Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg nieograniczony na ??Wykonanie dokumentacji projektowo ?? kosztorysowej modernizacji cz???ci widowni na stadionie sportowym im. Alfreda Smoczyka w Lesznie przy ul. 17 Stycznia 68?


OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

64-100 Leszno, ul. Strzelecka 7

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji części widowni na stadionie sportowym im. Alfreda Smoczyka w Lesznie przy ul. 17 Stycznia 68”.

KOD CPV 74.22.20.00-1

74.23.20.00-4

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej

 

www.bip.leszno.pl . SIWZ można pobrać również w siedzibie zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, w

sekretariacie, lub za pobraniem pocztowym.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

1) koncepcji projektowej przebudowy sektorów z miejscami siedzącymi nr 6, 7, 8 i 9 oraz sektorów z miejscami stojącymi nr 3, 4 i 5, wg numeracji na załączonej mapie.

Koncepcja projektowa powinna przedstawiać geometrię widowni i drogi na koronie stadionu w sektorach 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 z nawiązaniem do istniejących na skarpie nasypu wejść na koronę stadionu oraz zmodernizowanej już części widowni i korony stadionu, przy założeniu jak najmniejszej ingerencji w nasyp ziemny. Określać podział sektorów i ilość miejsc w poszczególnych sektorach widowni po modernizacji.

Krzywa opisująca dolną balustradę widowni powinna być kontynuacją dolnej balustrady przy sektorach już zmodernizowanych.

Nowy podział sektorów powinien być zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami;

2) ocenę stanu technicznego tunelu prowadzącego przez nasyp ziemny na płytę stadionu;

3) projektu budowlanego i wykonawczego remontu tunelu;

4) projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji sektorów nr 8 i 9 z miejscami siedzącymi oraz drogi na koronie stadionu za ww. sektorami;

5) projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji sektorów 6 i 7 z miejscami siedzącymi oraz drogi na koronie stadionu za ww. sektorami;

6) do każdego projektu budowlanego należy załączyć:

a) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

b) przedmiar robót,

c) kosztorys inwestorski

7) zbiorcze zestawienie kosztów zadania;

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Terminy wykonania zamówienia:

1) koncepcja projektowa modernizacji widowni obejmująca sektory nr 9, 8, 7, 6, 5, 4 i 3 – do 30 sierpnia 2008 r.

2) ocena stanu technicznego tunelu i dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu tunelu do – 30 października 2008 r.;

3) dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji sektorów nr 8 i 9 oraz drogi na koronie stadionu za ww. sektorami – do 30 października 2008 r.

4) dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji sektorów nr 7 i 6 oraz drogi na koronie stadionu za ww. sektorami – do 31 grudnia 2008 r.

6. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy;

5) udzielą rękojmi za wady przedmiotu zamówienia na okres do upływy terminu rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych wykonanych na podstawie przedmiotowych dokumentacji projektowych;

6) posiadają doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat co najmniej

jednego projektu budowlanego budowy lub modernizacji (całościowej lub częściowej) widowni

otwartego obiektu sportowego mieszczącego minimum 5 000 widzów.

7) wniosą wadium.

7. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży

następujące oświadczenia i dokumenty:

1) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

5) oświadczenie, że wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ i że akceptuje je bez zastrzeżeń;

6) oświadczenie, że wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty;

7) oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia rękojmi za wady przedmiotu zamówienia do terminu upływu rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych wykonanych na podstawie przedmiotowych dokumentacji projektowych;

8) wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ;

9) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

10) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

11) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o

udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

projektów budowlanych budowy lub modernizacji (całościowej lub częściowej) widowni

otwartych obiektów sportowych, z podaniem ich wartości, dat wykonania, zamawiających i

lokalizacji oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że projekty te zostały wykonane

należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie co

najmniej jednego projektu budowlanego budowy lub modernizacji widowni (całościowej lub

częściowej) otwartego obiektu sportowego mieszczącego minimum 5 000 widzów (pojemność

stadionu powinna być potwierdzona przez zamawiającego).

12) dowód wniesienia wadium;

13) informację wskazującą części zamówienia , których wykonanie Wykonawca zamierza

powierzyć podwykonawcom.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”.

8. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1500.00 zł.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

cena – 100 %

10. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7 do 3 lipca 2008 r.

do godz. 10.00, w sekretariacie.

11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, 3 lipca 2008 r.

o godz. 10.30.

12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu

składania ofert.

13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

14) Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami – Andrzej Tomkowiak, tel. 065 520 56 40,

Tadeusz Sieracki tel. 065 529 81 34, w godz. 8 – 15.


Zdjęcia dołączone:

 


Autor informacji: Krystian Raburski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2008-06-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-06-24
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2008-06-23 wprowadzona przez: 43
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.