Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPraca - G????wny ksi?gowy w Szkole Podstawowej nr 9 w Lesznie


Praca - Główny księgowy
w Szkole Podstawowej nr 9 w Lesznie


Szkoła Podstawowa nr 9 w Lesznie ulica Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 57; 64-100 Leszno

ogłasza nabór na wolne stanowisko
główny księgowy

Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy);
Szkoła Podstawowa nr 9 w Lesznie 64-100 Leszno ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 57
wymiar czasu pracy: pełen etat
rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymagania niezbędne
Osoba ubiegająca się o stanowisko gł. księgowego powinna spełniać zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104) następujące wymagania:
1. Posiada obywatelstwo polskie.
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne, skarbowe, a także nie była karana za przestępstwo umyślne.
4. Ukończyła jednolite studia ekonomiczne magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości albo ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.

Wymagania pożądane
1. Znajomość rachunkowości budżetowej.
2. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.
3. Znajomość przepisów oświatowych i samorządowych.
4. Znajomość przepisów podatkowych.
5. Znajomość przepisów płacowych.
6. Znajomość przepisów ZUS.
7. Znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela.
8. Znajomość obsługi programów komputerowych: Płatnik – rozliczenia ZUS, Vulcan – Płace Optivum, Vulcan – system księgowo finansowy, Multi Cash – system bankowości elektronicznej, Pfron – przekaz elektroniczny dokumentów.
9. Umiejętność pracy w zespole.
10. Samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań.
11. Doświadczenie zawodowe w księgowości oświatowej.

Zakres podstawowych czynności
1. Prowadzenie rachunkowości jednostki oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
2. Realizacja zadań w zakresie rachunkowości, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Sporządzanie planów i sprawozdań finansowych jednostki budżetowej.

Wymagane dokumenty
• Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności.
• CV i list motywacyjny.
• Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów i za przestępstwo karne skarbowe.
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. do celów rekrutacji.
• Kopie świadectw pracy oraz zaświadczenie o długości stażu w księgowości.

Dokumenty należy składać w terminie do 05.09.2008 r. w sekretariacie Szkoły
Podstawowej nr 9
Leszno, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 57.

Informacje dodatkowe:
• Koperta na konkurs powinna być zaklejona i opatrzona dopiskiem
„Konkurs na stanowisko głównego księgowego”.
• Oferty niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane.
• Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej /postępowania kwalifikacyjnego/.
• Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 065 5204007
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie SP9 w Lesznie ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 57.
Dokumenty aplikacyjne niespełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po ogłoszeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie
mgr Ewa Malinowska


Autor informacji: Ewa Malinowska
Informację wprowadził: 44
Opublikowany dnia: 2008-07-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-18
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.