Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg nieograniczony na budow? nawierzchni parkingu i ci?g??w pieszych przy cmentarzu komunalnym w Lesznie przy ulicy Osieckiej

Data publikacji: 02.06.2008
Termin sk??adania ofert: 23.06.2008

OGŁOSZENIE

MIASTO LESZNO
Urząd Miasta Leszna
64-100 Leszno, ul. Karasia 15
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Budowę nawierzchni parkingu i ciągów pieszych przy cmentarzu komunalnym w Lesznie, przy ulicy Osieckiej”.
Kod CPV 45.34.31.20-6

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej
www.bip.leszno.pl . SIWZ można pobrać również w siedzibie zamawiającego przy ul. Karasia 15, pok. 34, lub za pobraniem pocztowym.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
1) robót przygotowawczych polegających na odtworzeniu trasy,
2) robót rozbiórkowych polegających na rozebraniu nawierzchni z betonu asfaltowego i chodnika z płyt betonowych wraz z krawężnikami,
3) robót ziemnych,
4) podbudowy z kruszyw łamanych o ciągłym uziarnieniu (mieszanka GRH),
5) ustawienia krawężników i obrzeży betonowych,
6) nawierzchni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej.
3. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisują: projekt budowlany wykonawczy, specyfikacje
techniczne i przedmiary robót.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Wymagany termin wykonania zamówienia: 45 dni kalendarzowych od przekazania wykonawcy
placu budowy.
7. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy), tj.:
a) w ostatnich 5 latach zrealizowali co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu nawierzchni z elementów prefabrykowanych betonowych drobnowymiarowych na podbudowie z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie lub z betonu cementowego o powierzchni minimum 2.000 m2 ,
b) dysponują niezbędną kadrą techniczną, przy czym za minimum uznaje się 1 osobę z uprawnieniami do kierowania robotami branży drogowej , posiadającą ważne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art.22 ust.1 pkt 3 ustawy), przy czym za min. uznaje się dysponowanie kwotą (środki własne lub zdolność kredytowa) w wysokości co najmniej 50% oferowanej kwoty za wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.22 ust.1 pkt 4 ustawy),
5) z chwilą złożenia oferty akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji,
6) zobowiązują się do udzielenia 5 letniej rękojmi i gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia.
7) wniosą wadium .
8. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży
następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),
2) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik nr 2),
3) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (załącznik nr 2),
4) oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (załącznik nr 2),
5) oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2),
6) oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ oraz wzorem umowy i że akceptuje je bez zastrzeżeń (załącznik nr 2),
7) oświadczenie, że Wykonawca uważa się za związanego ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty zawrzeć umowę (załącznik nr 2),
8) oświadczenie, że Wykonawcy znane są warunki prowadzenia robót oraz posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty (załącznik nr 2),
9) oświadczenie, że Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia 5 letniej rękojmi i gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (załącznik nr 2),
10) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi¬dencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły¬wem terminu składania ofert),
11) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykaz ten powinien potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę wymogu określonego w rozdz. 8 ust. 1 pkt 2 ppkt a,
12) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wy¬konania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. W Wykazie należy podać minimum osoby, które będą odpowiedzialne z ramienia Wykonawcy za wykonanie zamówienia wraz z kadrą techniczną, o której mowa w rozdz. 8 ust. 1 pkt 2 ppkt b. Należy załączyć dokumenty stwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień budowlanych przez osobę wyznaczoną do wykonywania funkcji kierownika budowy i przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
13) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). Informacja ta powinna potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę wymogu określonego w rozdz. 8 ust. 1 pkt 3.
14) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
15) dowód wniesienia wadium,
16) Oświadczenie o realizacji zamówienia siłami własnymi albo wspólnie z innymi podmiotami w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców. W przypadku realizacji zamówienia w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców wówczas do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w rozdz. 14 ust. 2 i 3, odpowiednio do złożonego oświadczenia,
17) Kosztorys ofertowy.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”.
9. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8.000.00 zł.
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena – 100 %
11. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego przy ul. Karasia 15, pok. 34 do 23 czerwca
2008 r., do godz. 09:00
12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Karasia 15 pok., 23 czerwca 2008 r.
o godz. 09:30.
13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej
15) Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami – Rafał Bukowski tel. 065 529 81 28,
Tadeusz Sieracki tel. 065 529 81 34, w godz. 8 – 15.

Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-06-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-06-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.