Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZimowe utrzymanie dr??g i ulic w mie??cie Lesznie w sezonach zimowych 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011

Data publikacji: 2008-08-20
Termin sk??adania ofert: 2008-09-30

Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na „zimowe utrzymanie dróg i ulic w mieście Lesznie w sezonach zimowych 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011”. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie przy ul. Karasia 15, pok. Nr 30 oraz na stronie internetowej www.bip.leszno.pl. .

Zamówienie obejmuje zimowe utrzymanie dróg i ulic miasta Leszna w sezonach zimowych 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011 w rozbiciu na:
- standard II - 13,5 km
- standard III - 19,6 km
- standard IV - 25,4 km
- standard V - 9,0 km
- standard VI - interwencyjnie w zależności od potrzeb

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Kryterium wyboru stanowi w 100 % cena.

Termin wykonania zamówienia - umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta na następujące okresy zimowe :
- od 15 października 2008r. do 15 kwietnia 2009 r.
- od 15 października 2009r. do 15 kwietnia 2010 r.
- od 15 października 2010r. do 15 kwietnia 2011 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy),
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy),
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy),
5) posiadają doświadczenie zawodowe w realizacji robót o podobnym charakterze tj. w ostatnich 3 latach wykonywali w co najmniej jednym sezonie zimowym roboty związane z prowadzeniem zimowego utrzymania dróg i ulic
6) dysponują sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia (należy podać nazwę sprzętu, producenta i rok produkcji), przy czym za minimum uznaje się :
- 2 pługopiaskarki ,
- 2 pługosolarki gwarantujące zraszanie nawierzchni stałą dawką bez względu na prędkość poruszania się oraz wyposażone w elektroniczne urządzenia kontroli ilości zużytych środków chemicznych,
- 1 ładowarkę,
- 1 równiarkę,
- 2 pługi ciągnikowe
- system odbiorników GPS z możliwością ciągłego monitoringu miejsca pobytu i pracy jednostek sprzętowych , zainstalowany we wszystkich jednostkach sprzętowych z wyjątkiem ładowarki

7) dysponują na terenie miasta Leszna niezbędną bazą akcji zimowej, w której stacjonować będzie zadysponowany sprzęt, zmagazynowane zostaną materiały oraz wyposażone będzie w pomieszczenia dla dyspozytora akcji zimowej oraz dyżurujących pracowników obsługi sprzętu , przy czym pomieszczenie dla dyspozytora musi posiadać całodobową łączność telefoniczną .
8) z chwilą złożenia oferty akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji.
9) Wnieśli wadium w wysokości i terminie określonych w rozdz. 12 niniejszej siwz.

Termin składania ofert na w/w zadanie wyznaczono do dnia 30 września 2008 roku do godz. 9:00.


Termin wpłaty wadium w wysokości 20.000,00 zł wyznaczono do dnia 30 września 2008 roku do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 września 2008 roku o godz. 09:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji – pok. nr 30. Termin związania wykonawcy z ofertą wynosić będzie 60 dni.

Termin związania wykonawcy z ofertą wynosić będzie 60 dni.

Ogłoszenie w dniu 20.08.2008r. zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-08-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-08-20
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.