Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plUchwa??a Nr III/17/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie okre??lenia wysoko??ci stawek podatku od nieruchomo??ci na rok 2007

Numer uchwa??y: 17
Numer sesji: III
Rok: 2006Uchwała Nr III/17/2006

Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 grudnia 2006 roku

w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na rok 2007.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:


§ 1

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:


1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,60 zł od 1 m2 powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,63 zł od 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,19 zł od 1 m2 powierzchni


2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,52 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– 16,90 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,48 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,43 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z wyjątkiem wymienionych w § 1 pkt 2 lit. f – 5,65 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

f) pozostałych o konstrukcji innej niż murowana, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej


3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXXIII/391/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2006 (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 15 grudnia 2005 r. Nr 179, poz. 4892).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą w roku podatkowym 2007.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr III/17/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2007.


Określenie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących na terenie miasta Leszna, należy do ustawowych kompetencji Rady Miejskiej, w granicach określonych stosownymi przepisami prawa.

Prezydent Miasta Leszna proponuje utrzymanie stawek związanych z działalnością gospodarczą na poziomie stawek roku 2006 tj.
• 0,60 zł od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków,
• 16,90 zł od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
Najwyższy wzrost stawek proponuje się:
• od pozostałych gruntów o 5,56% w stosunku do stawki z roku 2006, kwotowo jest to wzrost stawki o 0,01 zł od 1 m2 (stawka maksymalna w roku 2007 wynosi – 0,34 zł, a stawka obowiązująca w mieście Lesznie w roku 2006 0,18 zł od 1 m2)
• od budynków mieszkalnych o 1,96% w stosunku do stawki z roku 2006, kwotowo jest to wzrost stawki o 0,01 zł od 1 m2 (stawka maksymalna w roku 2007 – 0,57 zł, a stawka obowiązująca w mieście Lesznie w roku 2006 – 0,51 zł od 1 m2)
Pozostałe stawki wzrastają o 0,9 % w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2006.

Generalnie stawki proponowane przez Prezydenta Miasta Leszna są niższe od stawek maksymalnych, określonych przez Ministra Finansów.
Utrzymano zasadę wprowadzoną przez Radę Miejską w 2000 roku, dotyczącą zróżnicowania stawek w „pozostałych budynkach”, tj. takich, których konstrukcja jest inna niż murowana.


Opracował:
Wydział Finansów
Referat DochodówAutor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: 48
Opublikowany dnia: 2006-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-31
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.