Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plI przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? na w??asno??? nieruchomo??ci gruntowej zabudowanej po??o??onej w Lesznie u zbiegu Al. J. Krasi??skiego i ul. Skarbowej


PREZYDENT MIASTA LESZNA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lesznie u zbiegu Al. J. Krasińskiego i ul. Skarbowej.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana stanowiąca własność Miasta Leszna oznaczona na ark. m. 47 wg ewidencji gruntów działkami:
- nr 14/13 o pow. 445 m2,
- nr 14/20 o pow. 551 m2,
- nr 16/3 o pow. 26 m2,
o łącznej pow. 1022 m2,
dla której w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr 25540.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.530.000,00 zł.
Wadium: 305.000,00 zł

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zabudowanej podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zmianami).
Na przedmiotową nieruchomość brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Leszna nieruchomość położona jest w strefie II mieszkaniowo-usługowej, intensywnej zabudowy z dominacja zabudowy mieszkaniowej typu osiedlowego uzupełnionej terenami dostępnej zieleni.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
W sąsiedztwie nieruchomości zlokalizowana jest zabudowa usługowa.
Teren przedmiotowej nieruchomości znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej.

Nieruchomość zabudowana jest budynkami byłej przychodni rejonowej w zabudowie zwartej o zróżnicowanej wysokości i ilości kondygnacji:
- Budynek przy Al. J. Krasińskiego - część budynku usytuowana wzdłuż Al. Krasińskiego trzykondygnacyjna z poddaszem, częściowo podpiwniczona, część od strony podwórza parterowa, bez podpiwniczenia i poddasza.
Powierzchnia zabudowy -568,03 m2, kubatura -7.433,00 m3, powierzchnia netto -1.376,20 m2.
- Budynek przy ul. Skarbowej - część budynku dwukondygnacyjna (parter i piętro) z poddaszem użytkowym oraz część jednokondygnacyjna, całość niepodpiwniczona. Od strony ul. Skarbowej budynek posiada wspólne wejście oraz klatkę schodową z budynkiem przy Al. J. Krasińskiego.
Powierzchnia zabudowy -320,20 m2, kubatura -3.227,00 m3, powierzchnia netto 706,66 m2.
Elementy konstrukcyjne budynków, tj. mury, stropy, schody w stanie dobrym. Elewacja budynków zniszczona, występują miejscowe ubytki tynku. W budynkach występuje wilgoć spowodowana trwającym dłuższy czas brakiem użytkowania, ogrzewania i przewietrzania pomieszczeń.
Teren nieruchomości jest uzbrojony w sieci: energetyczna, wodociągową, kanalizacyjną, sanitarno-deszczową i gazową.

Na nieruchomości ustanowiona jest służebność polegająca na prawie korzystania ze wspólnej kanalizacji przebiegającej wzdłuż budynku należącego do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, znajdującego się na działce 14/20 na rzecz każdorazowego właściciela działki 14/19 objętej KW nr 45012.

Nabywca zobowiązany jest zagospodarować nieruchomość w ciągu 4 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
W przypadku nie dotrzymania określonego wyżej warunku Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości za zwrotem ceny w ciągu 5 lat od dnia zawarcia umowy notarialnej w wysokości określonej w umowie sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2008 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Leszna, ul. Karasia 15 (sala konferencyjna – parter).
Wadium należy wpłacać na konto: Urząd Miasta Leszna nr 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 10 listopada 2008 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dowód tożsamości; dowód wpłaty wadium; numer NIP; w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.
Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Leszna - Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 106 - 110, telefon 065529-82-11, 065529-82-13.


Zdjęcia dołączone:

  

Pliki do pobrania:

Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2008-09-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-11
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.