Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPodatek od nieruchomo??ci od os??b prawnych (sk??adanie deklaracji na podatek od nieruchomo??ci)


KTO POWINIEN SKŁADAĆ DEKLARACJĘ ?

· właściciele i współwłaściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych

· właściciele wyodrębnionych lokali

posiadacze samoistni nieruchomości lub obiektów budowlanych
użytkownicy wieczyści gruntów
posiadacze nieruchomości lub ich części, obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
osoby fizyczne jeśli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej (spółki jawne i komandytowe). Nie dotyczy to osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.
jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej,
jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,
jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa
podatnicy korzystający ze zwolnień na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
W JAKIM TERMINIE NALEŻY ZŁOŻYĆ PREZYDENTOWI MIASTA LESZNA DEKLARACJĘ ?

· w terminie do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy

· jeśli obowiązek podatkowy powstał po dniu 15 stycznia - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowegoNA JAKICH DRUKACH NALEŻY DEKLAROWAĆ PODATEK ?
DN – 1 Deklaracja na podatek od nieruchomościZN – 1 Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (wypełniają podatnicy korzystający ze zwolnień podatkowych)ZN – 2 Załącznik do deklaracji / informacji składany w przypadku większej

liczby nieruchomościZN – 3 Załącznik do deklaracji / informacji składany w przypadku większej liczby nieruchomości


CO NALEŻY ZROBIĆ ABY SKORYGOWAĆ ZADEKLAROWANY PODATEK?· odpowiednio skorygować deklarację na druku DN-1, a w przypadku większej liczby nieruchomości lub większej liczby budowli również załączniki, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

· odpowiednio skorygować załączniki do deklaracji oraz złożyć je wraz z skorygowaną deklaracją

dołączyć do skorygowanej deklaracji pisemne uzasadnienie przyczyn korekty
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY :

Urząd Miasta Leszna, Leszno, ul. Karasia 15
Referat Dochodów, parter, pokój nr 7deklaracja może być przesłana pocztą
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

· sprawa załatwiana jest niezwłocznie

podatnik winien wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, na rachunek Urzędu Miasta Leszna
w PKO BP I O / Leszno nr

26 1020 3088 0000 8302 0005 7513INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE UZYSKAĆ MOŻNA POD NUMEREM TELEFONU:

( 065 ) 529 81 46

PODSTAWA PRAWNA:
· ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) – art. 6 ust. 9, 10, 11

· ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zmianami) - art. 81

· uchwała nr XXIV/244/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnych

· uchwała nr XXXIV/407/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/244/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia
25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych
w podatkach lokalnychAutor informacji: El??bieta Poloch
Informację wprowadził: 32
Opublikowany dnia: 2008-02-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-02
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2008-02-26 wprowadzona przez: 43
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.