Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg nieograniczony na budow? linii kablowej o??wietlenia ulicznego wraz ze s??upami i oprawami na ul. Dzia??kowej, Pszenicznej, ?ubinowej, ??ytniej, Zbo??owej i ??niwnej w Lesznie

Data publikacji: 11.07.2008
Termin sk??adania ofert: 04.08.2008

Urząd Miasta Leszna


z siedzibą w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, że zostało ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami i oprawami na ul. Działkowej, Pszenicznej, Łubinowej, Żytniej, Zbożowej i Żniwnej w Lesznie.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV 45.23.31.20-6

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie przy ul. Karasia 15, pok. Nr 33 oraz na stronie internetowej www.bip.leszno.pl. .

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Kryterium wyboru stanowi w 100 % cena.

Wymagany termin wykonania zamówienia : 60 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania placu budowy.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy),
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy),
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy),
5) w ostatnich 5 latach zrealizowali co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia – budowa oświetlenia ulicznego,
6) dysponują niezbędną kadrą techniczną, przy czym za minimum uznaje się 1 osobę z uprawnieniami do kierowania robót branży budowlanej - elektrycznej, posiadającą aktualne zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego,
7) z chwilą złożenia oferty akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji.
8) zobowiązują się do udzielenia 3 letniej rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały.
2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 9 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba, że ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Termin składania ofert na w/w zadanie wyznaczono do dnia 04 sierpnia 2008 roku do godz. 10:00. - pok. 33

Termin wpłaty wadium w wysokości 3.000,00 zł wyznaczono do dnia 04 sierpnia 2008 roku do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 04 sierpnia 2008 roku o godz. 10:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji – pok. nr 32.

Termin związania wykonawcy z ofertą wynosić będzie 30 dni.

Ogłoszenie w dniu 11 lipca 2008r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień PublicznychAutor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-07-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-11
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.