Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPraca - referent Zesp???? Szk???? Rolniczo-Budowlanych


Praca - referent – Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych

Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie
ul. 1 Maja 1, 64-100 Leszno
Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko pracy

Referent
Wymiar etatu 1/1
Miejsce wykonywania pracy: Leszno.

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie średnie,
2) biegła znajomość obsługi komputera: Windows, Ecxel, Office, Internet,
3) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,
4) oświadczenie kandydata o niekaralności.

2. Wymagane umiejętności:

1) komunikatywność, kreatywność, operatywność,
2) umiejętność pracy w zespole,
3) planowanie i organizacja pracy,
4) obsługa urządzeń biurowych,
5) redagowanie wewnętrznych aktów prawnych i pism, właściwa interpretacja przepisów prawa,
6) odpowiedzialność za realizację zadań: terminowość, sumienność, dokładność.

3. Wymagania pożądane:

1) wykształcenie wyższe,
2) znajomość języków obcych (1 -2) w stopniu umożliwiającym komunikację,
3) wysoka kultura osobista.

4. Zakres wykonywanych zadań na wykonywanym stanowisku:

1) prowadzenie spraw kadrowych: prowadzenie dokumentacji kadrowej nauczycieli, pracowników administracji i obsługi,
2) terminowe sporządzanie danych do działu finansowego dot. zmian przegrupowań, podwyżek wynikających z tabeli wynagrodzeń,
3) przygotowywanie dokumentacji dla ZUS (świadczenia rehabilitacyjne, kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych), zgłaszanie danych do ubezpieczeń społecznych pracowników i członków rodzin, wystawianie i wydawanie dokumentów (zaświadczeń, legitymacji),
4) przygotowanie danych do projektu organizacyjnego szkoły,
5) opracowywanie sprawozdań GUS, SIO, i innych niezbędnych danych,
6) przestrzeganie przepisów i zasad dotyczących prowadzenia spraw pracowniczych.

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań formalnych:

1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopia dowodu osobistego,
4) dokument poświadczający wykształcenie (świadectwo, dyplom), inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
5) oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).6. Termin i miejsce składania dokumentów:

- Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2008 r. w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych, w Dziale Kadr w godz. od 900 do 1300 lub pocztą
na adres: Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych
ul. 1 Maja 1
64-100 LESZNO
Inne informacje:

- Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
- Kandydaci zakwalifikowani powiadomieni zostaną o terminie postępowania kwalifikacyjnego.
- Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 065-529 94 30.

- Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.leszno.pl), oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZSR-B w Lesznie. Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Wyboru kandydata na stanowisko referenta w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie dokona komisja powołana przez dyrektora szkoły.

Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na czas próby, a następnie na czas określony i nieokreślony.Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie
mgr inż. Szymon TABERTAutor informacji: Szymon Tabert
Informację wprowadził: 43
Opublikowany dnia: 2008-05-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-05-30
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.