solidny metalowy, bo tylko taki spełniłby funkcję płot ogradzający plac zabaw. W związku z tym proponujemy, aby ten problem i jego rozwiązanie po oszacowaniu przez urzędników potencjalnych kosztów zainstalowania takiego ogrodzenia lub na przykład monitoringu i przedyskutowanie tutaj zgodnie z życzeniem pana przewodniczącego Wachowskiego na Komisji Społecznej i wtedy zostaną podjęte odpowiednie decyzje. Dziękuję bardzo.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo panie naczelniku. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad;

Pkt 6. Wolne głosy i wnioski.
p. przewodniczący Olejniczak – pytam kto z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę pan radny Szczot.
p. radny Szczot – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie Prezydencie! Króciutko tylko otrzymaliśmy informację w Dzienniku Informacyjnym ABC z dnia dzisiejszego o planach i rozpoczęciu inwestycji pt. „72 mieszkania socjalne w Gronowie”. Oczywiście każde dodatkowe mieszkanie socjalne jest lekiem na serce, że tak powiem naszym, więc cieszymy się, że będą. Pytanie jest w zasadzie do osób, które zajmują się na co dzień zawodowo problemami socjalnymi a mianowicie czy tworzenie gett czyli miejsc, w których skupia się rodziny czy osoby o takich specyficznych zachowaniach czy jest dobrym rozwiązaniem? Bo ja słyszałem o innych rozwiązaniach, że się miesza takie grupy jakby z innymi i wtedy pozbywa się tego problemu tworzenia właśnie takich gett, gdzie przestępczość wzrasta i gdzie ludzie sobie nawzajem robią kłopoty. Także czy było to dobrze przemyślane powstanie takiego osiedla mieszkań socjalnych właśnie tam na Gronowie i co legło u podstaw tej decyzji? Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Prezydent.
p. prezydent Malepszy – widzę, że Pan radny Szczot zainfekowany został przez to co napisał Antoni Neczyński naczelny w ABC. Odzywają się mieszkańcy Gronowa, sam mieszkam w Gronowie i przyznam, że nie pomyślałem o tym czy ludzie, którzy mają prawo do mieszkań socjalnych czy są ludźmi drugiej kategorii i mają mieszkać w gettach. Sam Pan użył takiego określenia i takie określenie zostało również użyte we wspomnianym przez Pana artykule. Myślę, że powinniśmy się cieszyć, że możemy rozwiązywać problemy mieszkaniowe właśnie tej części mieszkańców Leszna, których dochody są określone. Których mieszkanie socjalne no może również w tej części usytuowane miasta daje szansę na odskocznię i na mieszkanie bardziej komfortowe, bo to przecież nie są baraki ale to są mieszkania często w o wiele lepszym standardzie niż te, które mamy w budynkach komunalnych, tych starych. To są formy myślę, że doraźne i ufam, że w Rzeczpospolitej będzie nam się żyło coraz lepiej i również w Lesznie a jeszcze lepiej niż poza Lesznem i nie będziemy musieli budować tych mieszkań tak jak tam zapisaliśmy. Bo tam jest możliwość i wystąpiliśmy rzeczywiście o wydanie warunków na 72 mieszkania właśnie w tej części miasta. Wydaje się, że ono jest dobre a czy będziemy tam budowali 72 mieszkania to nie jest jeszcze przesądzone, ale na pewno chciałbym i myślę, że Rada mnie poprze, aby w tym roku jeszcze przystąpić do budowy kolejnego budynku mieszkalnego.
Inną lokalizacją, o której myśleliśmy było Grzybowo, ale uznaliśmy, że ta lokalizacja jest lepsza i pewniejsza. Natomiast, co do zachowań ludzi o określonym standardzie, to na pewno jest życiowym, dochodowym. Nie potrafię tutaj odpowiedzieć na tak czy na nie i czy to, że jest ich więcej i w większej są grupie, mieszkają czy te zachowania, o których Pan sugerował, że będą w większym natężeniu bardziej dolegliwe dla samych mieszkających jak to Pan określił w getcie czy również dla otoczenia.
