Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPraca - Starszy referent - III Liceum Og??lnokszta??c?ce w Lesznie.


III Liceum Ogólnokształcące w Lesznie pl. Kościuszki 5, 64-100 Leszno ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko pracy Starszy referent 1. Wymagania niezbędne: a/ wykształcenie minimum średnie administracyjne b/ co najmniej dwuletni staż pracy w administracji c/ biegła znajomość obsługi komputera
c/ brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym d/ oświadczenie kandydata o niekaralności
2. Wymagania dodatkowe: a/ komunikatywność, kreatywność, operatywność, b/ umiejętność pracy w zespole.
3. Wymagania pożądane: a/ wykształcenie wyższe
4. Zakres wykonywanych zadań: a/ prowadzenie sekretariatu szkoły, b/ przygotowanie danych do projektu organizacyjnego szkoły,
sprawozdań GUS, ubezpieczenia uczniów, SIO
c/ prowadzenie archiwum,
d/ prowadzenie księgi korespondencji,
e/ prowadzenie księgi ewidencji uczniów,
f/ prowadzenie ewidencji świadectw szkolnych,
g/ prowadzenie arkuszy ocen,
h/ wystawianie legitymacji szkolnych.
5. Szczegółowy opis w/wym. stanowiska pracy można uzyskać w III Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie, pl. Kościuszki 5, parter, pok. 2, tel. 655299014.
6. Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:
- wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
- życiorys /CV/ z opisem przebiegu pracy zawodowej,
- dokument poświadczający wykształcenie /świadectwo, dyplom/ oraz inne
dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
- oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności
za przestępstwa popełnione umyślnie,
- adres i telefon kontaktowy,
- pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu i klauzula o treści :
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz.U.
Dz. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm./ oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o
pracownikach samorządowych / Dz.U. Dz. 2001 r.Nr 142, poz. 1593 ze zm./.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
- Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym
terminie 17 dni od dnia ogłoszenia konkursu tj. do dnia 18 sierpnia 2008 r.
do godz. 12.00 w III Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie, pl. Kościuszki 5,
parter, pok. Nr 2 lub pocztą pod adresem III Liceum Ogólnokształcącego
w Lesznie.
- Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem
„Konkurs na stanowisko starszego referenta”, z imieniem i nazwiskiem,
adresem i telefonem składającego ofertę.
- Aplikacje, które wpłyną do III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie po wyżej
określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
- Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w
siedzibie III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie, parter.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu
zostaną po ogłoszeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty
osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu, będą
przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
III Liceum Ogólnokształcące w Lesznie zastrzega sobie zatrudnienie
wybranego/nej kandydata/tki na czas próby, a następnie na czas określony
i nie określony.Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Autor informacji: Iwona Szkudlarek
Informację wprowadził: 44
Opublikowany dnia: 2008-07-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-25
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.