Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOpracowanie projekt??w aktualizacji program??w sygnalizacji ??wietlnych na skrzy??owaniach w Al. Konstytucji 3-go Maja (droga krajowa nr 5) oraz w Al. Jana Paw??a II (droga krajowa nr 12) w Lesznie

Data publikacji: 2008-09-12
Termin sk??adania ofert: 2008-10-02

Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na opracowanie projektów aktualizacji programów sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach w Al. Konstytucji 3-go Maja (droga krajowa nr 5) oraz w Al. Jana Pawła II (droga krajowa nr 12) w Lesznie
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV 74.23.20.00-4


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie przy ul. Karasia 15, pok. Nr 30 oraz na stronie internetowej www.bip.leszno.pl. .

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Kryterium wyboru stanowi w 100 % cena.

Termin wykonania zamówienia – 60 dni od podpisania umowy.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy),
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy),
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy),
5) posiadają ważną polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
6) posiadają doświadczenie zawodowe w realizacji zadań o podobnym charakterze, tj. w ostatnich trzech latach wykonali co najmniej 3 opracowania dla skrzyżowań położonych w ciągach dróg krajowych lub wojewódzkich a minimum jedno z tych opracowań dotyczyły ciągów skoordynowanych
7) z chwilą złożenia oferty akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji.
8) Wykonawca nie może mieć wobec Urzędu Miasta Leszna zaległości finansowych i zaległości związanych z innymi zamówieniami.

Termin składania ofert na w/w zadanie wyznaczono do dnia 2 października 2008 roku do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2 października 2008 roku o godz. 09:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji – pok. nr 30.

Termin związania wykonawcy z ofertą wynosić będzie 30 dni.

Ogłoszenie w dniu 12.09.2008r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych

Pliki do pobrania:

Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-09-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.