Wierzę, że tak nie będzie i to będzie również za sprawą naszych decyzji. Ci ludzie często, kiedy otrzymują mieszkanie socjalne potrafią po roku czy dwóch te rodziny się podnieść na taki poziom dochodów, że prawo do mieszkania socjalnego im ubywa.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo panie Prezydencie. Bardzo proszę ad vocem pan Sławomir Szczot.
p. radny Szczot – ja tylko chciałem oświadczyć, że nie zostałem zainfekowany i że jestem uodporniony na infekcje i jestem zdrowy. Proszę Pana, Panie Prezydencie to pytanie zadawałem też osobom, które zajmują się problematyką socjalną, dlatego, że są pewne doświadczenia. Nie wiem czy mieliście Państwo możliwość usłyszeć, co działo się na takim podobnym osiedlu w Poznaniu, gdzie tam płonęły te baraki i z tego, co wiem już jest to zlikwidowane, ale było właśnie takie małe osiedle osób, które z różnych przyczyn nie było stać na utrzymanie mieszkania i właśnie skumulowano ich w jednym miejscu to myślę, że pani dyrektor Sołtysiak by mogła nam opowiedzieć, jeśli zna te przypadki.
Ale jeszcze raz, chodziło mi o to, że niech będzie oczywiście te 12 czy 24 mieszkania, ale myślę, że chyba jednak przez zmianę lokalizacji, czyli trochę tutaj, trochę tam, żeby nie tworzyć takich skupisk osób z tymi problemami.
Też chciałbym tutaj podkreślić, że w mojej wypowiedzi ja nie uznawałem, że są jakieś dwie grupy kategorii mieszkańców jakiś pod ludzi czy jakiejś podgrupy mieszkańców. Także chciałbym to podkreślić. Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Ja myślę, że pan radny z obawy tylko, ponieważ tam mieszka. Bardzo proszę pan radny Sławomir Mocek.
p. radny Mocek – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Moja sprawa dotyczy interpelacji złożonej w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej, którą złożyliśmy w czerwcu w sprawie możliwości zamontowania w Lesznie internetu bezprzewodowego w takich newralgicznych miejscach jak Rynek, Dworzec PKP i dostaliśmy taką odpowiedź od Pana Mazankiewicza. Ona była dosyć wyczerpująca i trochę powaliła mnie z nóg, gdy Pan Mazankiewicz powiedział, że to są pieniądze, które miasto nie będzie tutaj inwestować, bo czekają na różne dofinansowania z zewnątrz. Ja zrobiłem taki krok, no może do przodu no i zasięgnąłem takiej informacji od lokalnego tutaj dostawcy internetu ile by kosztowało zamontowanie takiego bezprzewodowego internetu, z którego by można korzystać na Rynku. Oczywiście dostaliśmy taką odpowiedź, że obejmując leszczyński Rynek zamontowano by dwie anteny po przeciwnych stronach i koszt takiego montażu wynosi 1500 złotych netto. Przy podpisaniu abonamentu na 24 miesiące to wychodzi 50 złotych na miesiąc zwracając uwagę na to, że to jest prędkość do 1 MG. Oczywiście to nie ma być taka szaleńcza prędkość, żeby wszyscy mieszkańcy na Rynku korzystali z tego internetu, bo to oczywiście będzie bezpłatne i korzystali i ściągali sobie różne rzeczy z internetu. Chciałbym abyśmy może w tym kierunku poszli małymi kosztami, ale malutkim krokiem do przodu. Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Prezydent.
p. prezydent Malepszy – to znaczy powiem tak. Rozumiem, że Pan odpowiedzialnie mówi, bo Pan Mazankiewicz przedstawił mi zupełnie inne kwoty wynoszące kilkanaście tysięcy złotych na zamontowanie samej instalacji i ten abonament też był na poziomie nie 50 złotych, ale chyba 1000 złotych.
