Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w Przetargu nieograniczonym na: ??Dostaw? i wdro??enie zintegrowanej platformy obs??ugi interesanta zawieraj?cej elektroniczn? skrzynk? podawcz? oraz elektroniczny system obiegu dokument??w w Urz?dzie Miasta Leszna?.


OR-A 341/5/2008 Leszno, dnia 28 marca 2008 roku

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot: Przetargu nieograniczonego na: „Dostawę i wdrożenie zintegrowanej platformy obsługi interesanta zawierającej elektroniczną skrzynkę podawczą oraz elektroniczny system obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Leszna”.

1. Zamawiający – Urząd Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym złożone zostały następujące oferty:
Oferta nr 1 - MiCOMP Systemy Komputerowe, ul. Astrów 7, 40-045 Katowice
Cena ofertowa: 168 360 zł brutto
Oferta nr 2 - Konsorcjum firm: RODAN SYSTEM S.A., ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa oraz Certpol Sp. z o.o., ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
Cena ofertowa: 137 128 zł brutto
Oferta nr 3 - ComArch S.A., Al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków
Cena ofertowa: 218 502 zł brutto
Oferta nr 4 - Sputnik Software Sp. z o.o., ul. Górecka 30, 60-201 Poznań
Cena ofertowa: 70 394 zł brutto

2. Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655) wykonawcy konsorcjum firm: RODAN SYSTEM S.A., ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa oraz Certpol Sp. z o.o., ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie, zostali wykluczeni z przedmiotowego postępowania, a ich oferta na podstawie art. 24 ust.4 Pzp uznana została za odrzuconą.
Uzasadnienie
Pomimo wezwania do uzupełnienia oferty wykonawca nie dostarczył wymaganych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia prawidłowo sporządzonych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dotychczasowych prac.

3. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych oferta wykonawcy ComArch S.A., Al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków została odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie
W rozdziale 9 pkt 1.10) SIWZ Zamawiający wymagał, aby Wykonawcy przedstawili w swoich ofertach szczegółowy opis proponowanego systemu zawierający wszystkie zasady i wymagania działania systemu opisane przez Zamawiającego w SIWZ. Do swojej oferty wymieniony wykonawca załączył oświadczenie, że proponowany system spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, lecz nie przedstawił jego opisu. Z uwagi na to, że wymagany opis systemu nie jest dokumentem możliwym do uzupełnienia w trybie art. 26 Pzp oferta została odrzucona.
4. W związku z powyższym wybór najkorzystniejszej oferty dokonany został spośród ofert Nr 1 i 4.
Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena wartość punktowa ofert wyliczona została wyliczona wg poniższego wzoru:

Oferta z najniższą ceną
---------------------------- x 100
Oferta z ceną badaną
przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzymała 100 pkt.

Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:
Oferta Nr 4 otrzymała 100 pkt – najniższa cena

Oferta Nr 1
70 934
168 360 x 100 = 42,13 pkt

Do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał wykonawcę Sputnik Software Sp. z o.o. z Poznania, który spełnił wszystkie wymagania określone w SIWZ, a jego oferta zawierała najniższą cenę i uzyskała najwyższą ilość punktów.

Autor informacji: Krzysztof Kurpisz
Informację wprowadził: 24
Opublikowany dnia: 2008-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-31
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.