Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plDECYZJA ZATWIERDZAJ?CA PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ---

DECYZJA ZATWIERDZAJĄCA PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI
dla wytwórcy odpadów wytwarzającego powyżej 0,1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie
 
Podstawa prawna :

1.      Art. 17 ust. 1 pkt. 1, art. 19, art. 20, art. 21, art. 35 i art. 63 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach(j.t. Dz. U. z 2007, Nr 39, poz. 251). 

2.      Art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902).
3.      Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz.1206).
 
Wymagane dokumenty :
 1. Pisemny wniosek wytwórcy odpadów o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

 2. Załączniki do wniosku:
  1. program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, który powinien zawierać:
·        wyszczególnienie rodzajów odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wytwarzania; w przypadku, gdy określenie w programie rodzaju odpadów nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, organ może wezwać wnioskodawcę do przesłania danych o podstawowym składzie chemicznym odpadów i ich właściwościach,
·        określenie ilości odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
·        informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów niebezpiecznych lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
·        opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi,
z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,
·        wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów niebezpiecznych oraz ich rodzaju,
  1. kserokopia dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,
  2. kserokopia dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu,
   na którym magazynuje odpady,
  3. kserokopia uzyskanej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub zaświadczenie (poświadczenie) Wydziału Architektury Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, iż postępowanie w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, zostało zakończone – jeśli są wymagane.
 
Opłaty :
 1. Opłata skarbowa od decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi 505 zł.
 2. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Leszna
  nr 26102030880000830200057513
 3. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.
 
Podstawa prawna opłaty skarbowej: Część I ust. 44 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)

 

Uwagi:

 1. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi powinien być złożony na dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów niebezpiecznych lub zmianą tej działalności wpływającą na rodzaj, ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych lub sposób gospodarowania nimi.
 2. Wniosek nie dotyczy:
  1. przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest obowiązkowe,
  2. przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest obowiązkowe, realizowanego na terenach innych niż wymienione w w/w pkt. a.
W przypadkach b i c przedmiotową decyzję wydaje Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

 

Jednostka odpowiedzialna :

 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Wałowa 5, pokój nr 23, tel. (0-65) 529 81 85

Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Autor informacji: Ryszard Dorsz
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2008-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-04
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.