Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budow? ul. Sk??odowskiej ?? Curie w Lesznie wraz z odcinkami ulic Drzyma??y i Lutos??awskiego i odcinkami kanalizacji deszczowej


Urząd Miasta Leszna

zawiadamia, że złożono 4 oferty na wykonanie zamówienia publicznego dot. „Budowy ul. Skłodowskiej – Curie w Lesznie wraz z odcinkami ulic Drzymały i Lutosławskiego i odcinkami kanalizacji deszczowej”.

Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

Lp.

Firma

Oferowana kwota ( brutto)

 Punktacja - kryterium cena

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Kanalizacyjnych ADAM Sp. z o.o., ul. Sosnowa 5, 64-100 Leszno

1.719.005,29 zł

100

2

Konsorcjum: Firma ŻAK Roboty Drogowo - Mostowe, Transport -WIODĄCY, Instal Perfekt Paweł Kaczmarek - UZUPEŁNIAJACY, ul. Krzyckiego 27, 64-100 Leszno

1.973.240,21 zł

____

3

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno

1.810.364,38 zł

94,95

4

Przedsiębiorstwo Transportowo - Spedycyjno - Handlowe PRA- MAS Sp. z o.o., ul. Świeciechowska 154, 64-100 Leszno

1.786.560,47 zł

____
W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

1. Wybrać ofertę Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Kanalizacyjnych „ADAM” Sp. z o.o. z ceną ofertową 1.719.005,29 zł brutto

2. Wykluczyć i odrzucić ofertę Konsorcjum : Firma ŻAK Roboty Drogowo Mostowe, Transport-WIODĄCY i Instal Perfekt Paweł Kaczmarek

Wykluczyć na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ:

- nie został uzupełniony wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających zgodnie z rozdz. 9. pkt.1 ppkt. 11 siwz
- nie zostało uzupełnione zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa osoby wytypowanej na kierownika budowy zgodnie z rozdz. 9. pkt. 1 ppkt. 12 siwz w nawiązaniu do rozdz. 8 pkt. 1 ppkt. 2b

Odrzucić ofertę na podstawie:

- art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

3. Odrzucić ofertę Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjno – Handlowe „PRA-MAS” Sp. z o.o. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) w związku z art. 78 § 1 Kodeksu Cywilnego (k.c.) ponieważ:

W złożonym druku oferty (str. 2 oferty) brak podpisu osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli, co jest niezgodnie z zapisami siwz w rozdz. 9 pkt. 1.1 i rozdz. 14 pkt. 4 siwz.
Niezgodne jest także z przepisami ustawy Pzp określonych w art. 9 który określa zasadę pisemności w związku z art.14 ustawy Pzp, a w związku z powyższym niezgodne z art. 78 § 1 k.c., który określa, że do zachowania formy pisemnej czynności prawnej wymagane jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.
W związku z powyższym brak zachowania formy pisemnej powoduje nieważność dokonanej czynności prawnej ab initio.
Tym samym, spełniona została, wskazana w art. 89 ust. 1 pkt 1 oraz 8 ustawy, przesłanka odrzucenia oferty z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-03-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.