Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPodatek od ??rodk??w transportowych (sk??adanie deklaracji na podatek od ??rodk??w transportowych)


KTO POWINIEN SKŁADAĆ DEKLARACJĘ ?

· właściciele środków transportowych – osoby fizyczne i osoby prawne

· współwłaściciele środków transportowych

· jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany

W JAKIM TERMINIE NALEŻY ZŁOŻYĆ PREZYDENTOWI MIASTA LESZNA DEKLARACJĘ ?

· w terminie do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy

· jeśli obowiązek podatkowy powstał po dniu 15 lutym - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego
CO NALEŻY ZROBIĆ ABY SKORYGOWAĆ ZADEKLAROWANY PODATEK ?

· odpowiednio skorygować deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby

dołączyć do skorygowanej deklaracji pisemne uzasadnienie przyczyn korekty


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY :

Urząd Miasta Leszna, Leszno, ul. Karasia 15
Referat Dochodów, parter, pokój nr 7

deklaracja może być przesłana pocztą


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

· sprawa załatwiana jest niezwłocznie

podatnik winien wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych – bez wezwania – w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, a jeśli obowiązek podatkowy powstał: po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
- 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata

- do dnia 15 września roku podatkowego – II ratanatomiast jeśli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 września roku podatkowego, podatek ten jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania, obowiązku podatkowegoPodatek należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Leszna

w PKO BP S.A. I / O Leszno, nr

26 1020 3088 0000 8302 0005 7513INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE UZYSKAĆ MOŻNA POD NUMEREM TELEFONU:

( 065 ) 529 81 46

PODSTAWA PRAWNA:


· ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) – art. 9 ust. 1, 2 art. 9 ust. 6 pkt 1, 2

· ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r., Nr 8 poz. 60 ze zmianami) - art. 81


Autor informacji: Weigt El??bieta
Informację wprowadził: 43
Opublikowany dnia: 2008-02-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-02-26
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.