Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015



Akty prawne


Projekty uchwał


Wolontariat



Informacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna




Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.pl



Obwieszczenie dot. budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Jesiennej, w Lesznie.

Numer dokumentu: ...
Rok: 2008

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA LESZNA


Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) i art.61 §1-4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) zawiadamiam, że dnia 31 lipca 2008 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla planowanej budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Jesiennej, w Lesznie.
W związku z powyższym informujemy strony, że w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II nr 21, pokój nr 208 w godz. 730 – 1530 , a w pon. godz. 730 -1700 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia można zapoznać się z wnioskiem oraz zgłaszać swoje wnioski, ewentualnie uwagi i zastrzeżenia.


Prezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy





Autor informacji: Helena Nowakowska
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2008-08-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-08-12
Zmian: 0




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.