Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPRZETARG NIEOGRANICZONY NA ??Wymian? posadzek na wyk??adzin? pod??ogow? PCV (obiektow?) i dywanow? w budynku Urz?du Miasta Leszna przy ul. Karasia 15?

Data publikacji: 07,03,2008
Termin sk??adania ofert: 28,03,2008

Leszno, dnia 7 marca 2008 roku

Urząd Miasta Leszna
ul. Karasia 15
64-100 Leszno
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
„Wymianę posadzek na wykładzinę podłogową PCV (obiektową) i dywanową w budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Karasia 15”
CPV 45215510-5
1. Termin realizacji zamówienia:
- ostateczny termin wykonania robót ustala się na 31 października 2008r
- z wybranym Wykonawcą Zamawiający ustali harmonogram robót na poszczególne pomieszczenia (prace będą wykonywane sukcesywnie, w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych Zamawiającego). Zamawiający każdorazowo na min 10 dni przed planowanym rozpoczęciem poszczególnych robót zawiadomi Wykonawcę wskazując miejsce, (pomieszczenie) wymagany termin rozpoczęcia oraz zakończenia robót.
2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
3. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),tj. prowadzą działalność gospodarcza w zakresie przedmiotu zamówienia,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy), tj.
a) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania przynajmniej trzy roboty polegające na położeniu wykładziny podłogowej PCV w obiektach użyteczności publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 200m2 łącznie,
b) składający ofertę (Wykonawca) jest autoryzowanym wykonawcą posadzek obiektowych z wykładzin PCV lub osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji zamówienia odbyły stosowny kurs instalacji wykładzin u producenta, bądź autoryzowanego wykonawcy (przedstawiciela) posadzek obiektowych z wykładzin PCV
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy), tj. posiadają polisę oc w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy).
4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku),
2) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
6) oświadczenie, że wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ i że akceptuje je bez zastrzeżeń,
7) oświadczenie, że wykonawca uważa się za związanego oferta do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty zawrzeć umowę,
8) oświadczenie, że wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i znane są mu warunki prowadzenia robót,
9) oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia 3-letniej rękojmi oraz gwarancji jakości na wbudowane materiały i wykonane roboty,
10) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi¬dencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły¬wem terminu składania ofert),
11) wykaz dotychczas wykonanych robót potwierdzający spełnianie warunku o którym mowa w Rozdz. 8 pkt 1.2a) SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że prace te zostały wykonane należycie,
12) zaświadczenie lub certyfikat potwierdzający spełnianie warunku o którym mowa w Rozdz. 8 pkt 1.2b) SIWZ,
13) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
14) kosztorys ofertowy przygotowany zgodnie z przedmiarami robót.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”,
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.bip.leszno.pl. SIWZ pobrać można również w siedzibie zamawiającego, pok. nr 1B lub za pobraniem pocztowym.
7. Oferty należy składać w zamkniętych opakowaniach opatrzonych dopiskiem:
„Przetarg – wymiana posadzek w budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Karasia 15” i zastrzeżenie „nie otwierać przed dniem 28 marca 2008 roku do godz. 09.30” do dnia 28 marca 2008r do godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Karasia 15, pok. 1B.
Na opakowaniu należy umieścić również nazwę i adres wykonawcy.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Karasia 15, pok. 1A w dniu 28 marca 2008r. o godz. 9.30
8. Kryteria oceny ofert:
- cena ofertowa 100 % znaczenia
9. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 07.03.2008r.
11. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udzielają:
- Roman Grygier – tel. 065 529 81 03
- Krzysztof Kurpisz – tel. 065 529 82 20Autor informacji: Krzysztof Kurpisz
Informację wprowadził: 24
Opublikowany dnia: 2008-03-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-07
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.