Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plUchwa??a Nr XXIV/266/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita?? Ludzki Priorytet VII ?? Promocja integracji spo??ecznej, Dzia??anie 7.1 Rozw??j i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddzia??anie 7.1.1 Rozw??j i upowszechnianie aktywnej integracji przez o??rodki pomocy spo??ecznej oraz upowa??nienia Prezydenta Miasta Leszna do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Numer uchwa??y: 266
Numer sesji: 24
Rok: 2008Uchwała Nr XXIV/266/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008r.

w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) uchwala się co następuje:
§1
Zatwierdza się projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie pn. „Daj Sobie Szansę” opracowany w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
§2
Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Daj Sobie Szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§3
Wyraża się zgodę na przyjęcie dofinansowania w formie dotacji na realizację projektu. Wynikające z tytułu umowy zobowiązania pokryte będą z dochodów własnych miasta.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIV/266/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008r.
w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu złożył wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Daj Sobie Szansę” . Dzięki przystąpieniu do realizacji projektu przez MOPR w Lesznie, możliwe będzie po raz pierwszy zrealizowanie jednocześnie, w sposób pięciotorowy kontraktów z 25 beneficjentami. Dotychczasowe doświadczenie w pracy socjalnej wskazuje, że realizacja projektu poprzez zawarcie kontraktów socjalnych pomoże w rozwiązaniu problemów podopiecznych i ich usamodzielnieniu.
Projektem zostaną objęte osoby korzystające ze wsparcia MOPR w Lesznie, które są bezrobotne i poszukują zatrudnienia, uzależnione, bezdomne, niepełnosprawne oraz z problemami rodzinnymi. Osoby te pochodzą z terenu miasta Leszna, z rejonów szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Projekt zostanie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa (Proponowana kwota dofinansowania wynosi 191 785,71 zł). Założenia projektu przewidują wniesienie wkładu własnego przez projektodawcę w wysokości 10,5% wartości projektu – środki na powyższy cel zostały zapisane w budżecie miasta. Nie jest wymagane natomiast zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy. Postanowienia umowy przewidują zobowiązanie beneficjenta do zwrotu całości lub części dotacji w przypadku jej nieprawidłowego wydatkowania.
Złożony przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie wniosek dofinansowanie projektu systemowego pn. „Daj Sobie Szansę” przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną, tym samym został przyjęty do realizacji.
W związku z przygotowywaniem do realizacji powyższego projektu i dalszą procedurą jego realizacji rekomenduje się Radzie przyjęcie niniejszej uchwały.


Opracował:
MOPR

Autor informacji: Alicja So??tysiak
Informację wprowadził: 48
Opublikowany dnia: 2008-09-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.