Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg nieograniczony na ??Pe??nienie nadzoru inwestorskiego w zakresie rob??t bran??y drogowej na zadaniu p.n. Przebudowa skrzy??owania ul. K?kolewskiej z ul. Unii Europejskiej i ul. Osieck? w Lesznie na skrzy??owanie typu ma??e rondo?

Data publikacji: 2008-03-13
Termin sk??adania ofert: 2008-03-25

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót branży drogowej na zadaniu p.n. Przebudowa skrzyżowania ul. Kąkolewskiej z ul. Unii Europejskiej i ul. Osiecką w Lesznie na skrzyżowanie typu małe rondo”
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: – CPV: 74.23.15.40-4 ”.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie przy ul. Karasia 15, pok. Nr 30 oraz na stronie internetowej www.bip.leszno.pl. .

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Kryterium wyboru stanowi w 100 % cena.

Wymagany termin wykonania zamówienia – czas trwania robót budowlanych oraz kontroli obowiązkowej. Przewidywany termin realizacji inwestycji (90 dni kalendarzowych), tj.: od 10.04.08 do 9.07.08r.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium dla przedmiotowego zamówienia.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy),
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy)
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy),
5) dysponują niezbędną kadrą inżynieryjno-techniczną tj. zespołem min. 2 osób z uprawnieniami do nadzorowania robót objętych kontraktem a także ważne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, przy czym osoba wskazana na głównego inspektora nadzoru musi ponadto posiadać wyższe wykształcenie techniczne, min. trzyletnie doświadczenie w nadzorowaniu robót w branży drogowej oraz w ostatnich 3 latach pełniła minimum 1 nadzór inwestorski nad budową lub przebudową drogi klasy G lub wyższej,
6) z chwilą złożenia oferty akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji.


Termin składania ofert na w/w zadanie wyznaczono do dnia 25 marca 2008 roku do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25 marca 2008r. o godz. 10:00 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji – pok. nr 30. Termin związania wykonawcy z ofertą wynosić będzie 30 dni.

Ogłoszenie w dniu 13.03.2008r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-03-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.