Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg nieograniczony na dostaw? oraz instalacj? i uruchomienie urz?dze?? rejestruj?cych obraz i d??wi?k w hali sportowo-widowiskowej TRAPEZ w Lesznie przy ul. Zygmunta Starego 1

Data publikacji: 13.06.2008
Termin sk??adania ofert: 24.06.2008


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
64-100 Leszno, ul. Strzelecka 7
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawę oraz instalację i uruchomienie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w hali sportowo-widowiskowej TRAPEZ w Lesznie przy ul. Zygmunta Starego 1”.
Kod CPV 32.33.00.00-5;

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej
www.bip.leszno.pl . SIWZ można pobrać również w siedzibie zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, w
sekretariacie, lub za pobraniem pocztowym.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje :
1) dostarczenie urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku: 2 kamery szybkoobrotowe, 6 kamer
stacjonarnych, 6 kamer kopułkowych wandaloodpornych, 4 monitory LCD 19", system
rejestrujący, szafa wolnostojąca 19", zasilacz UPS, 8 mikrofonów oraz urządzenia i materiały
uzupełniające;
2) instalację urządzeń;
3) uruchomienie instalacji rejestrującej obraz i dźwięk;
4) szkolenie obsługi;
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Termin wykonania zamówienia : do 31 lipca 2008 r.
6. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy);
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy);
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy);
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy;
5) udzielą 3 letniej rękojmi i gwarancji jakości za wady przedmiotu zamówienia licząc od dnia odbioru końcowego wykonanego zamówienia;
6) wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej jedną dostawę połączoną z instalacją i uruchomieniem urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, w obiekcie sportowo-widowiskowym;
7) wniosą wadium.
7. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży
następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku);
2) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
6) oświadczenie, że wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ i że akceptuje je bez zastrzeżeń;
7) oświadczenie, że wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty;
8) oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia 3 letniej rękojmi i gwarancji jakości za wady
Przedmiotu zamówienia licząc od dnia odbioru końcowego;
9) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi¬dencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły¬wem terminu składania ofert);
10) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie,
zamówień na dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże dostawę oraz instalację i uruchomienie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, w co najmniej jednym obiekcie sportowo-widowiskowym. Wykonawca obowiązany jest załączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane zamówienia zostały wykonane należycie;
11) szczegółowy opis wykonania proponowanej instalacji rejestrującej obraz i dźwięk oraz wykaz urządzeń i materiałów z podaniem producenta, typu i danych technicznych;
12) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
13) Dowód wniesienia wadium.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”.
8. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 500.00 zł.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena – 100 %
10. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7 do 24 czerwca 2008 r.
do godz. 10.00, w sekretariacie.
11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, w 24 czerwca 2008 r.
o godz. 10.30.
12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
14) Uprawniony do kontaktów z wykonawcami – Andrzej Tomkowiak, tel. 065 520 56 40, w godz. 8 – 15.Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-06-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-06-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.