Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie o wszcz?ciu post?powania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegaj?cych na: -budowie linii kablowej o??wietlenia drogowego wraz ze s??upami i oprawami na Rynku Zaborowskim oraz ci?gach komunikacyjnych ???cz?cych Rynek Zaborowski z ulicami Tkack? i Z??otnicz? w Lesznie, -budowie linii kablowej o??wietlenia drogowego wraz ze s??upami i oprawami w rejonie skrzy??owania ulic Z??otnicza ?? Andersena w Lesznie

Numer dokumentu: ---
Rok: 2008

O B W I E S Z C Z E N I E


Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) i art.61 §1-4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) zawiadamiam, że dnia 28 lipca 2008 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegających na:
• budowie linii kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami i oprawami na Rynku Zaborowskim oraz ciągach komunikacyjnych łączących Rynek Zaborowski z ulicami Tkacką i Złotniczą w Lesznie,
• budowie linii kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami i oprawami w rejonie skrzyżowania ulic Złotnicza – Andersena w Lesznie.
W związku z powyższym informujemy strony, że w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II nr 21, pokój nr 208-209 w godz. 730 - 1530 a w pon. godz. 830 -1700 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia można zapoznać się z złożonym wnioskiem oraz zgłaszać swoje wnioski, ewentualnie uwagi i zastrzeżenia.


Wiceprezydent Miasta Leszna

Jan Wojciechowski

Autor informacji: Jan Wojciechowski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2008-07-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-29
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.