Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg nieograniczony na budow? odcinka ulicy Chocimskiej w Lesznie wraz z budow? odcink??w sieci wodoci?gowej i kanalizacji deszczowej

Data publikacji: 12.09.2008
Termin sk??adania ofert: 06.10.2008

Urząd Miasta Leszna

z siedzibą w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę odcinka ulicy Chocimskiej w Lesznie wraz z budową odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV 45.23.31.20-6

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie przy ul. Karasia 15, pok. Nr 30 oraz na stronie internetowej www.bip.leszno.pl. .

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Kryterium wyboru stanowi w 100 % cena.
Termin wykonania zamówienia – 45 dni od przekazania placu budowy.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków:

1.O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy), tj.:
a) w ostatnich 5 latach zrealizowali co najmniej jedno zamówienie polegające na:
•wykonaniu nawierzchni z elementów prefabrykowanych betonowych drobnowymiarowych na podbudowie z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie lub z betonu cementowego o łącznej powierzchni 300 m2 ,
•wykonaniu nawierzchni w technologii z mas mineralno-asfaltowych o powierzchni 1.000 m2,
•co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie sieci wodociągowej,
•oraz co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie kanalizacji deszczowej.
b) dysponują niezbędną kadrą techniczną, przy czym za minimum uznaje się 1 osobę z uprawnieniami do kierowania robót branży drogowej oraz 1 osobę z uprawnieniami do kierowania robót branży kanalizacyjnej, posiadające ważne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy), przy czym za min. uznaje się dysponowanie kwotą (środki własne lub zdolność kredytowa) w wysokości 100% oferowanej kwoty za wykonanie zamówienia
4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy),
5)z chwilą złożenia oferty akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w specyfikacji.
6)zobowiązują się do udzielenia 4 letniej gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały.
2.Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 9 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
3.Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta uznana będzie za odrzuconą.

Termin składania ofert na w/w zadanie wyznaczono do dnia 6 października 2008 roku do godz. 9:00.

Termin wpłaty wadium w wysokości 3.000,00 zł wyznaczono do dnia 6 października 2008 roku do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 6 października 2008 roku o godz. 09:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji – pok. nr 30.

Termin związania wykonawcy z ofertą wynosić będzie 30 dni.

Ogłoszenie w dniu 12.09.2008r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień PublicznychAutor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-09-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.