Jeśli ma pan takiego inwestora to nie w tym tygodniu, ale w przyszłym tygodniu rozmawiamy i jeżeli wyłoży i podpisze z nami taką umowę, to jedziemy z tym internetem bezprzewodowym na Rynku, ale za 1000 złotych, 1500 złotych to, co Pan powiedział i 50 złotych opłaty miesięcznej. Jeżeli tak, no to jasne tak.
p. przewodniczący Olejniczak – należy się cieszyć z błyskawicznej decyzji Pana Prezydenta i trzymamy również za słowo Pana Prezydenta.
p. prezydent Malepszy – to będzie przecież decyzja nasza wspólna, bo to będzie nasz wydatek. Także mam nadzieję, że za taką kwotę to tak. Bo to były zupełnie inne kwoty, które Pan Mazankiewicz uzyskał.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Pan radny Błaszkowski.
p. radny Błaszkowski – kończą się już wakacje, kończy się już lato i w tym kontekście chciałbym poruszyć kolejny raz temat zbiornika w Zaborowie. Ten temat, że tak powiem obwąchujemy już od wielu, wielu lat z tej i z tamtej strony i jak na razie nic z tego nie wynika. Przyznam, że ja tam bywam spacerowo, to jest w sumie taka część miasta, która w jakimś tam sensie zastępuje ogród botaniczny, którego w Lesznie nie mamy. To jest miejsce, w którym jeszcze czuć powiew świeżego powietrza tym bardziej, jeżeli się jest nad wodą. Są tam piękne tereny w sumie spacerowe i w taki sposób sobie z tych terenów korzystam. Natomiast tajemnicą poliszynela jest to, że wielu leszczyniaków tam się kąpie. Jest to oczywiście niezgodne z prawem i przyznam, to znaczy ja nigdy takiego czegoś nie widziałem, ale tylko słyszałem relacje z akcji, kiedy Policja robi naloty na nagusów leżących i wypiekających się w słońcu. Przyznam, że sama idea,kiedy Policja biega za nagusami w Zaborowie po prostu tak mnie bawi, że myślę, iż należy w końcu coś z tym tematem zrobić. Nie chodzi o to, żeby zamurować ten zbiornik i jeszcze wprowadzać większe restrykcje, ale myślę, że powoli w jakiejś tam wizji może nie rocznej, ale dłuższej wizji należałoby coś pomyśleć, aby tam coś zrobić. Teraz jest taka sytuacja, że faktycznie no może trudno byłoby sprawę załatwić tak jakoś przyjaźnie dla mieszkańców. Natomiast zdecydowanie jest to w tej chwili zgodnie z prawem teren spacerowy i trudno zaprzeczać, że bywa tam wiele ludzi.
O co jeszcze mi chodzi. O to, że tam bardzo, bardzo dużo śmieci leży. Byłem tam między innymi wczoraj na spacerze no i najróżniejszych puszek, plastikowych butelek leżą tony. Skoro mieszkańcy tam bywają i skoro legalnym jest używanie tego terenu jako teren spacerowy, to sądzę, że byłoby logiczne zamontowanie tam jakiś koszy na te śmiecie. Bo skoro tych koszy tam nie ma no to logiczne jest to, że skoro mieszkańcy czy te nagusy tam bywające z tymi wszystkimi napojami rzucają te śmiecie w krzaki. Oczywiście nie powinni, kultura osobista mówi, żeby zabrać to z sobą, ale no niektórzy tak robią. Po prostu nie ma, co zaprzeczać temu, co faktycznie jest. Więc może jako wniosek na przyszłość, żeby pomyśleć i poruszyć temat Zaborowa a na najbliższe może miesiące to postawienie tam śmietników na śmieci. Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo za spostrzeżenia. Myślę, że trafne, ale mam nadzieję, że Pan radny nie ma nic do nagusów, chyba? Bardzo proszę pan radny Bąkowski.
p. radny Bąkowski – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Ja w sprawie tego internetu i wypowiedzi pana Mocka. Publiczny internet za darmo o prędkości 1 MG, to tak jakby go w ogóle nie było, bo natychmiast będzie zablokowany.
