Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015



Akty prawne


Projekty uchwał


Wolontariat



Informacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna




Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.pl



I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? na w??asno??? nieruchomo??ci po??o??onej w Lesznie przy ul. Al. 21 Pa??dziernika.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

PREZYDENT MIASTA LESZNA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości położonej w Lesznie przy ul. Al. 21 Października.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Miasta Leszna oznaczona wg ewidencji gruntów działką:
- nr 1/7 na ark. m. 44 o pow. 0.02.85 ha
dla której w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW 25716.
Cena wywoławcza nieruchomości netto – 51 550,00 zł.
Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 22%. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się dnia 23 kwietnia 2007r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Leszna,
ul. Karasia 15 – sala konferencyjna, parter.
Na przedmiotową nieruchomość brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80poz. 717 ze zmianami) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Termin zakończenia zabudowy:
- zakończenie zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, w ciągu 4 lat.
Wadium w wysokości 10 000,00 zł należy wpłacać na konto Urzędu Miasta nr 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 Bank PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 17 kwietnia 2007r.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu zwiększona o podatek VAT w wysokości 22% podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.
Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 106-110, telefon 529-82-11, 529-82-13.


Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 21
Opublikowany dnia: 2008-03-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-21




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.