Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg nieograniczony na "Budow? boisk sportowych ze sztuczn? nawierzchni? przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Lesznie ul. Rumu??ska"

Data publikacji: 04.04.2008
Termin sk??adania ofert: 25.04.2008 r. godz. 9.00

Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji Leszno, dnia 04.04.2008 r.
Urzędu Miasta Leszna
64-100 Leszno, ul. Przemysłowa 10
ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na: Budowa boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 12 w Lesznie, ul. Rumuńska.
CPV 45000000-7, 45212221-1
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
- drenaż i odwodnienie liniowe, bieżnia – nawierzchnia z trawy syntetycznej, skocznia w dal – nawierzchnia z trawy syntetycznej, boisko do koszykówki – nawierzchnia z trawy syntetycznej, boisko do siatkówki – nawierzchnia z trawy syntetycznej, boisko do piłki ręcznej (wielofunkcyjne) – nawierzchnia z trawy syntetycznej, plac ze stołami do tenisa (materiał z demontażu), chodnik z kostki brukowej betonowej, ogrodzenia – piłkochwyty, dostawa i montaż urządzeń oraz ukształtowanie terenu i obsianie trawą.
Podstawowe wymagane parametry trawy syntetycznej:
- struktura włókna - proste fibrylowane lub monofilowe
- długość włókien - 17-20 mm
- ilość włókien na 1 m2 - fibrylowane min. 40.000/m2, monofilowe min. 300.000/m2
- Dtex - min 8.800
- podbudowa - latex min. 1000 g/m2
- wypełnienie piaskiem kwarcowym okrągło ziarnistym, suszonym piecowo.

1. Termin realizacji zamówienia: do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy .
2. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych),
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp),
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp)
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp).
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży następujące oświadczenia i dokumenty:
a) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku),
b) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
c) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
f) oświadczenie, że wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ i że akceptuje je bez zastrzeżeń,
g) oświadczenie, że wykonawca uważa się za związanego ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty zawrzeć umowę,
h) oświadczenie, że wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i znane są mu warunki prowadzenia robót,
i) oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia 3 letniej rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały,
j) dokument potwierdzający, że Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania przynajmniej jedną robotę polegającą na wykonaniu boisk sportowych z nawierzchnią z trawy syntetycznej na kwotę nie mniejszą niż 400.000 zł. brutto. Dokument winien zawierać wartość, datę i miejsce wykonania robót oraz potwierdzać, że roboty zostały wykonanie należycie,
k) dokument stwierdzający, że osoba wytypowana na kierownika budowy posiada wymagane uprawnienia budowlane i przynależność do izby samorządu zawodowego,
l) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
m) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
n) aprobatę techniczną lub inny równoważny dokument na proponowaną trawę syntetyczną
o) kosztorys ofertowy przygotowany zgodnie z przedmiarami robót
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”,

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.
5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej
www.bip.leszno.pl. SIWZ pobrać można również w siedzibie zamawiającego, pok. nr 1 lub za
pobraniem pocztowym.
7. Oferty należy składać do dnia 25.04.2008 g.9.00 w zamkniętych opakowaniach zaadresowanych
na: Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji, 64-100 Leszno, ul. Przemysłowa 10 oraz napisem:
„Przetarg na budowę boisk sportowych przy SP-12 w Lesznie ” i zastrzeżeniem
„nie otwierać przed dniem 25.04.2008 r. do godz. 10.00”
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 25.04.2008 r. o godz.10.00
8. Kryterium oceny ofert:
- cena ofertowa - 100 % znaczenia
9. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udziela Henryk Stankowiak,
tel. 065 529 81 55 i Lucjan Rosiak, tel. 065 529 81 61.

 

ZO-3410-2/08                                                        Leszno, dnia 25 kwietnia 2008 roku

 

ZAWIADOMIENIE O WPŁYNIĘCIU PROTESTU

Dot: Przetargu nieograniczonego na budowę boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 12 w Lesznie.

Zamawiający – Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna informuje, że w dniu 23.04.2008r wpłynął do Zamawiającego protest o treści jak w załączniku. W związku z powyższym na podstawie art. 181 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r Nr 223, poz. 1655) wzywa się wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. Uczestnikami postępowania protestacyjnego stają się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania w terminie 3 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.Autor informacji: Ma??gorzata Andrzejewska
Informację wprowadził: 34
Opublikowany dnia: 2008-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-25
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2008-04-04 wprowadzona przez: 34
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.