Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg nieograniczony na odnow? oznakowania poziomego dr??g i ulic miasta Leszna w 2008 roku

Data publikacji: 18.04.2008
Termin sk??adania ofert: 08.05.2008

 

Uwaga: w dniu 22.04.2008r. dodano odpowiedź na zapytania do siwz.

Urząd Miasta Leszna


z siedzibą w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na “Odnowa oznakowania poziomego dróg i ulic miasta Leszna w 2008 roku”

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV : 45.23.32.21-4

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie przy ul. Karasia 15, pok. Nr 30 oraz na stronie internetowej www.bip.leszno.pl. .

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Kryterium wyboru stanowi w 100 % cena.

Termin wykonania zamówienia – zakres podstawowy do 15 lipca 2008 a prace interwencyjne w ciągu 21 dni kalendarzowych licząc od dnia ich zlecenia.

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium w przedmiotowym postępowaniu 


Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy),
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy),
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy),
5) w ostatnich 5 latach zrealizowali odnowę oznakowania poziomego na ulicach miast na powierzchni min 15 tys.m2.
6) dysponują pneumatyczną lub hydrodynamiczną malowarką samobieżną do wykonywania oznakowania poziomego jezdni
7) będą używać do odnowy oznakowania wyłącznie farb posiadających ważną aprobatę techniczną IBDiM
8) z chwilą złożenia oferty akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji.
9) zobowiązują się do udzielenia 6 miesięcznej gwarancji na wykonane oznakowanie

2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 9 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
3. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta uznana będzie za odrzuconą.
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Termin składania ofert na w/w zadanie wyznaczono do dnia 8 maja 2008 roku do godz. 9:00 w pok. nr 30 w Urzędzie Miasta Leszna w Miejskim Zarządzie Dróg i Inwestycji przy ul. Karasia 15 w Lesznie

Otwarcie ofert nastąpi dnia 8 maja 2008roku o godz. 9:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji – pok. nr 32.

Termin związania wykonawcy z ofertą wynosić będzie 30 dni.

Ogłoszenie w dniu 18.04.2008r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień PublicznychAutor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-04-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-22
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2008-04-18 wprowadzona przez: 20
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.