Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plI przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? na w??asno??? nieruchomo??ci gruntowej zabudowanej po??o??onej w Lesznie przy ul. ?owieckiej

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

PREZYDENT MIASTA LESZNA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lesznie przy ul. Łowieckiej.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana stanowiąca własność Miasta Leszna oznaczona na ark. m. 108 wg ewidencji gruntów działką nr 257/6 o pow. 414 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr 18006.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 77.200,00 zł.
Wadium: 15.000,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zabudowanej podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zmianami).
Na przedmiotową nieruchomość brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Leszna nieruchomość położona jest w strefie III mieszkaniowo-usługowej o zabudowie średnio intensywnej i ekstensywnej z dominacją zabudowy mieszkaniowej niskiej (do 3 kond.) w zespołach. Dopuszcza się obiekty biurowe, handlowe, rekreacji, zdrowia, opieki społecznej, edukacji, sportu (również terenochłonne).
Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem byłej kotłowni osiedlowej (powierzchnia zabudowy 151,8 m 2, powierzchnia ogólna 115,28 m 2 ). Ściany budynku są murowane (zewnętrzne grubości 30 cm); dach dwuspadowy z prefabrykowanych płyt żebrowych, połać kryta papą; tynki cementowo-wapienne, gładkie; posadzki betonowe, lastrikowe; stolarka drewniana; instalacje: elektryczna, wodociągowo-kanalizacyjna, wentylacja grawitacyjna.
Na terenie nieruchomości usytuowane są: cokół murowany pozostałość po kominie wolnostojącym o objętości około 16,3 m3, blok betonowy po byłej sieci napowietrznej o objętości około 1,7 m3.
Rejon lokalizacji nieruchomości jest uzbrojony w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, ciepłowniczą i gazową.

Przez część nieruchomości przebiega sieć energetyczna eND oraz gazowa gn200. Przy zbyciu nieruchomości ustanowione zostaną odpowiednie służebności przesyłu na rzecz właścicieli sieci.

Budynek byłej kotłowni osiedlowej jest najęty zgodnie z umową najmu z dnia 01.04.1990r.
Nabywca nieruchomości wstąpi w stosunek najmu w miejsce zbywcy zgodnie z art. 678 Kodeksu cywilnego.

Nabywca zobowiązany jest zagospodarować nieruchomość w ciągu 4 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
W przypadku nie dotrzymania określonego wyżej warunku Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości za zwrotem ceny w ciągu 5 lat od dnia zawarcia umowy notarialnej w wysokości określonej w umowie sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 października 2008 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Leszna, ul. Karasia 15 (sala konferencyjna – parter).
Wadium należy wpłacać na konto: Urząd Miasta Leszna nr 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 6 października 2008 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dowód tożsamości; dowód wpłaty wadium; numer NIP; w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.
Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Leszna - Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 106 - 110, telefon 065529-82-11, 065529-82-13.


Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2008-09-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-16
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2008-09-11 wprowadzona przez: 46
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.