Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.pl??PRZEBUDOWA SKRZY??OWANIA UL. K?KOLEWSKIEJ Z UL. UNII EUROPEJSKIEJ I OSIECK? W LESZNIE NA SKRZY??OWANIE TYPU MA?E RONDO?

Data publikacji: 2008-02-28
Termin sk??adania ofert: 2008-03-25

Uwaga w dniu 14.03.2008r. została dodana odpowiedź na zapytania


Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Przebudowę skrzyżowania ul. Kąkolewskiej z ul. Unii Europejskiej i Osiecką w Lesznie na skrzyżowanie typu małe rondo”. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV 45.23.31.20-6

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie przy ul. Karasia 15, pok. Nr 30 oraz na stronie internetowej www.bip.leszno.pl. .

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Kryterium wyboru stanowi w 100 % cena.

Termin wykonania zamówienia – 90 dni od przekazania placu budowy.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy),
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy),
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy),
5) w ostatnich 5 latach sam lub jako partner w konsorcjum zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub przebudowie ulicy klasy min. G wraz z budową lub przebudową infrastruktury technicznej, którego wartość wyniosła min. 2.000.000,00 zł brutto.
6) dysponują niezbędną kadrą techniczną, przy czym za minimum uznaje się 2 osoby z uprawnieniami do kierowania robót branży drogowej, z których jedna zostanie wyznaczona na kierownika budowy, oraz po 1 osobie z uprawnieniami do kierowania robót, dla każdej z branż, tj: branży sanitarnej (obejmujące swoim zakresem sieć wodociągową, kanalizację deszczową i sanitarna oraz sieć gazową) i branży elektrycznej,
Wszystkie w/w osoby muszą posiadać: wymagane odpowiednio uprawnienia oraz ważne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, a osoba wyznaczona na Kierownika budowy musi ponadto posiadać wykształcenie wyższe techniczne,
7) dysponują środkami finansowymi pozwalającymi na realizację zamówienia, przy czym za min. uznaje się dysponowanie kwotą (środki własne lub zdolność kredytowa) 2.000.000,00 zł
8) z chwilą złożenia oferty akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji.
9) zobowiązują się do udzielenia 4 letniej gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały.

Termin składania ofert na w/w zadanie wyznaczono do dnia 25 marca 2008 roku do godz. 9:00.

Termin wpłaty wadium w wysokości 50.000,00 zł wyznaczono do dnia 25 marca 2008 roku do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25 marca 2008r. o godz. 09:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji – pok. nr 30. Termin związania wykonawcy z ofertą wynosić będzie 30 dni.

Ogłoszenie w dniu 28.02.2008r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień PublicznychWpis archiwalny - zobacz aktualny
Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-02-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-14
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.