Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plI przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? na w??asno??? nieruchomo??ci niezabudowanych po??o??onych w Lesznie przy ulicy Juranda.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

PREZYDENT MIASTA LESZNA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanych położonych w Lesznie przy ulicy Juranda.
Przedmiotem przetargu są dwie nieruchomości składające się z następujących działek ewidencyjnych:
1)dz. nr 235/1 na ark. m. 106 o pow. 1289 m2 - KW nr 26175,
dz. nr 236/10 na ark. m. 106 o pow. 146 m2 - KW nr 24630,
dz. nr 330/1 na ark. m. 109 o pow. 125 m2 - KW nr 32405,
o łącznej pow. 1 560 m2.
Cena wywoławcza netto nieruchomości – 107 407,00 zł.
Wadium w wysokości 21 400,00 zł.
2)dz. nr 235/2 na ark. m. 106 o pow. 900 m2 - KW nr 26175,
dz. nr 236/11 na ark. m. 106 o pow. 130 m2 - KW nr 24630,
dz. nr 330/2 na ark. m. 109 o pow. 262 m2 - KW nr 32405,
o łącznej pow. 1 292 m2.
Cena wywoławcza netto nieruchomości – 124 500,00 zł.
Wadium w wysokości 24 900,00 zł.

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 22%. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Dla nieruchomości obowiązują ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XIV/164/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 września 1999r. w sprawie: zmian planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna i miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Lesznie – „Gronowo” w rejonie ulic Poznańskiej, Juranda i torów PKP. Nieruchomość położona jest na terenie jednostki 19KS przeznaczonego na realizację celów obsługujących komunikację samochodową. Nawierzchnie parkingów i dróg na przedmiotowej nieruchomości winne być wykonane w sposób uniemożliwiający przenikanie zanieczyszczeń, a zwłaszcza związków ropopochodnych do podłoża i wód gruntowych. Nieruchomości są zbywane z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zgodne z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją Prezydenta Miasta Leszna nr 208/III/2007 z dnia 19.04.2007r. tj.:
1) Budowę zespołu 24 indywidualnych garaży zamkniętych dla samochodów osobowych na nieruchomości nr 1.
2) Budowę zespołu 27 indywidualnych garaży zamkniętych dla samochodów osobowych na nieruchomości nr 2.
Terminy zakończenia zabudowy:
- zakończenie zabudowy, za które uważa się wybudowanie garaży w stanie surowym zamkniętym, winno nastąpić w ciągu 4 lat.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 maja 2008r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta ul. Karasia 15 – sala konferencyjna – parter.
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Leszna nr 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 Bank PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 25 kwietnia 2008r.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dowód tożsamości; dowód wpłaty wadium; numer NIP; w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu zwiększona o podatek VAT w wysokości 22% podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy. Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 106-110, telefon 065529-82-11, 065529-82-13.


Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 21
Opublikowany dnia: 2008-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-07
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.