Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPRZETARG NIEOGRANICZONY na: ??Dostaw? i monta?? urz?dze?? klimatyzacyjnych w wybranych pomieszczeniach budynku Urz?du Miasta Leszna przy ul. Karasia 15?

Data publikacji: 21.03.2008
Termin sk??adania ofert: 02.04.2008


Leszno, dnia 21 marca 2008 roku


Urząd Miasta Leszna
ul. Karasia 15
64-100 Leszno
ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na: „Dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w wybranych pomieszczeniach budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Karasia 15”
CPV 45331210-1
1. Termin realizacji zamówienia:
- 45 dni od daty zawarcia umowy
2. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy), tj prowadzą działalność gospodarczą w zakresie przedmiotu zamówienia
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy), tj wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej dwie prace polegające na dostawie i montażu urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych, których łączna wartość wyniosła nie mniej niż 200 000 zł brutto.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy) tj posiadają polisę oc w zakresie prowadzonej działalności
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy).
5) wniosą wadium w kwocie 5 000 zł
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku),
2) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
6) oświadczenie, że wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ i że akceptuje je bez zastrzeżeń,
7) oświadczenie, że wykonawca uważa się za związanego oferta do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty zawrzeć umowę,
8) oświadczenie, że wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i znane są mu warunki prowadzenia robót,
9) oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia 12-miesięcznej rękojmi oraz gwarancji na wykonane prace,
10) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi¬dencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły¬wem terminu składania ofert),
11) wykaz dotychczas wykonanych prac potwierdzający spełnianie warunku o którym mowa w Rozdz. 8 pkt 1.2) SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że prace te zostały wykonane należycie,
12) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
13) kosztorys ofertowy przygotowany zgodnie z przedmiarami robót,
14) dowód wniesienia wadium
15) szczegółowy opis proponowanych urządzeń klimatyzacyjnych z podaniem ich nazw, marek, opisem technicznym i parametrami odpowiadającymi urządzeniom wymaganym przez Zamawiającego.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”,
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.
5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5 000 zł
6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.bip.leszno.pl. SIWZ pobrać można również w siedzibie zamawiającego, pok. nr 1B lub za pobraniem pocztowym.
7. Oferty należy składać w zamkniętych opakowaniach opatrzonych dopiskiem „Przetarg- dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Karasia 15” i zastrzeżenie „nie otwierać przed dniem 2 kwietnia 2008 r. do godz. 14.15” w siedzibie zamawiającego tj. w budynku przy ul. Karasia 15 w Lesznie, pok nr 1B w terminie do 2 kwietnia 2008r. do godz. 14.00
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, pok. 1A w dniu 2 kwietnia 2008r. o godz. 14.15
8. Kryteria oceny ofert:
- cena ofertowa 100 % znaczenia
9. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.03.2008r
11. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udzielają:
- Krzysztof Kurpisz – tel. 065 529 82 20
- Roman Grygier – tel. 065 529 81 03

Autor informacji: Krzysztof Kurpisz
Informację wprowadził: 24
Opublikowany dnia: 2008-03-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.