Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg nieograniczony na "Remont budynku Urz?du Miasta Leszna przy ul. Wa??owej 5"

Data publikacji: 26.06.2008
Termin sk??adania ofert: 17.07.2008

Leszno, dnia 26 czerwca 2008 roku
Urząd Miasta Leszna
Ul. Karasia 15
64-100 Leszno
Ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
„Remont budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Wałowej 5”
CPV 45453000-7
1. Termin realizacji zamówienia:
- 90 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy
2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
3. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),tj:
- prowadzą działalność gospodarczą w zakresie przedmiotu zamówienia,
- osoba wyznaczona na kierownika robót branży budowlanej posiada kwalifikacje o których mowa w § 7 ust. 1, 2 oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.u. Nr 150, poz 1579) tj. posiada uprawnienia budowlane określone przepisami prawa budowlanego oraz odbył co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych
*Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie kierownika robót o posiadaniu w/w praktyki zawodowej wraz z wykazem zabytków, na których tę praktykę zdobył poświadczonym przez odpowiednie służby ochrony zabytków (konserwatora). Ponadto do oferty należy załączyć zaświadczenie o przynależności kierownika robót do właściwej izby samorządu zawodowego

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy),tj.
- wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, przynajmniej jedną robotę remontową na budynku wpisanym do rejestru zabytków o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto,
- osoby wyznaczone do kierowania robotami branży elektrycznej oraz sanitarnej posiadają stosowne kwalifikacje i uprawnienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy), tj. posiadają polisę oc w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 100 000 zł,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy),
5) wniosą wadium w kwocie 20 000 zł (słownie: dwadzieściatysięcyzłotych)

4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku),
2) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
6) oświadczenie, że wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ i że akceptuje je bez zastrzeżeń,
7) oświadczenie, że wykonawca uważa się za związanego oferta do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty zawrzeć umowę,
8) oświadczenie, że wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i znane są mu warunki prowadzenia robót,
9) oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia 5-letniej rękojmi oraz gwarancji jakości na wbudowane materiały i wykonane roboty,
10) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi¬dencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły¬wem terminu składania ofert),
11) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 100 000 zł,
12) kosztorys ofertowy przygotowany zgodnie z przedmiarami robót,
13) dokument (referencje) potwierdzający, że wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, przynajmniej jedną robotę remontową na budynku wpisanym do rejestru zabytków o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto,
14) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie osoby (kierowników) odpowiedzialne za wykonanie prac z branży budowlanej, elektrycznej oraz sanitarnej
15) dokumenty stwierdzające, że osoba wyznaczona na kierownika robót branży budowlanej posiada wyma¬gane uprawnienia. Kierownik robót winien posiadać kwalifikacje o których mowa w § 7 ust. 1, 2 oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.u. Nr 150, poz 1579) tj. posiada uprawnienia budowlane określone przepisami prawa budowlanego oraz odbył co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych
*Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie kierownika robót o posiadaniu w/w praktyki zawodowej wraz z wykazem zabytków, na których tę praktykę zdobył poświadczonym przez odpowiednie służby ochrony zabytków (konserwatora). Ponadto do oferty należy załączyć zaświadczenie o przynależności kierownika robót do właściwej izby samorządu zawodowego,
16) dowód wniesienia wadium w kwocie 20 000 zł.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.bip.leszno.pl SIWZ pobrać można również w siedzibie zamawiającego przy ul. Karasia 15, pok. nr 1B lub za pobraniem pocztowym.
6. Oferty należy składać w zamkniętych opakowaniach opatrzonych dopiskiem:
Przetarg – remont budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Wałowej 5” i zastrzeżenie „nie otwierać przed dniem 17 lipca 2008 r. do godz. 14.15” do dnia 17 lipca 2008r do godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Karasia 15, pok. 1B.
Na opakowaniu należy umieścić również nazwę i adres wykonawcy.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna w dniu 17 lipca 2008r. o godz. 14.15
8. Kryteria oceny ofert:
- cena ofertowa 100 % znaczenia
9. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.06.2008r.
11. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udzielają:
- Roman Grygier – tel. 0 65 529 81 03
- Krzysztof Kurpisz – tel. 0 65 529 82 20 
Z UWAGI NA MODYFIKACJĘ TREŚCI SIWZ ZAMAWIAJĄCY PRZESUWA TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 24.07.2008R DO GODZ. 14.00Autor informacji: Krzysztof Kurpisz
Informację wprowadził: 24
Opublikowany dnia: 2008-06-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-15
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2008-06-26 wprowadzona przez: 24
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.