Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPraca - stanowisko Dyrektora Miejskiego O??rodka Sportu i Rekreacji w Lesznie


PREZYDENT MIASTA LESZNA
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W LESZNIE

Kandydatem może być osoba, która spełnia następujące wymagania:
1. niezbędne:
a) jest obywatelem polskim,
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
d) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
e) posiada wykształcenie wyższe,
f) posiada pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy:
- na stanowiskach urzędniczych w jednostkach samorządu, lub
- w służbie cywilnej, lub
- w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub
- w innych urzędach państwowych z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
- na kierowniczych stanowiskach państwowych,
2. pożądane:
a) studia podyplomowe z zakresu ekonomii lub organizacji i zarządzania,
b) doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi,
c) doświadczenie w organizacji przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i sportu,
d) kreatywność,
e) otwartość i komunikatywność.

Wymagane dokumenty:
a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
b) list motywacyjny wraz z uzasadnieniem,
c) życiorys /CV/ z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej ze zdjęciem
d) pisemna koncepcja pracy na stanowisku dyrektora wraz z programem działania MOSiR /koncepcja funkcjonowania i rozwoju/, mająca na celu obniżenie kosztów działalności oraz zmniejszenie dofinansowania z budżetu miasta
e) kserokopie świadectw pracy i dokumentów poświadczających wymagany staż pracy,
f) dokument poświadczający wykształcenie /kserokopia dyplomu lub zaświadczenie o odbytych studiach/,
g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i szczegółowy opis stanowiska pracy można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna www.bip.leszno.pl /dział Dokumenty i informacje – Nabór do pracy – jednostki organizacyjne w załącznikach do niniejszego ogłoszenia/ lub w Urzędzie Miasta Leszna, ul. K. Karasia 15 w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej, II piętro, pok. 36.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm./ oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 ze zm./.
Dokumenty należy składać w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej, ul. Karasia 15, II piętro, pok. 36 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora MOSiR w terminie do dnia 09 maja 2008 r.
Zastrzega się możliwość niezatrudnienia żadnego kandydata.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hollu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15. Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Autor informacji: Agnieszka Kania
Informację wprowadził: 28
Opublikowany dnia: 2008-04-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-25
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.