Dlatego to rozwiązanie uważam za jakieś takie mało profesjonalne. Dzisiaj standardem dla Mega jest internet w domach jednorodzinnych, w mieszkaniach a co dopiero publiczny internet w takim miejscu jeszcze. Tu bardziej bym się skłaniał do bardziej profesjonalnych rozwiązań, które podawał Pan Mazankiewicz co najmniej 6 MG z możliwością drugiego kanału 6 MG na przyszłość a nie to co tu się zamierza zrobić. Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Jęcz.
p. radny Jęcz – ja mam takie pytanie w kwestii formalnej. W imieniu mieszkańców ulicy Św. Franciszka z Asyżu chodzi o zmianę wprowadzenia ruchu jednokierunkowego. Kiedy odbędzie się posiedzenie Komisji Organizacji Ruchu Drogowego? Drugie pytanie mieszkańców, kiedy otrzymają odpowiedź na pismo złożone do Pana Prezydenta w tej właśnie przedmiotowej sprawie? Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo, ale zwracam uwagę, że to nie w tym punkcie. Są interpelacje panie radny. Bardzo proszę Pan prezydent.
p. prezydent Malepszy – jeśli Pan przewodniczący pozwoli, to odpowiem. Posiedzenie pewnie będzie we wrześniu, ale nie przewiduję zmiany organizacji ruchu na wniosek również mieszkańców ul. Św. Franciszka z Asyżu. Nastąpiła dywersyfikacja ruchu samochodów ciężarowych także dla ciężarówek ulica Św. Franciszka z Asyżu jest ulicą jednokierunkową a w drugim kierunku północnym ruch odbywa się jednokierunkowo ulicą Kilińskiego. Na dzisiaj nie widzę możliwości i myślę, że Pan radny również fizycznej takiego rozwiązania, o którym Pan radny mówi, ale niezależnie od tego komisja się odbędzie. Być może komisja znajdzie rozwiązanie, które zadowoli w części mieszkańców a może w całości, ale przyznam, że na dzisiaj tego nie widzę.
Jeśli jest zwłoka w odpowiedzi to wynika, chociaż powinien MZDiI odpowiedzieć niezależnie od tego, że posiedzenie komisji się nie odbyło. Ale tutaj Pan radny ma z nami stałą komunikację w tym problemie również.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Mikołajczyk.
p. radny Mikołajczyk – Panie Przewodniczący! Państwo Radni! Panie Prezydencie! Nie wypada zadawać pytań na uroczystym otwarciu Ronda, ale mam pytanie. Ulica Niepodległości zrobiono odcinek no niecałą połowę, przepraszam ulicę Kąkolewską. Nową nawierzchnię no po prostu cała nowa ulica to jest, ale pytanie, dlaczego zwężono jezdnię? Ta jezdnia była szersza i dzisiaj jadąc od strony Al. Konstytucji 3 Maja wpada się na przeszkodę, wpada się na nagłe zwężenie jezdni. W godzinach wieczornych ciemnych jest to niebezpieczne. Nie ma pana Rafała, ale w odpowiedzi proszę mi nie sugerować, że taka kategoria ulicy i taka szerokość wystarczy. Prosiło się zostawić tą szerokość jezdni. Nie przyjmuję do wiadomości zwężenie tej jezdni.
