Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plUchwa??a Nr III/18/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie okre??lenia wysoko??ci stawek podatku od ??rodk??w transportowych na rok 2007

Numer uchwa??y: 18
Numer sesji: 2
Rok: 2006

Uchwała Nr III/18/2006
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 grudnia 2006 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na rok 2007


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 t do 5,5 t włącznie, w zależności od roku produkcji pojazdu:


bez urządzeń służących z urządzeniami służącymi
ograniczeniu emisji ograniczeniu emisji
spalin spalin1) do 1997r. włącznie 302 zł, 272 zł
2) od 1998r. do 2002r. włącznie 272 zł, 244 zł
3) od 2003r. do 2005r. włącznie 241 zł, 217 zł
4) od 2006r. 211 zł, 190 zł2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do 9 t włącznie , w zależności od roku produkcji pojazdu:bez urządzeń służących z urządzeniami służącymi
ograniczeniu emisji ograniczeniu emisji
spalin spalin


1) do 1997r. włącznie 503 zł, 453 zł
2) od 1998r. do 2002r. włącznie 453 zł, 407 zł
3) od 2003r. do 2005r. włącznie 402 zł, 362 zł
4) od 2006r. 352 zł, 317 zł3. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej
9 t i poniżej 12 t , w zależności od roku produkcji pojazdu:

bez urządzeń służących z urządzeniami służącymi
ograniczeniu emisji ograniczeniu emisji
spalin spalin

1) do 1997r. włącznie 604 zł, 543 zł
2) od 1998r. do 2002r. włącznie 543 zł, 489 zł
3) od 2003r. do 2005r. włącznie 483 zł, 435 zł
4) od 2006r 423 zł, 380 zł

4. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej
niż 12 t, stawki podatku określone są w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t, w zależności od roku produkcji pojazdu:

bez urządzeń służących z urządzeniami służącymi
ograniczeniu emisji ograniczeniu emisji
spalin spalin

1) do 1997r. włącznie 435 zł, 391 zł
2) od 1998r. do 2002r. włącznie 391 zł, 352 zł
3) od 2003r. do 2005r. włącznie 348 zł, 313 zł
4) od 2006r . 304 zł, 274 zł


6. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą , o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t, stawki podatku określone są w załączniku Nr 2 (tabela nr 1) do niniejszej uchwały.


7. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od roku produkcji
przyczepy i naczepy:

bez urządzeń służących z urządzeniami służącymi
ograniczeniu emisji ograniczeniu emisji
spalin spalin lub od przyczep
naczep nie powodujących
emisji spalin

1) do 1997r. włącznie 362 zł, 326 zł
2) od 1998r. do 2002r. włącznie 326 zł, 294 zł
3) od 2003r. do 2005r. włącznie 290 zł, 261 zł
4) od 2006r. 254 zł, 228 zł


8. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku Nr 2 (tabela nr 2) do niniejszej uchwały.9. od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc, w zależności od roku produkcji pojazdu:

bez urządzeń służących z urządzeniami służącymi
ograniczeniu emisji ograniczeniu emisji
spalin spalin

1) do 1997r. włącznie 704 zł, 634 zł
2) od 1998r. do 2002r. włącznie 634 zł, 570 zł
3) od 2003r. do 2005r. włącznie 563 zł, 507 zł
4) od 2006r. 493 zł, 444 zł


10. od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc, w zależności od roku produkcji pojazdu:

bez urządzeń służących z urządzeniami służącymi
ograniczeniu emisji ograniczeniu emisji
spalin spalin

1) do 1997r. włącznie 1246 zł, 1122 zł
2) od 1998r. do 2002r. włącznie 1122 zł, 1010 zł
3) od 2003r. do 2005r. włącznie 997 zł, 897 zł
4) od 2006r. 872 zł, 785 zł

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXXIII/392/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 grudnia 2005 r. Nr 179, poz. 4893).


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą w roku podatkowym 2007.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


Załącznik Nr 1

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (tonach) Minimalna stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1 2 3 4
DWIE OSIE
12 13 453,00 654,00
13 14 503,00 754,00
14 15 805,00 1006,00
15 1157,00 1308,00
TRZY OSIE
12 17 503,00 704,00
17 19 704,00 956,00
19 21 905,00 1107,00
21 23 1107,00 1308,00
23 25 1308,00 1577,00
25 1408,00 1577,00
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
12 25 704,00 905,00
25 27 905,00 1207,00
27 29 1107,00 1654,00
29 31 1654,00 2453,00
31 1654,00 2453,00

Załącznik Nr 2

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

tabela nr 1
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: Minimalna stawka podatku (w złotych)

ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych

DWIE OSIE
12 18 302,00 453,00
18 25 402,00 604,00
25 31 704,00 920,00
31 1413,00 1936,00
TRZY OSIE
12 40 1247,00 1723,00
40 1723,00 2505,00

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych od przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton


tabela nr 2
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: Minimalna stawka podatku (w złotych)

ciągnik siodłowy + naczepa ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych

JEDNA OŚ
12 18 201,00 402,00
18 25 302,00 453,00
25 352,00 562,00
DWIE OSIE
12 28 252,00 352,00
28 33 614,00 850,00
33 38 850,00 1292,00
38 1150,00 1700,00
TRZY OSIE
12 38 677,00 943,00
38 943,00 1281,00
Uzasadnienie

do uchwały nr III/18/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 grudnia 2006 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na rok 2007


Określenie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Miasta Leszna należy do ustawowych kompetencji Rady Miejskiej, w granicach określonych stosownymi przepisami prawa.
Minister Finansów ogłosił na rok 2007 stawki maksymalne wyższe od stawek ubiegłorocznych o 0,9 %. Stawki minimalne na rok 2007 nie uległy zmianie.

Prezydent Miasta Leszna proponuje pozostawienie stawek podatku od środków transportowych na poziomie 2006 roku. Modyfikacji ulegają jedynie progi wiekowe, uwzględniające rok produkcji pojazdu (im starszy środek transportu, tym wyższa stawka).

Przyjęte zasady określania jednostkowych stawek obowiązują w mieście Lesznie od roku 2002. Stawki dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania zróżnicowano uwzględniając wpływ środka transportowego na środowisko naturalne, rok produkcji i liczbę miejsc do siedzenie.
Pozostawienie stawek podatku od środków transportowych na poziomie 2006 roku, daje impuls podmiotom gospodarczym do rozwoju działalności,, co z kolei stwarza możliwość powstania nowych miejsc pracy.


Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2006-12-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-01
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2008-07-31 wprowadzona przez: 48
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.