Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg nieograniczony na modernizacj? stadionu sportowego ZABOROWO w Lesznie przy ul. G??rowskiej

Data publikacji: 07.03.2008
Termin sk??adania ofert: 28.03.2008

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
64-100 Leszno, ul. Strzelecka 7
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Modernizację stadionu sportowego „ZABOROWO” w Lesznie przy u.l Górowskiej ”.
Kod CPV 45.21.22.00-8
45.11.00.00-1;
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej
www.bip.leszno.pl . SIWZ można pobrać również w siedzibie zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, w sekretariacie, lub za pobraniem pocztowym.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje :
1) rozbiórka jednokondygnacyjnego budynku szatni o kubaturze 195 m3 ;
2) rozbiórka jednokondygnacyjnego budynku gospodarczego o kubaturze 259,4 m3 ;
3) rozbiórka dwukondygnacyjnego budynku wieży sędziowskiej o kubaturze 230,8 m3 ;
4) rozbiórka bezodpływowego zbiornika ścieków (szambo) o pojemności 5 m3 ;
5) rozbiórka widowni na nasypie ziemnym długości 94,0 m i wysokości 1,0 m, wykonanej schodkowo z płyt betonowych 50/50 cm i 35/35 cm;
6) zasypanie niecki i niwelacja terenu;
7) budowa płyty piłkarskiej o nawierzchni trawiastej wykonanej siewem o powierzchni 9600 m2
wraz z wykonaniem automatycznego systemu nawodnienia w oparciu o zraszacze wynurzalne. Nawierzchnia płyty w kształcie kopertowym o spadkach równych dla wszystkich płaszczyzn wynoszącym od 0,5 % do 1,0 % w kierunku krawędzi zewnętrznych. Krawędzie zewnętrzne płyty w poziomie na wysokości 87,16 m npm,
8) wykonanie płyty piłkarskiej na przygotowanym podłożu gruntowym, polegające na zasileniu gruntu nawozem i siewu trawy na powierzchni 8970 m2; Nawierzchnia płyty w kształcie kopertowym o spadkach równych dla wszystkich płaszczyzn wynoszącym od 0,5 % do 1,0 % w kierunku krawędzi zewnętrznych. Krawędzie zewnętrzne płyty w poziomie na wysokości 87,16 m npm,
9) pielęgnacja obu płyt piłkarskich w okresie 8 tygodni od zakończenia siewu trawy.
W okresie 8 tygodni od dnia odbioru częściowego wykonanych i obsianych trawą płyt piłkarskich, wykonawca obowiązany jest do wykonywania, bez żadnych dodatkowych wezwań i opłat ze strony zamawiającego, wszelkich zabiegów i czynności pielęgnacyjnych. Po tym okresie winien zgłosić zamawiającemu równomiernie udarnione płyty piłkarskie do odbioru końcowego i przekazać zamawiającemu wskazówki dotyczące dalszej pielęgnacji i użytkowania obiektu.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Wymagane terminy wykonania elementów zamówienia:
1) roboty wymienione w ust. 2 pkt 1 ÷ 8 wykonać do 31 maja 2008 r.
2) roboty i czynności wymienione w ust 2 pkt 9 wykonać do 26 lipca 2008 r.
6. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy);
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy);
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy);
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy;
5) udzielą dwuletniej rękojmi za wady przedmiotu zamówienia licząc od dnia odbioru końcowego wykonanego zamówienia;
6) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy boiska piłkarskie z nawierzchnią trawiastą wykonaną siewem wraz z automatycznym systemem nawodnienia w oparciu o zraszacze wynurzalne;
7) wniosą wadium.
7. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży
następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku);
2) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
6) oświadczenie, że wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ i że akceptuje je bez zastrzeżeń;
7) oświadczenie, że wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty;
8) oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia 2 letniej rękojmi za wady przedmiotu
zamówienia licząc od dnia odbioru końcowego;
9) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi¬dencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły¬wem terminu składania ofert);
10) dokumenty potwierdzające: posiadanie uprawnień budowlanych oraz członkostwo izby samorządu zawodowego osoby wytypowanej na kierownika budowy;
11) dokument wystawiony przez producenta nasion zastosowanej mieszanki trawiastej potwierdzający jej przydatność do wykonywania nawierzchni sportowych,
12) dokument potwierdzający dopuszczenie do stosowania w budownictwie oferowanych urządzeń automatycznego systemu nawodnienia;
13) wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie co najmniej trzech boisk piłkarskich o nawierzchni trawiastej wykonanej siewem wraz z automatycznym systemem nawadniającym zbudowanym w oparciu o zraszacze wynurzalne i załączy dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie;
14) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
15) dowód wniesienia wadium;
16) kosztorysy ofertowe.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”.
8. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.000.00 zł.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena – 100 %
10. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, do dnia 28 marca 2008 r.
do godz. 10.00, w sekretariacie.
11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, w dniu 28 marca 2008 r.
o godz. 10.30.
12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej
14. Uprawniony do kontaktów z wykonawcami – Andrzej Tomkowiak tel. 065 520 56 40,
w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-03-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-10
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.