Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na ??Dostaw? i monta?? urz?dze?? klimatyzacyjnych w wybranych pomieszczeniach budynku Urz?du Miasta Leszna przy ul. Karasia 15?


OR-A 341/9/2008 Leszno, dnia 9 kwietnia 2008 roku

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot: Przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w wybranych pomieszczeniach budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Karasia 15”

1. Zamawiający – Urząd Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 1 – Etis Sp. z o.o., 08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 37A/17
Cena ofertowa: 147 191,82 zł brutto
Oferta Nr 2 – VENTRA CLIMA Sp. z o.o., 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 4
Cena ofertowa: 278 201,36 zł brutto
Oferta Nr 3 – AIR TECHNIKA Sp. z o.o., 60-204 Poznań, ul. Dmowskiego 85
Cena ofertowa: 240 455 zł brutto
Oferta Nr 4 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KLIMA plus Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 465
Cena ofertowa: 275 229,89 zł brutto
Oferta Nr 5 – BOMAX S.A. ,61-371 Poznań, ul. Romana Maya 1
Cena ofertowa: 225 656,39 zł brutto

2. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) i 8) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655) oferta firmy Etis Sp. z o.o. z Siedlec została odrzucona z uwagi na to, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W wymienionej ofercie stwierdzono następujące nieprawidłowości:
- niekompletny kosztorys ofertowy, a w szczególności brak wyceny układów nr 1 i 2 (całe II piętro)
- ofertę podpisała osoba (prokurent), która nie posiada do tego pełnomocnictwa – w SIWZ Zamawiający wymagał, aby oferta była podpisana przez osobę do tego upoważnioną. Z uwagi na to, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd, do jej złożenia w sytuacji, gdy oferty nie podpisuje osoba wskazana w KRS jako uprawniona do reprezentowania Wykonawcy, niezbędne jest stosowne pełnomocnictwo;
- przedłożona polisa oc jest nieaktualna (zawarta na okres 23.12.2006-22.12.2007)
Z uwagi na to, że zarówno kosztorys ofertowy jak i pełnomocnictwo nie są dokumentami możliwymi do uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający postanowił odrzucić ofertę.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty został dokonany z pozostałych ofert, które zostały złożone prawidłowo, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena wartość punktowa ofert wyliczona została wyliczona wg poniższego wzoru:
Oferta z najniższą ceną
---------------------------- x 100
Oferta z ceną badaną
przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt.

Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:
Oferta Nr 5 otrzymała 100 pkt – najniższa cena

Oferta Nr 2

225 656,39
278 201,36 x 100 = 81,11 pkt

Oferta Nr 3

225 656,39
240 455 x 100 = 93,85 pkt

Oferta Nr 4

225 656,39
275 229,89 x 100 = 81,99 pkt


W związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia wykonawcy BOMAX S.A. z Poznania, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, zawierała najniższą cenę oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.
Autor informacji: Krzysztof Kurpisz
Informację wprowadził: 24
Opublikowany dnia: 2008-04-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.