Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg nieograniczony na modernizacj? ??cie??ki rowerowej wzd??u?? ul. G??rowskiej w Lesznie.

Data publikacji: 2008-06-09
Termin sk??adania ofert: 2008-07-08

Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na modernizację ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Górowskiej w Lesznie.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV 45.23.31.62-2


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie przy ul. Karasia 15, pok. Nr 30 oraz na stronie internetowej www.bip.leszno.pl. .

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Kryterium wyboru stanowi w 100 % cena.

Termin wykonania zamówienia – 30 dni od przekazania placu budowy .

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy),
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art.22 ust.1 pkt 3 ustawy), przy czym za min. uznaje się dysponowanie kwotą (środki własne lub zdolność kredytowa) w wysokości 50% oferowanej kwoty za wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.22 ust.1 pkt 4 ustawy),
5) w ostatnich 5 latach zrealizowali co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu nawierzchni w technologii z mas mineralno-asfaltowych o powierzchni 1.000 m2,
6) dysponują niezbędną kadrą techniczną, przy czym za minimum uznaje się 1 osobę z uprawnieniami do kierowania robót branży drogowej, posiadającą ważne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
7) z chwilą złożenia oferty akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w siwz,
8) zobowiązują się do udzielenia 4 letniej gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały.
2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 9 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
3. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta uznana będzie za odrzuconą.
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Termin składania ofert na w/w zadanie wyznaczono do dnia 8 lipca 2008r. do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 8 lipca 2008 roku o godz. 09:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji – pok. nr 30. Termin związania wykonawcy z ofertą wynosić będzie 30 dni.

Ogłoszenie w dniu 9 czerwca 2008r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień PublicznychAutor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-06-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-06-11
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2008-06-10 wprowadzona przez: 20
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.