Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Dostaw? sprz?tu komputerowego oraz oprogramowania do Urz?du Miasta Leszna"


OR-A 341/13/2008 Leszno, dnia 21 sierpnia 2008 roku
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY
Dot: Przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Urzędu Miasta Leszna”
1. Zamawiający – Urząd Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęły następujące oferty
Oferta Nr 1 – Towarzystwo Handlowe „ALPLAST” Sp.j. A.Bąk i Spółka, ul.Obozowa 5, 78-100 Kołobrzeg:
Cena ofertowa; 131 760 zł brutto
Oferta Nr 2 – TOPADVERT Agnieszka Czaplicka – Worożyńska, ul. Jana Pawła II 35 lok.9, 05-077 Warszawa
Cena ofertowa: 133 747,38 zł brutto
Oferta Nr 3 – GLOBAL TECHNOLOGY Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 58/33a, 03-468 Warszawa
Cena ofertowa; 123 229,76 zł brutto
Oferta Nr 4 – KOMBIT PLUS Arkadiusz Spychała, Oś. Wichrowe Wzgórze 104, 61-674 Poznań
Cena ofertowa: 133 280,10 zł brutto
Oferta Nr 5 – Hardsoft-Telekom Jarosław Kaźmierczak, ul. Namysłowska 17/19, 60-166 Poznań
Cena ofertowa: 132 524,94 zł brutto
Oferta Nr 6 – Login Computer Bogna Han, ul. Leszczyńskich 27, 64-100 Leszno
Cena ofertowa: 127 709,60 zł brutto
Oferta Nr 7 – Vector Computers Sp. z o.o., ul. B.Winiarskiego 56, 61-408 Poznań
Cena ofertowa: 130 601 zł brutto
2. Oferty Nr 1; 2; 3; 4; 5 i 6 zostały złożone niezgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ, w którym zostały określone parametry zamawianego sprzętu.
UZASADNIENIE:
Oferta Nr 1
W ofercie firmy Towarzystwo Handlowe ALPLAST Sp. z o.o. proponowanym komputerem typu notebook jest model Toshiba L300-11F. Ze specyfikacji na stronie producenta wynika iż karta graficzna oferowanego modelu posiada do 358MB pamięci graficznej, natomiast w Załączniku nr 2 do SIWZ parametr ten określono jako: „pamięć karty graficznej do 384MB”.
Oferowaną drukarką jest Brother 5250DN, która nie posiada wyświetlacza LCD wymaganego w opisie parametrów wymaganego sprzętu.
Dodatkowo Wykonawca nie podał wymaganych w SIWZ nazwy, marki i typu kości pamięci (punkty 10 i 11 w Załączniku nr 2 do SIWZ).
Oferta Nr 2
W ofercie firmy TOPADVERT Agnieszka Czaplicka – Worożyńska proponowanym komputerem typu notebook jest model Toshiba L300-11F. Ze specyfikacji na stronie producenta wynika iż karta graficzna oferowanego modelu posiada do 358MB pamięci graficznej, natomiast w Załączniku nr 2 do SIWZ parametr ten określono jako: „pamięć karty graficznej do 384MB”.
Ponadto Wykonawca proponuje podkładki pod myszki, które nie zawierają podpórek pod nadgarstek. Zgodnie z punktem 20. Załącznika nr 2, podkładka ta winna taką podpórkę posiadać.
Ponadto Wykonawca nie załączył do oferty wymaganych w SIWZ certyfikatów potwierdzających, że oferowany sprzęt komputerowy odpowiada normie jakości ISO 9001:2000 jednakże z uwagi na to, że oferta i tak podlega odrzuceniu Zamawiający postanowił nie wzywać Wykonawcy do uzupełnienia oferty w trybie art. 26 ust. 3 Pzp.
Oferta Nr 3
W ofercie firmy Global Technology Sp. z o.o. proponowanym komputerem typu notebook jest model Toshiba L300-11F. Ze specyfikacji na stronie producenta wynika iż karta graficzna oferowanego modelu posiada do 358MB pamięci graficznej, natomiast w Załączniku nr 2 do SIWZ parametr ten określono jako: „pamięć karty graficznej do 384MB”.
Ponadto Wykonawca nie podaje nazwy, marki i typu kości pamięci (punkty 10 i 11 w Załączniku nr 2 do SIWZ).
Oferta Nr 4
W ofercie KOMBIT PLUS Arkadiusz Spychała proponowaną pamięcią przenośną Pendrive jest model Corsair Voyager. Ze specyfikacji uzyskanej ze strony producenta wynika iż model ten nie posiada sprzętowego szyfrowania wymaganego w punkcie 8 Załącznika nr 2 do SIWZ.

Oferta Nr 5

W ofercie firmy hardsoft TELEKOM proponowanym komputerem typu notebook jest model Toshiba L300-11F. Ze specyfikacji na stronie producenta wynika iż karta graficzna oferowanego modelu posiada do 358MB pamięci graficznej, natomiast w Załączniku nr 2 do SIWZ parametr ten określono jako: „pamięć karty graficznej do 384MB.

Oferta Nr 6

W ofercie firmy Login Computer Bogna Han proponowanym komputerem typu notebook jest model Toshiba L300-11F. Ze specyfikacji na stronie producenta wynika iż karta graficzna oferowanego modelu posiada do 358MB pamięci graficznej, natomiast w Załączniku nr 2 do SIWZ parametr ten określono jako: „pamięć karty graficznej do 384MB”.

3. W związku z powyższym na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający postanowił odrzucić oferty Nr 1-6 z uwagi na to, że ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Do realizacji zamówienia wybrany został Wykonawca Vector Computers Sp. z o.o z Poznania, który złożył jedyną ofertę niepodlegającą odrzuceniu, a zaproponowana cena jest niższa od kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.


Autor informacji: Krzysztof Kurpisz
Informację wprowadził: 24
Opublikowany dnia: 2008-08-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-08-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.