Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plNAB??R ZAKO??CZONY. Praca - stanowisko Zast?pcy Kierownika Miejskiego Zarz?du Dr??g i Inwestycji. Wa??ne do 08.08.2008

Numer dokumentu: 19/2008
Rok: 2008

URZĄD MIASTA LESZNA
ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

ZASTĘPCY KIEROWNIKA
w Miejskim Zarządzie Dróg i Inwestycji

Kandydatem może być osoba, która spełnia następujące wymagania:
1. niezbędne:
1. jest obywatelem polskim,
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
5. posiada wykształcenie wyższe techniczne – budowlane lub inżynierii środowiska,
6. posiada pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy:
- na stanowiskach urzędniczych w jednostkach samorządu, lub
- w służbie cywilnej, lub
- w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub
- w innych urzędach państwowych z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
- na kierowniczych stanowiskach państwowych,
7. nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie,
8. znajomość obsługi komputera – MS Office.

2. pożądane:
1. doświadczenie w pracy w przedsiębiorstwach budowlanych na pokrewnych stanowiskach,
2. doświadczenie zawodowe w wykonawstwie robót budowlanych i pracach projektowych,
3. uprawnienia budowlane do kierowania robotami,
4. uprawnienia budowlane projektowe.

Wymagane dokumenty:
1. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
3. list motywacyjny,
4. życiorys /CV/,
5. kserokopie dokumentów poświadczających wymagany staż pracy,
6. dokument poświadczający wykształcenie,
7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
8. oświadczenie kandydata dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
9. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Szczegółowy opis stanowiska pracy oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, oświadczenie kandydata dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna www.bip.leszno.pl (dział Dokumenty i informacje – Nabór do pracy - Urząd Miasta w załącznikach do niniejszego ogłoszenia) lub w Urzędzie Miasta Leszna, ul. K. Karasia 15 w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej, II piętro, pok. 36.

Wymagane dokumenty należy składać w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Leszna, ul. Karasia 15 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika MZD w terminie do dnia 08 sierpnia 2008 r. do godz. 15.30.
Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hollu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.Autor informacji: Agnieszka Kania
Informację wprowadził: 28
Opublikowany dnia: 2008-07-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2008-07-14 wprowadzona przez: 28
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.