Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZWROT 60% KWOTY WYNAGRODZENIA ZATRUDNIONEJ OSOBY NIEPE?NOSPRAWNEJ ORAZ SK?ADEK NA UBEZPIECZENIA SPO?ECZNE

Kod nadawany rodzajowi sprawy: BA-8158

INFORMACJA

Zwrot 60% kwoty wynagrodzenia zatrudnionej osoby niepełnosprawnej oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia

Pracodawca, który zatrudni przez okres co najmniej 12 miesięcy osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może otrzymać, na wniosek, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrot 60%:
- jej wynagrodzenia przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz
- obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia
za okres jednego roku od dnia jej zatrudnienia.

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o przyznanie refundacji, którego wzór stanowi załącznik Wn-K (I) oraz Wn-K (II) do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 roku w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne ( Dz.U Nr. 194, poz.1405)
2.Aktualne zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające dane wnioskodawcy (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, Regon, NIP)
3.Stan zatrudnienia pracowników w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Miejsce złożenia wniosku
Urząd Miasta Leszna
Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
ul. Lipowa 32 64-100 Leszno tel. 0-65 529-82-28 (29)

Dodatkowe informacje

• Pracodawca otrzyma refundację wynagrodzenia pod warunkiem zobowiązania się do zatrudniania osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 12 miesięcy,
• Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę;
liczbę osób niepełnosprawnych o określonych kwalifikacjach, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, oraz wysokość posiadanych środków Funduszu przeznaczonych na ten cel w danym roku,
• Pracodawca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej refundacji oraz odsetek od refundacji naliczonych od dnia jej otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w przypadku ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy.
• Pracodawca zobowiązany jest do złożenia zabezpieczenia zwrotu kosztów refundacji w formie poręczenia, weksla z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokady rachunku bankowego lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.
• Refundacja jest przyznawana jako pomoc na rekrutację pracowników niepełnosprawnych pod warunkiem, że:
- pracodawca przedstawi informację o otrzymanej pomocy publicznej albo informację o nieotrzymaniu pomocy, o której mowa w art.37 ust.5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 59,poz.404) oraz
- w ciągu roku refundacji stan zatrudnienia w firmie nie może ulec zmniejszeniu.
• Pomoc na refundację podlega sumowaniu z inna pomocą udzielaną we wszystkich formach i ze wszystkich źródeł, która odnosi się do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, i nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej przed opodatkowaniem oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia w okresie, w którym jest zatrudniona.

Termin i sposób załatwienia.

Wnioskodawca otrzymuje informacje o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od złożenia kompletu dokumentów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku, Wnioskodawca zostaje zawiadomiony w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku oraz wezwany do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, w terminie 14 dni przeprowadza się negocjacje warunków umowy.
W terminie 14 dni od zakończenia negocjacji, zostaje zawarta umowa z Pracodawcą, który jest zobowiązany do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w ciągu 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Refundacja będzie wypłacana za poszczególne miesiące na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę dokumentów tj. kopii listy płac zatrudnionych osób niepełnosprawnych, których dotyczy refundacja oraz dowodu opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne tych osób.

Opłaty
Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U Nr 123 , poz. 776 art.26f ze zmianami)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 października 2007r w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ( Dz.U. Nr 194, poz.1405)


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Bogumi??a Szymkowiak
Informację wprowadził: 27
Opublikowany dnia: 2008-02-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-02-18
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.