Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plUchwa??a Nr XXIII/253/2008 w sprawie przyj?cia Strategii Promocji Miasta Leszna do roku 2020

Numer uchwa??y: 253
Numer sesji: XXIII
Rok: 2008


Uchwała Nr XXIII/253/2008

Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 roku

w sprawie: przyjęcia Strategii Promocji Miasta Leszna do roku 2020.


Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust.1 p. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:


§1

Przyjmuje się Strategię Promocji Miasta Leszna do roku 2020 określoną w załączniku nr 1.


§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIII/253/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 roku

w sprawie: przyjęcia Strategii Promocji Miasta Leszna do roku 2020.

Strategia promocji Miasta Leszna do 2020 r. jest kierunkową propozycją działania oraz źródłem inspiracji i pomysłów, które posłużą wypromowaniu miasta Leszna. Dokument ten stanowi jedno z narzędzi strategii rozwoju, umożliwiające wykreowanie pozytywnego wizerunku miasta wśród przedsiębiorców, potencjalnych inwestorów, turystów, studentów, a także mieszkańców. Konsekwencją działań wynikających ze strategii promocji ma być wzrost dynamiki napływu kapitału i inwestycji do Miasta. Konsekwentnie realizowana strategia podniesie również poziom integracji mieszkańców.
Dokument został przygotowany we współpracy z agencją marketingową EKSA z Wrocławia. Prace nad jego przygotowaniem rozpoczęły się jeszcze w roku 2007. Wtedy to dokonano audytu dotychczasowej promocji miasta bazując na analizie czynników strategicznych, a także na zlecenie miasta przeprowadzono badania wizerunkowe dotyczące Leszna – opinie pozyskiwano od mieszkańców naszego miasta, a także Wrocławia, Poznania i Zielonej Góry.
Kolejny etap prac odbył się z wykorzystaniem metody planowania partycypacyjnego: przeprowadzono cykl warsztatów z udziałem reprezentantów podmiotów i grup odpowiedzialnych za promocję miasta: radnych, urzędników, przedsiębiorców, dziennikarzy, osób związanych z kulturą, przedstawicieli szkół wyższych i ponadgimnazjalnych. Podczas warsztatów dokonano analizy strategicznej i określono wizerunek miasta na poziomie misji, opracowano wyróżniki marki oraz wyróżniono strategiczne zasoby i priorytety miasta. W dalszej części prac przygotowano programy operacyjne i strategiczne zadania, które stały się częścią wspomnianego dokumentu. Został także określony sposób organizacji prac nad realizacją strategii oraz budżet marketingowy.
Strategia promocji Miasta Leszna do 2020 r. jest obszernym dokumentem, który określa również kwestie związane z pozycjonowaniem marki miasta,. W wyniku analiz danych pozyskanych w badaniach oraz trakcie warsztatów określono, w jaki sposób miasto chce być odróżniane od innych miast – marek konkurencyjnych. Analizy potwierdziły, że najlepszym wyróżnikiem Miasta jest jeden z kilku wyróżnionych strategicznych czynników sukcesu – szybownictwo i sporty lotnicze. Ten motyw przewodni doprowadził do wyboru nowego hasła promocyjnego miasta: „Leszno. Rozwiń skrzydła” oraz zmiany logo miasta.
Nowe hasło nawiązuje do długiej tradycji sportów lotniczych w Lesznie – jedynym polskim mieście, które trzykrotnie organizowało mistrzostwa świata w szybownictwie. Niesie ono także dalsze znaczenia – pokazuje, że Leszno pozwala rozwinąć skrzydła w wielu dziedzinach życia i zaspokoić ambicje jako przedsiębiorca, inwestor, turysta czy mieszkaniec miasta. Nowe hasło oparte jest o cechę charakterystyczną i wyróżniającą miasto, w przeciwieństwie do poprzedniego, które jest podobne do haseł Poznania („Tu warto żyć”) lub Gdańska („Tu się żyje”).
Decyzja o zmianie logo została również poparta badaniami, które wykazały, że poprzednie logo Leszna stwarza wrażenie braku otwartości i nie zachęca osób spoza miasta do przyjazdu i przekonania się o jego walorach. Badania pretestowe poprzedniego logo oraz trzech projektów nowego logo, przeprowadzone we Wrocławiu i w Lesznie wykazały, że ostateczna wersja logo została najlepiej oceniona. Spośród badanych projektów treść zawarta w nowym logo (hasło „Leszno. Rozwiń skrzydła”) została najwyżej oceniona. Także to hasło uzyskało najwyższy stopień zapamiętania pośród wrocławskich respondentów. Nowy logotyp okazał się także łatwiej rozpoznawalny niż dotychczasowy, dzięki czemu będzie użyteczniejszy w komunikacji społecznej z jego odbiorcami. Ponadto respondenci uznali logo za najlepsze pod względem kojarzenia z takimi atrybutami jak: gościnność, solidność, otwartość, jakość-klasa, korzyść, obietnica oraz zachęta.

Opracował: Wydział Promocji i Rozwoju

Autor informacji: Alicja Szczepi??ska
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2008-07-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-11
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.