Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na ?? Remont i modernizacj? stacji obs??ugi samochod??w w Centrum Kszta??cenia Praktycznego w Lesznie, ul. Narutowicza?.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na „ Remont i modernizację stacji obsługi samochodów w Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie,
ul. Narutowicza”.


ZO-3410-9/08 Leszno, 01.09.2008 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. przetargu nieograniczonego na „ Remont i modernizację stacji obsługi samochodów w Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie, ul. Narutowicza”.

Zamawiający Zespól Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały złożone następujące oferty:
Oferta nr 1 – Firma Ogólnobudowlana Rafał Konieczny
64-17 Krzycko Małe, ul. Główna 71
Cena ofertowa 940.787,14 zł. brutto
Oferta zostały złożona prawidłowo, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena wartość punktowa ofert została wyliczona wg poniższego wzoru:
Oferta z najniższą ceną x 100
Oferta z ceną badaną
przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt. Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:
Oferta nr 1 otrzymała 100 pkt - najniższa cena

W związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia wykonawcy Firma Ogólnobudowlana Rafał Konieczny, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, zawierała najniższą cenę oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.


Autor informacji: Ma??gorzata Andrzejewska
Informację wprowadził: 34
Opublikowany dnia: 2008-09-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-01
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.