Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg nieograniczony na "Remont schod??w zewn?trznych do sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 13 w Lesznie, ul. Rejtana".

Data publikacji: 18/04/2008
Termin sk??adania ofert: 09/05/2008 godz. 09:00

Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji Leszno, dnia 18.04.2008 r.
Urzędu Miasta Leszna
64-100 Leszno, ul. Przemysłowa 10
ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na: Remont schodów zewnętrznych do sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 13 w Lesznie, ul. Rejtana.
CPV 45453000-7
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
1) Roboty rozbiórkowe, przygotowanie podłoża i okładziny z płyt granitowych

1. Termin realizacji zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy.
2. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych),
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp),
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp)
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp).
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży następujące oświadczenia i dokumenty:
a) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku),
b) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
c) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) oświadc။enie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
f) oświadczenie, że wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ i że akceptuje je bez zastrzeżeń,
g) oświadczenie, że wykonawca uważa się za związanego ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty zawrzeć umowę,
h) oświadczenie, że wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i znane są mu warunki prowadzenia robót,
i) oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia 3 letniej rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały,
j) dokument potwierdzający, że Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania przynajmniej jedną robotę polegającą na wykonaniu robót remontowych o podobnym do zamówienia charakterze na kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł. brutto, dokument winien zawierać wartość, datę i miejsce wykonania robót oraz potwierdzać, że roboty zostały wykonanie należycie,
k) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi¬dencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły¬wem terminu składania ofert),
l) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
m) kosztorys ofertowy przygotowany zgodnie z przedmiarami robót
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”,

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.
5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej
www.bip.leszno.pl. SIWZ pobrać można również w siedzibie zamawiającego, pok. nr 1 lub za
pobraniem pocztowym.
7. Oferty należy składać do dnia 09.05.2008 g.9.00 w zamkniętych opakowaniach zaadresowanych
na: Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji, 64-100 Leszno, ul. Przemysłowa 10 oraz napisem:
„Przetarg na schody do sali sportowej przy SP-13”
i zastrzeżeniem, nie otwierać przed dniem 09.05.2008 r. do godz. 10.00”
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 09.05.2008 r. o godz.10.00
8. Kryterium oceny ofert:
- cena ofertowa - 100 % znaczenia
9. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udziela Henryk Stankowiak,
tel. 065 529 81 55 i Lucjan Rosiak, tel. 065 529 81 61.


Autor informacji: Ma??gorzata Andrzejewska
Informację wprowadził: 34
Opublikowany dnia: 2008-04-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-18
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.