Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOg??oszenie o wy??o??eniu do publicznego wgl?du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wilkowickiej, Pozna??skiej, Fabrycznej, Zacisze i tor??w kolejowych w Lesznie

Numer dokumentu: AP.7322/113/10/08
Rok: 2008

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wilkowickiej, Poznańskiej, Fabrycznej, Zacisze i torów kolejowych w Lesznie

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) oraz uchwały Nr XX/224/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-scowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wilkowickiej, Poznańskiej, Fabrycznej, Zacisze i torów kolejowych w Lesznie, zawiadamiam o wyłożeniu do publiczne-go wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wil-kowickiej, Poznańskiej, Fabrycznej, Zacisze i torów kolejowych w Lesznie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 06.10.2008r. do 27.10.2008r. w siedzibie Wydzia-łu Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno, w godz. od 07:30 do 15:30.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24.10.2008r. w siedzibie Wydziału Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno, o godz. 13:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Leszna w Urzędzie Miasta Leszna, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.11.2008r.


PREZYDENT MIASTA LESZNA
/-/ Tomasz Malepszy


Autor informacji: Izabela Kucharczyk
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2008-09-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-26
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.