Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZaproszenie do sk??adania pisemnych zg??osze?? udzia??u w rokowaniach dotycz?cych warunk??w sprzeda??y nieruchomo??ci niezabudowanych po??o??onych w Lesznie przy ulicy Juranda.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

PREZYDENT MIASTA LESZNA
zaprasza zainteresowanych do składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach dotyczących warunków sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Lesznie przy ulicy Juranda.
Przedmiotem sprzedaży są dwie nieruchomości składające się z następujących działek ewidencyjnych:
1. dz. nr 235/1 na ark. m. 106 o pow. 1289 m2 - KW nr 26175,
    dz. nr 236/10 na ark. m. 106 o pow. 146 m2 - KW nr 24630,
    dz. nr 330/1 na ark. m. 109 o pow. 125 m2 - KW nr 32405,
    o łącznej pow. 1 560 m2.
    Cena wywoławcza netto w ostatnim przetargu wynosiła 107 407,00 zł.
    Zaliczka w wysokości 21 400,00 zł.
2. dz. nr 235/2 na ark. m. 106 o pow. 900 m2 - KW nr 26175,
    dz. nr 236/11 na ark. m. 106 o pow. 130 m2 - KW nr 24630,
    dz. nr 330/2 na ark. m. 109 o pow. 262 m2 - KW nr 32405,
    o łącznej pow. 1 292 m2.
    Cena wywoławcza netto w ostatnim przetargu wynosiła 124 500,00 zł.
    Zaliczka w wysokości 24 900,00 zł.
Do ceny osiągniętej w rokowaniach doliczony będzie podatek VAT w wysokości 22%.

Dla nieruchomości obowiązują ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XIV/164/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 września 1999r. w sprawie: zmian planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna i miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Lesznie – „Gronowo” w rejonie ulic Poznańskiej, Juranda i torów PKP. Nieruchomość położona jest na terenie jednostki 19KS przeznaczonego na realizację celów obsługujących komunikację samochodową. Nawierzchnie parkingów i dróg na przedmiotowej nieruchomości winne być wykonane w sposób uniemożliwiający przenikanie zanieczyszczeń, a zwłaszcza związków ropopochodnych do podłoża i wód gruntowych. Nieruchomości są zbywane z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zgodne z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją Prezydenta Miasta Leszna nr 208/III/2007 z dnia 19.04.2007r. tj.:
1. Budowę zespołu 24 indywidualnych garaży zamkniętych dla samochodów osobowych na     nieruchomości nr 1.
2. Budowę zespołu 27 indywidualnych garaży zamkniętych dla samochodów osobowych na nieruchomości nr 2.
Zakończenie zabudowy, za które uważa się wybudowanie garaży w stanie surowym zamkniętym, winno nastąpić w ciągu 4 lat. W przypadku nie dotrzymania w/w warunku Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości za zwrotem ceny określonej w umowie sprzedaży w ciągu 5 lat od dnia zawarcia umowy notarialnej.
Na powyższe nieruchomości odbyły się przetargi w terminach:
I przetarg - 7 maja 2008 r.
II przetarg - 29 lipca 2008 r.

Zgłoszenia do udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 20 października 2008r. w Urzędzie Miasta Leszna Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Al. Jana Pawła II pok. nr 106 - 110 (I piętro).
Zgłoszenie winno zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2. datę sporządzenia zgłoszenia,
3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5. kopię dowodu wpłaty zaliczki. 

Otwarcie rokowań i zakwalifikowanie do ustnej części rokowań odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta ul. Karasia 15 – sala konferencyjna (parter) w dniu 28 października 2008r. o godz. 10:00 w obecności zgłaszających udział w rokowaniach.
Uczestnicy rokowań są zobowiązani do wpłacenia zaliczki na konto Urzędu Miasta Leszna Bank PKO BP S.A. I O/Leszno 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 w terminie do dnia 20 października 2008r.
Zaliczkę wpłaconą przez Uczestnika, który został ustalony nabywcą nieruchomości w drodze rokowań, zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałe zwraca się niezwłocznie po zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań.
Cena nieruchomości osiągnięta w rokowaniach zwiększona o podatek VAT w wysokości 22% podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.
Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań.
W przypadku gdy Uczestnik rokowań ustalony jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 106-110, telefon 529-82-11, 529-82-13.
Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.


Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2008-10-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-10-03
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.