Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPraca ?? specjalista do spraw kadr i p??ac w Szkole Podstawowej nr 9 w Lesznie


Praca – specjalista do spraw kadr i płac
w Szkole Podstawowej nr 9 w Lesznie

Szkoła Podstawowa nr 9 w Lesznie ulica Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 57; 64-100 Leszno

ogłasza nabór na wolne stanowisko
specjalista do spraw kadr i płac
Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy);
Szkoła Podstawowa nr 9 w Lesznie 64-100 Leszno ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 57
wymiar czasu pracy: pełen etat
rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymagania niezbędne
Osoba ubiegająca się o stanowisko - specjalisty do spraw kadr i płac - powinna spełniać zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) następujące wymagania:
1. Posiada obywatelstwo polskie.
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne, skarbowe, a także nie była karana za przestępstwo umyślne.
4. Wykształcenie średnie lub wyższe.

Wymagania pożądane
1. Znajomość obsługi komputera – programy płacowe (Płatnik. Vulcan – Płace Optivum, e-Pfron – przekaz elektroniczny dokumentów).
2. Znajomość przepisów prawa pracy, Karty Nauczyciela, ZUS, oświatowych i samorządowych.
3. Znajomość przepisów płacowych.
4. Umiejętność pracy w zespole.
5. Samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań.
6. Doświadczenie zawodowe w księgowości lub kadrach oświatowych.

Zakres podstawowych czynności
1. Prowadzenie i archiwizacja płac i dokumentacji płacowej.
2. Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych i sprawozdań do ZUS-u, Urzędu Skarbowego i e-PFRON- u.
3. Prowadzenie teczek akt osobowych nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych.
4. Przygotowywanie od strony formalno - prawnej dokumentów dotyczących zatrudnienia, rozwiązania umów o pracę, zaszeregowania, przeniesień, urlopów i innych spraw wynikających ze stosunku pracy.
5. Przygotowywanie i prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
6. Przygotowywanie dokumentacji emerytalno-rentowej pracowników.
7. Sporządzanie sprawozdawczości (SIO).
8 Prowadzenie spraw socjalno-bytowych pracowników.

Wymagane dokumenty
• Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności
• CV i list motywacyjny.
• Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów i za przestępstwo karne skarbowe.
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. do celów rekrutacji.
• Kopie świadectw pracy.

Dokumenty należy składać w terminie do 05.09.2008 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 9
Leszno, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 57.

Informacje dodatkowe:
• Koperta na konkurs powinna być zaklejona i opatrzona dopiskiem
„Konkurs na stanowisko specjalisty do spraw kadr i płac”.
• Oferty nie spełniające wymagań nie będą rozpatrywane.
• Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej /postępowania kwalifikacyjnego/.
• Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 065 5204007

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie SP9 w Lesznie ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 57.
Dokumenty aplikacyjne niespełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po ogłoszeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie
mgr Ewa Malinowska


Autor informacji: Ewa Malinowska
Informację wprowadził: 44
Opublikowany dnia: 2008-07-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-18
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.