Drugi temat, ponownie apeluję o wprowadzenie zielonych strzałek tam gdzie można oczywiście na skrzyżowaniach. W wielu miastach to jest, było i jest. Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę ponownie pan radny Jęcz.
p. radny Jęcz – ja już zadałem pytanie ale chcę zwrócić panu panie Przewodniczący uwagę, że ja w ramach zapytań i wniosków to pytanie postawiłem. Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – to nie było zapytanie chciałbym zwrócić uwagę. Bardzo proszę pan radny Wachowski.
p. radny Wachowski – Szanowni Państwo! Przyjeżdżając z wakacji rozmawiałem z wieloma radnymi, ale i mieszkańcami miasta, którzy też w czasie wolnym, wakacyjnym zwiedzali wiele, wiele miast większych od Leszna i mniejszych i równych Lesznu i taka jest refleksja, że inne miasta poczyniły wielkie kroki naprzód odnośnie budowy dróg rowerowych, ścieżek rowerowych na terenie swoich miast. Jestem zafascynowany wielkimi inwestycjami na przykład Trójmiasta, ale i Piły, Poznania i Wrocławia i innych miast jak Legnica w sensie właśnie nowych dróg rowerowych. Proszę Państwa prawie każdy z nas w swojej kampanii wyborczej pisał o priorytetach odnośnie dróg rowerowych. Ja myślę proszę Państwa, że nastał czas, żeby nadać tej kwestii przyspieszenie. Ja będę prosił Marka Ganowicza przewodniczącego Komisji Infrastruktury, żeby może wspólnie z naszą Komisją Spraw Społecznych zastanowić się i podjąć tą debatę. Dlaczego proszę Państwa? Mówmy już o tym, co będzie realizowane w roku 2009 bo jest na to dobra pora. Mamy Panie Prezydencie, Szanowna Rado w zamyśle przed oczyma mam nasz plan wieloletni odnośnie realizacji ścieżek rowerowych. Ja uważam osobiście i oczywiście przy poparciu moich członków komisji, że jest to troszeczkę mało. Jeden aspekt jest bardzo ważny – priorytetowy. Proszę Państwa wielu z nas nie będę wymieniał z nazwiska i imienia, ale wielu z nas radnych przede mną już wielokrotnie pytało się właśnie o ścieżkę rowerową wzdłuż ulicy Mickiewicza. Ta ścieżka rowerowa jest priorytetem moim zdaniem. Tam proszę Państwa przejeżdża kilkudziesięciu rowerzystów pchając się wśród samochodów. Nie ma innej możliwości, bo śmiem twierdzić, że przejeżdżanie tą ścieżką, która dzisiaj jest w tym stanie jest bardziej niebezpieczna niż poruszanie się wśród zatłoczonych samochodów. Proszę Państwa usiądźmy, pomyślmy bez autorstwa, bez przepychania się kto był pierwszy, bez stron, baz klubów bo ta sytuacja jest o tyle ważna i istotna i na czasie, że powinniśmy przyspieszyć i powinniśmy się zastanowić. Bardzo proszę wszystkich radnych o dobre intencje w tym kierunku i o wspólny głos we wspólnej sprawie. Zróbmy coś i przyspieszmy, bo jest do tego bardzo dobry czas. Dziękuję.
p. przewodniczący Olejniczak – dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Błaszkowski.
p. radny Błaszkowski – mówiąc o Zaborowie zapomniałem jeszcze o ważnej rzeczy, którą chciałem powiedzieć korzystając z wolnych głosów.
Chciałbym Sławkowi Mockowi w swoim imieniu i w imieniu mojej rodziny i pewnie wielu, wielu innych rodzin serdecznie podziękować za reprezentowanie nas na Olimpiadzie.
p. przewodniczący Olejniczak – brawo, dziękuję bardzo (brawa).
Nie widzę zgłoszeń w punkcie 6.
Pkt 7. Zakończenie.
p. przewodniczący Olejniczak – zamykam obrady XXIV Sesji Rady Miejskiej Leszna. Dziękuję wszystkim za przybycie.
Na tym zakończono obrady XXIV Sesji Rady Miejskiej Leszna.


Protokółowała: Przewodniczący obrad:

Elżbieta MAREK Piotr OLEJNICZAK


Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: 48
Opublikowany dnia: 2008-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-10-28
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.