Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg nieograniczony na budow? hali sportowo ?? widowiskowej w Lesznie przy ul. Szczepanowskiego

Data publikacji: 30.05.2008
Termin sk??adania ofert: 23.06.2008

UWAGA W DNIU 16.06.2008R. ZOSTAŁY DODANE :

1.WYJAŚNIENIA DO SIWZ

2. OPISY TECHNICZNE ( KONSTRUKCJA I ARCHITEKTURA)

3. SST

UWAGA W DNIU 19.06.2008R. ZOSTAŁY DODANE:

1. WYJAŚNIENIA DO SIWZ II

2. MODYFIKACJA DO SIWZ

3. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

UWAGA W DNIU 20.06.2008R. ZOSTAŁY DODANE:

1. WYJAŚNIENIA DO SIWZ III

2. PRZEKRÓJ INSTALACJI WENTYLACJI

OGŁOSZENIE

Urząd Miasta Leszna
64-100 Leszno, ul. Karasia 15
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Budowę hali sportowo – widowiskowej w Lesznie przy ul. Szczepanowskiego”.
CPV 45.21.42.00-2; 45.21.20.00-6;
1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę budynku hali sportowo – widowiskowej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Szczegółowy zakres robót jest opisany w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót. Wymienione dokumentacje są załącznikami SIWZ i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.bip.leszno.pl

2. Termin rozpoczęcia zamówienia – 1 sierpnia 2008 r.
Termin wykonania zamówienia – 31 lipca 2009 r.
3. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy),
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy czym za minimum uznaje się posiadanie własnych środków lub zdolność kredytową w wysokości 2 000 000,00 zł. (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy),
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy),
5) w ostatnich 5 latach zrealizowali co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu sali sportowej lub obiektu oświatowego o wartości minimalnej 2 000 000,00 zł. (brutto),
6) dysponują niezbędną kadrą techniczną, przy czym za minimum uznaje się 1 osobę z uprawnieniami do kierowania robót branży budowlanej, posiadająca ważne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
7) z chwilą złożenia oferty akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji.
8) zobowiązują się do udzielenia 5 letniej rękojmi i gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia.

3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca
przedłoży następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku),
2) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik nr 2),
3) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (załącznik nr 2),
4) oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (załącznik nr 2),
5) oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ oraz wzorem umowy i że akceptuje je bez zastrzeżeń (załącznik nr 3),
6) oświadczenie, że Wykonawca uważa się za związanego oferta do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty zawrzeć umowę (załącznik nr 3),
7) oświadczenie, że Wykonawcy znane są warunki prowadzenia robót oraz posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty (załącznik nr 3),
8) oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia 5 letniej rękojmi na wady i gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia roboty (załącznik nr 3),
9) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2),
10) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzające wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). Informacja ta powinna potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę wymogu określonego w rozdz. 8 pkt. 1.3. SIWZ.
11) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi¬dencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły¬wem terminu składania ofert),
12) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykaz ten powinien potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę wymogu określonego w rozdz. 8 pkt. 1.5. SIWZ.
13) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wy¬konania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. W wykazie należy podać minimum osoby, które będą odpowiedzialne z ramienia Wykonawcy za wykonanie zamówienia wraz z kadrą techniczną, o której mowa rozdz. 8 pkt. 1.6. SIWZ z podaniem osoby wytypowanej na kierownika budowy włącznie. Kierownikiem Budowy musi być osoba posiadająca uprawnienia budowlane.
14) polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
15) dowód wniesienia wadium.
16) Oświadczenie o realizacji zamówienia siłami własnymi albo wspólnie z innymi podmiotami w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców. W przypadku realizacji zamówienia w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców wówczas do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w rozdz. 14 pkt 2 i 3 SIWZ odpowiednio do złożonego oświadczenia.
17) Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz
wariantowych.
5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100.000,00 zł..
6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej
www.bip.leszno.pl . SIWZ można pobrać również w siedzibie zamawiającego przy ul. Karasia 15 – pok. 34. lub
za pobraniem pocztowym.
7. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego przy ul. Karasia 15, pok. 34 do dnia 23 czerwca 2008 r. do godz. 10.00, w zamkniętym podwójnym opakowaniu. Na opakowaniu zewnętrznym należy umieścić napis „Budowa hali sportowo – widowiskowej w Lesznie przy ul. Szczepanowskiego” i zastrzeżenie „nie otwierać przed dniem 23 czerwca 2008 r. do godz. 10.30, oraz nazwę i adres zamawiającego. Na opakowaniu wewnętrznym należy umieścić nazwę i adres wykonawcy.
8. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Karasia 15 w
Lesznie – pok. 30, w dniu 23 czerwca 2008 r. o godz. 10.30.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena – 100 %
10)Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
11)Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami – Rafał Bukowski, tel. 065 529 81 28,
Zenon Kiciński tel. 065 529 81 34, pok. 34 , w godz. 8 – 15.Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-06-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-06-20
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2008-06-02 wprowadzona przez: 20
  - wersja z dnia 2008-06-16 wprowadzona przez: 20
  - wersja z dnia 2008-06-19 wprowadzona przez: 20
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.