Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy linii kablowej SN ?? 15 kV AL. 3x240 mm2 ze stacji WN/SN Leszno Wsch??d do strefy przemys??owej I.D.E.A. w Lesznie

Data publikacji: 06.08.2008r.
Termin sk??adania ofert: 18.08.2008


MIASTO LESZNO
Urząd Miasta Leszna
64-100 Leszno, ul. Karasia 15


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy linii kablowej SN – 15 kV AL. 3x240 mm2 ze stacji WN/SN Leszno Wschód do strefy przemysłowej I.D.E.A. w Lesznie ”.
Kod CPV 74.23.23.10-0

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej
www.bip.leszno.pl . SIWZ można pobrać również w siedzibie zamawiającego przy ul. Karasia 15, pok. 34, lub za pobraniem pocztowym.
2.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
1) projektu budowlano - wykonawczego budowy linii kablowej SN – 15 kV AL 3 x 240 mm2 ze stacji WN/SN Leszno Wschód do strefy przemysłowej I.D.E.A., oraz złącza ZKSN z 4-polową rozdzielnicą SN usytuowanego na terenie działki nr 57/5 zlokalizowanej na terenie strefy przemysłowej I.D.E.A.,
Strefa przemysłowa I.D.E.A. jest zlokalizowana w Lesznie, w rejonie ograniczonym ulicą Mierniczą, torami PKP i Al. Konstytucji 3 Maja .
Na przyłączenie działek przemysłowych w strefie I.D.E.A. zostały wydane przez ENEA Operator warunki przyłączenia do sieci nr OD/ZZD/DR/RR/08/08/2539/083 z 4 lipca 2008 r., które są załącznikiem nr 3 do niniejszej siwz,
2) wykonanie projektu budowlano - wykonawczego usunięcia kolizji, w przypadku ich wystąpienia,
3)projekt zmian organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych,
4)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
5)szczegółowe przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie,
6)informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
7)uzyskanie niezbędnych aktualnych map do celów projektowych,
8)opracowanie i złożenie w imieniu zamawiającego wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
9)uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń,
10) wykonanie wszelkich badań, ekspertyz i pomiarów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz prawidłowej realizacji projektów.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 31 marca 2009r.
7. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tzn. prowadzą działalność gospodarczą w ww. zakresie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej;
2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj:
a)osoby przewidziane do pełnienia funkcji projektantów muszą posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności właściwej do powierzonych stanowisk lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – wystarczające, co do zakresu rzeczowego przedmiotowego postępowania;
b)osoby o których mowa wyżej muszą być członkami odpowiedniej izby samorządu zawodowego i ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej;
c)wykonali w okresie ostatnich trzech lat co najmniej jeden projekt budowlany linii kablowej SN – 15 KV
3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy;
5)udzielą rękojmi za wady przedmiotu zamówienia na okres do upływy terminu rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych wykonanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej;
6)wniosą wadium
8.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży następujące oświadczenia i dokumenty:
1)oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2)oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3)oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4)oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
5)oświadczenie, że wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ i że akceptuje je bez zastrzeżeń;
6)oświadczenie, że wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty;
7)oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia rękojmi za wady przedmiotu zamówienia do terminu upływu rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych wykonanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej;
8)wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ;
9)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły¬wem terminu składania ofert;
10)wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Należy również załączyć dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą pełnić funkcje techniczne posiadają wymagane uprawnienia budowlane oraz są wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
11)wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat projektów budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie co najmniej jednego projektu budowlanego linii kablowej SN – 15 kV.
12)polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
13)dowód wniesienia wadium;
14)informację wskazującą części zamówienia , której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”.
9.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.000.00 zł.
10.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena – 100 %
11.Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego przy ul. Karasia 15, pok. 34 do 18 sierpnia 2008 r., do godz. 09:00
12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Karasia 15 pok. 18 sierpnia 2008 r. o godz. 09:30.
13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
15) Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami – Rafał Bukowski tel. 065 529 81 28,Zenon Kiciński tel. 065 529 81 34, w godz. 8 – 15.Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-08-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-08-06
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.