Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOg??oszenie o podj?ciu uchwa?? o przyst?pieniu do sporz?dzenia zmiany studium uwarunkowa?? i kierunk??w zagospodarowania przestrzennego Leszna

Numer dokumentu: AP.7320/1/08
Rok: 2008


Leszno, 5 wrzesień 2008r

Ogłoszenie o podjęciu uchwał o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna

Na podstawie art. 11 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Leszna:
• Uchwały Nr XXIII/257/2008 z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia do spo-rządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie ul. Wróblewskiego, Królowej Jadwigi, Dąbrowskiego i Niepodległości w Lesznie,
• Uchwały Nr XXIII/258/2008 z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia do spo-rządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie ul. Przemysłowej i terenów kolejowych w Lesznie,
• Uchwały Nr XXIII/259/2008 z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia do spo-rządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie centrum w Lesznie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian studium. Wnio-ski należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Leszna w sekretariacie Urzędu Miasta Leszna przy ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jed-nostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.


PREZYDENT MIASTA LESZNA
/-/ Tomasz Malepszy

Autor informacji: Izabela Kucharczyk
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2008-09-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-05
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.